Các Khối Thi Đại học Và 203 Tổ Hợp Xét Tuyển Đại Học

Các Khối Thi Đại học Và 203 Tổ Hợp Xét Tuyển Đại Học - Cao Đẳng

Thông Tin Chi Tiết Và Đầy Đủ 12 Khối Thi Đại Học Và 203 Tổ Hợp Xét Tuyển Đại Học - Cao Đẳng Tương ứng. 12 Khối Thi Đại Học bao gồm Khối A, Khối B, Khối C, Khối D và các khối năng khiếu bao gồm ( Khối K, Khối H, Khối S, Khối V, Khối M, Khối N, Khối R, Khối S, Khối T )

Dưới đây là thống kê đầy đủ 12 khối thi và 203 tổ hợp môn xét tuyển tương ứng chi tiết về các khối thi đại học và tổ hợp môn xét tuyển thí sinh nhấp chuột vào khối tương ứng để xem thông tin chi tiết:

Khối A Và Tổ Hợp Môn Xét Tuyển

Khối A gồm tổ hợp xét tuyển 18 khối từ khối A00 đến khối A18 chi tiết như sau: 

Khối Thi Tổ hợp môn xét tuyển
Khối A00 Toán, Vật lý, Hóa học
Khối A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Khối A02 Toán, Vật lí , Sinh học
Khối A03 Toán, Vật lý, Lịch sử
Khối A04 Toán, Vật lý, Địa lí
Khối A05 Toán, Hóa học, Lịch sử
Khối A06 Toán, Hóa học, Địa lí
Khối A07 Toán, Lịch sử, Địa lí
Khối A08 Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân
Khối A09 Toán, Địa lí, Giáo dục công dân
Khối A10 Toán, Vật lý, Giáo dục công dân
Khối A11 Toán, Hóa học, Giáo dục công dân
Khối A12 Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội
Khối A14 Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí
Khối A15 Toán, Khoa học tự nhiên, Giáo dục công dân
Khối A16 Toán, Khoa học tự nhiên, Văn
Khối A17 Toán, Khoa học xã hội, Vật lý
Khối A18 Toán, Khoa học xã hội, Hóa học

Khối B Và Tổ Hợp Môn Xét Tuyển

Khối B gồm tổ hợp xét tuyển 8 khối từ khối B00 đến khối B08 chi tiết như sau: 

Khối Thi Tổ hợp môn xét tuyển
Khối B00 Toán, Hóa học, Sinh học
Khối B01 Toán, Sinh học, Lịch sử
Khối B02 Toán, Sinh học, Địa lí
Khối B03 Toán, Sinh học, Văn
Khối B04 Toán, Sinh học, Giáo dục công dân
Khối B05 Toán, Sinh học, Khoa học xã hội
Khối B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Khối C Và Tổ Hợp Môn Xét Tuyển

Khối C gồm tổ hợp xét tuyển 20 khối từ khối C00 đến khối C20 chi tiết như sau: 

Khối Thi Tổ hợp môn xét tuyển
Khối C00 Văn, Sử, Địa
Khối C01 Văn, Toán, Vật lí
Khối C02 Văn, Toán, Hóa học
Khối C03 Văn, Toán, Lịch sử
Khối C04 Văn, Toán, Địa lí
Khối C05 Văn, Vật lí, Hóa học
Khối C06 Văn, Vật lí, Sinh học
Khối C07 Văn, Vật lí, Lịch sử
Khối C08 Văn, Hóa học, Sinh
Khối C09 Văn, Vật lí, Địa lí
Khối C10 Văn, Hóa học, Lịch sử
Khối C12 Văn, Sinh học, Lịch sử
Khối C13 Văn, Sinh học, Địa
Khối C14 Văn, Toán, Giáo dục công dân
Khối C15 Văn, Toán, Khoa học xã hội
Khối C16 Văn, Vật lí, Giáo dục công dân
Khối C17 Văn, Hóa học, Giáo dục công dân
Khối C19 Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
Khối C20 Văn, Địa lí, Giáo dục công dân

Khối D Và Tổ Hợp Môn Xét Tuyển

Khối D gồm tổ hợp xét tuyển 99 khối từ khối D00 đến khối D99 chi tiết như sau: 

