Loading...

Cách Vào Đại Học TOP Đầu Với Các Khối Thi Đại Học “Độc” & “Lạ” Cho Thí Sinh 2K

Các khối thi Đại học “độc” & “lạ” xuất hiện ngày càng nhiều nhưng lại chẳng mấy ai chú ý. Trong khi đó, việc chọn thi các khối thi truyền thống đã quá đỗi quen thuộc có tỷ lệ chọi cao. Vậy tại sao thí sinh 2k không mở rộng cơ hội vào Đại học bằng các khối thi “độc” & “lạ” này?

Chọn các khối thi Đại học “độc” & “lạ”, tại sao không?

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, có tới trên 80% số thí sinh lựa chọn các khối thi truyền thống, chứng tỏ thí sinh vẫn luôn “trung thành” với các khối thi đã có từ lâu. Nhưng tỷ lệ chọi và sự cạnh tranh điểm số cao ở các khối thi này lại tước đi cơ hội trúng tuyển đại học của rất nhiều thí sinh trên cả nước.

cac khoi thi dai hoc

Các khối thi Đại học sẽ là điểm xuất phát đầu tiên của Thí sinh 2k

Đã đến lúc các bạn thí sinh 2k nên cân nhắc tới các khối thi Đại học mới, có ít người thi để giảm mức độ cạnh tranh, mở rộng thêm con đường đại học của mình cho kì thi THPT quốc gia 2018. Các khối thi được ít thí sinh biết tới cũng như lựa chọn đó là:

Khối A1 với tổ hợp môn Toán, Lý, Anh

Khối A2 với tổ hợp môn Toán, Lý, Sinh

Khối B3 với tổ hợp môn Toán, Sinh, Văn

Khối C1 với tổ hợp môn Văn, Toán, Lý

Khối C2 với tổ hợp môn Văn, Toán, Hóa

STT KHỐI TỔ HỢP MÔN
CÁC TỔ HỢP MÔN KHỐI A
Tất cả những điều cần biết về khối A
1 A00 Toán, Vật lí, Hóa học
2 A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
11 A02 Toán, Vật lí, Sinh học
12 A03 Toán, Vật lí, Lịch sử
13 A04 Toán, Vật lí, Địa lí
14 A05 Toán, Hóa học, Lịch sử
15 A06 Toán, Hóa học, Địa lí
16 A07 Toán, Lịch sử, Địa lí
17 A08 Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân
18 A09 Toán, Địa lý, Giáo dục công dân
19 A10 Toán, Lý, Giáo dục công dân
20 A11 Toán, Hóa, Giáo dục công dân
21 A12 Toán, Khoa học tự nhiên, KH xã hội
22 A14 Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí
23 A15 Toán, KH tự nhiên, Giáo dục công dân
24 A16 Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn
25 A17 Toán, Vật lý, Khoa học xã hội
26 A18 Toán, Hoá học, Khoa học xã hội
CÁC TỔ HỢP MÔN KHỐI B
Tất cả những điều cần biết về khối B
27 B00 Toán, Hóa học, Sinh học
28 B01 Toán, Sinh học, Lịch sử
29 B02 Toán, Sinh học, Địa lí
30 B03 Toán, Sinh học, Ngữ văn
31 B04 Toán, Sinh học, Giáo dục công dân
32 B05 Toán, Sinh học, Khoa học xã hội
33 B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
CÁC TỔ HỢP MÔN KHỐI C
Tất cả những điều cần biết về khối C
34 C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
35 C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí
36 C02 Ngữ văn, Toán, Hóa học
37 C03 Ngữ văn, Toán, Lịch sử
38 C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí
39 C05 Ngữ văn, Vật lí, Hóa học
40 C06 Ngữ văn, Vật lí, Sinh học
41 C07 Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử
42 C08 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học
43 C09 Ngữ văn, Vật lí, Địa lí
44 C10 Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử
45 C12 Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử
46 C13 Ngữ văn, Sinh học, Địa lí
47 C14 Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân
48 C15 Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội
49 C16 Ngữ văn, Vật lí, Giáo dục công dân
50 C17 Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân
51 C19 Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
52 C20 Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
CÁC TỔ HỢP MÔN KHỐI D
Tất cả những điều cần biết về khối D
53 D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
54 D02 Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
55 D03 Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
56 D04 Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
57 D05 Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
58 D06 Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
59 D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh
60 D08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
61 D09 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
62 D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh
63 D11 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
64 D12 Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
65 D13 Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh
66 D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
67 D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
68 D16 Toán, Địa lí, Tiếng Đức
69 D17 Toán, Địa lí, Tiếng Nga
70 D18 Toán, Địa lí, Tiếng Nhật
71 D19 Toán, Địa lí, Tiếng Pháp
72 D20 Toán, Địa lí, Tiếng Trung
73 D21 Toán, Hóa học, Tiếng Đức
74 D22 Toán, Hóa học, Tiếng Nga
75 D23 Toán, Hóa học, Tiếng Nhật
76 D24 Toán, Hóa học, Tiếng Pháp
77 D25 Toán, Hóa học, Tiếng Trung
78 D26 Toán, Vật lí, Tiếng Đức
79 D27 Toán, Vật lí, Tiếng Nga
80 D28 Toán, Vật lí, Tiếng Nhật
81 D29 Toán, Vật lí, Tiếng Pháp
82 D30 Toán, Vật lí, Tiếng Trung
83 D31 Toán, Sinh học, Tiếng Đức
84 D32 Toán, Sinh học, Tiếng Nga
85 D33 Toán, Sinh học, Tiếng Nhật
86 D34 Toán, Sinh học, Tiếng Pháp
87 D35 Toán, Sinh học, Tiếng Trung
88 D41 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức
89 D42 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga
90 D43 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật
91 D44 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp
92 D45 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung
93 D52 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga
94 D54 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp
95 D55 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
96 D61 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức
97 D62 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
98 D63 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
99 D64 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
100 D65 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
101 D66 Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
102 D68 Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
103 D69 Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
104 D70 Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
105 D72 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
106 D73 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
107 D74 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
108 D75 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
109 D76 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
110 D77 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
111 D78 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
112 D79 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
113 D80 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
114 D81 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
115 D82 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
116 