Khối Thi Tổ hợp môn xét tuyển
Khối D01 Văn, Toán, tiếng Anh
Khối D02 Văn, Toán, tiếng Nga
Khối D03 Văn, Toán, tiếng Pháp
Khối D04 Văn, Toán, tiếng Trung
Khối D05 Văn, Toán, Tiếng Đức
Khối D06 Văn, Toán, Tiếng Nhật
Khối D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Khối D08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Khối D09 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
Khối D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh
Khối D11 Văn, Vật lí, Tiếng Anh
Khối D12 Văn, Hóa học, Tiếng Anh
Khối D13 Văn, Sinh học, Tiếng Anh
Khối D14 Văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Khối D15 Văn, Địa lí, Tiếng Anh
Khối D16 Toán, Địa lí, Tiếng Đức
Khối D17 Toán, Địa lí, Tiếng Nga
Khối D18 Toán, Địa lí, Tiếng Nhật
Khối D19 Toán, Địa lí, Tiếng Pháp
Khối D20 Toán, Địa lí, Tiếng Trung
Khối D21 Toán, Hóa học, Tiếng Đức
Khối D22 Toán, Hóa học, Tiếng Nga
Khối D23 Toán, Hóa học, Tiếng Nhật
Khối D24 Toán, Hóa học, Tiếng Pháp
Khối D25 Toán, Hóa học, Tiếng Trung
Khối D26 Toán, Vật lí, Tiếng Đức
Khối D27 Toán, Vật lí, Tiếng Nga
Khối D28 Toán, Vật lí, Tiếng Nhật
Khối D29 Toán, Vật lí, Tiếng Pháp
Khối D30 Toán, Vật lí, Tiếng Trung
Khối D31 Toán, Sinh học, Tiếng Đức
Khối D32 Toán, Sinh học, Tiếng Nga
Khối D33 Toán, Sinh học, Tiếng Nhật
Khối D34 Toán, Sinh học, Tiếng Pháp
Khối D35 Toán, Sinh học, Tiếng Trung
Khối D41 Văn, Địa lí, Tiếng Đức
Khối D42 Văn, Địa lí, Tiếng Nga
Khối D43 Văn, Địa lí, Tiếng Nhật
Khối D44 Văn, Địa lí, Tiếng Pháp
Khối D45 Văn, Địa lí, Tiếng Trung
Khối D52 Văn, Vật lí, Tiếng Nga
Khối D54 Văn, Vật lí, Tiếng Pháp
Khối D55 Văn, Vật lí, Tiếng Trung
Khối D61 Văn, Lịch sử, Tiếng Đức
Khối D62 Văn, Lịch sử, Tiếng Nga
Khối D63 Văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
Khối D64 Văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
Khối D65 Văn, Lịch sử, Tiếng Trung
Khối D66 Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Khối D68 Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
Khối D69 Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
Khối D70 Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
Khối D72 Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
Khối D73 Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
Khối D74 Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
Khối D75 Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
Khối D76 Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
Khối D77 Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
Khối D78 Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
Khối D79 Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
Khối D80 Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
Khối D81 Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
Khối D82 Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
Khối D83 Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
Khối D84 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Khối D85 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức
Khối D86 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
Khối D87 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
Khối D88 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
Khối D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
Khối D91 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
Khối D92 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
Khối D93 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
Khối D94 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
Khối D95 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
Khối D96 Toán, Khoa học xã hội, Anh
Khối D97 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
Khối D98 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
Khối D99 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

Khối K Và Tổ Hợp Môn Xét Tuyển

Khối K gồm tổ hợp xét tuyển 1 khối duy nhất khối K01 chi tiết như sau: 

Khối Thi Tổ hợp môn xét tuyển
 Khối K01 Toán, Tiếng Anh, Tin học

Khối H Và Tổ Hợp Môn Xét Tuyển

Khối H Là khối năng khiếu gồm tổ hợp xét tuyển 8 khối từ khối H00 đến khối H08 chi tiết như sau: 

Khối Thi Tổ hợp môn xét tuyển
Khối H00 Văn, Năng khiếu vẽ 1, Năng khiếu vẽ 2
Khối H01 Toán, Văn, Vẽ
Khối H02 Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu
Khối H03 Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếu
Khối H04 Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu
Khối H05 Văn, Khoa học xã hội, Vẽ Năng khiếu
Khối H06 Văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật
Khối H07 Toán, Hình họa, Trang trí
Khối H08 Văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật

Khối V Và Tổ Hợp Môn Xét Tuyển

Khối V Là khối năng khiếu gồm tổ hợp xét tuyển 11 khối từ khối V00 đến khối V11 chi tiết như sau: 

Khối Thi Tổ hợp môn xét tuyển
Khối V00 Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật
Khối V01 Toán, Văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật
Khối V02 VẼ MT, Toán, Tiếng Anh
Khối V03 VẼ MT, Toán, Hóa
Khối V05 Văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
Khối V06 Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật
Khối V07 Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật
Khối V08 Toán, tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật
Khối V09 Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật
Khối V10 Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật
Khối V11 Toán, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật

Khối M Và Tổ Hợp Môn Xét Tuyển

Khối M Là khối năng khiếu gồm tổ hợp xét tuyển 14 khối từ khối M00 đến khối M14 chi tiết như sau: 

Khối Thi Tổ hợp môn xét tuyển
Khối M00 Văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát
Khối M01 Văn, Lịch sử, Năng khiếu
Khối M02 Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
Khối M03 Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
Khối M04 Toán, KHTN, Năng khiếu
Khối M05 Văn, Sử, Năng khiếu
Khối M06 Văn, Toán, Năng khiếu
Khối M07 Văn, Địa, Đọc diễn cảm + Hát
Khối M08 Văn, NK 1, NK 2
Khối M09 Toán, Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát
Khối M10 Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu mầm non
Khối M11 Văn, Anh, Năng khiếu GDMN
Khối M13 Toán, Sinh, Năng khiếu
Khối M14 Toán, Địa, Đọc diễn cảm – Hát

Khối N Và Tổ Hợp Môn Xét Tuyển

Khối N Là khối năng khiếu gồm tổ hợp xét tuyển 9 khối từ khối N00 đến khối N09 chi tiết như sau: 

Khối Thi Tổ hợp môn xét tuyển
Khối N00 Văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2
Khối N01 Văn, Hát xướng âm, Biểu diễn nghệ thuật
Khối N02 Văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ
Khối N03 Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
Khối N04 Văn, Năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu
Khối N05 Văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu
Khối N06 Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
Khối N07 Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
Khối N08 Văn, Hòa thanh, Phát triển chủ đề và phổ thơ
Khối N09 Văn, Hòa thanh, Chỉ huy tại chỗ

Khối R Và Tổ Hợp Môn Xét Tuyển

Khối R Là khối năng khiếu gồm tổ hợp xét tuyển 26 khối từ khối R00 đến khối R26 chi tiết như sau: 

Khối Thi Tổ hợp môn xét tuyển
Khối R00 Văn, Sử, Năng khiếu nghệ thuật
Khối R01 Văn, Địa, Năng khiếu nghệ thuật
Khối R02 Văn, Toán, Năng khiếu nghệ thuật
Khối R03 Văn, Anh, Năng khiếu nghệ thuật
Khối R04 Văn, Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu văn hóa nghệ thuật
Khối R05 Văn, Anh, Năng khiếu báo chí
Khối R06 Văn, KHTN, Năng khiếu báo chí
Khối R07 Văn, Toán, Năng khiếu ảnh báo chí
Khối R08 Văn, Anh, Năng khiếu ảnh báo chí
Khối R09 Văn, KHTN, Năng khiếu ảnh báo chí
Khối R11 Văn, Toán, Năng khiếu quay phim truyền hình
Khối R12 Văn, Anh, Năng khiếu quay phim truyền hình
Khối R13 Văn, KHTN, Năng khiếu quay phim truyền hình
Khối R15 Văn, Toán, Năng khiếu báo chí
Khối R16 Văn, KHXH, Năng khiếu báo chí
Khối R17 Văn, KHXH, Năng khiếu ảnh báo chí
Khối R18 Văn, KHXH, Năng khiếu quay phim truyền hình
Khối R19 Văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anhh, Năng khiếu báo chí
Khối R20 Văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh, Năng khiếu ảnh báo chí
Khối R21 Văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh, NK quay phim truyền hình
Khối R22 Văn, Toán, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh
Khối R23 Văn, Sử, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh
Khối R24 Văn, Toán, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh
Khối  R25 Văn, KHTN, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh
Khối R26 Văn, KHXH, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh

Khối S Và Tổ Hợp Môn Xét Tuyển

Khối S Là khối năng khiếu gồm tổ hợp xét tuyển 2 khối gồm S00 và S01 chi tiết như sau: 

Khối Thi Tổ hợp môn xét tuyển
Khối S00 Văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2
Khối S01 Toán, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2

Khối T Và Tổ Hợp Môn Xét Tuyển

Khối T Là khối năng khiếu gồm tổ hợp xét tuyển 8 khối từ khối T00 đến khối T08 chi tiết như sau: 

Khối Thi Tổ hợp môn xét tuyển
Khối T00 Toán, Sinh, Năng khiếu Thể dục thể thao
Khối T01 Toán, Văn, Năng khiếu TDTT
Khối T02 Văn, Sinh, Năng khiếu TDTT
Khối T03 Văn, Địa, Năng khiếu TDTT
Khối T04 Toán, Lý, Năng khiếu TDTT
Khối T05 Văn, GDCD, Năng khiếu TDTT
Khối T07 Văn, Địa, Năng khiếu TDTT
Khối T08 Toán, GDCD, Năng khiếu TDTT

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.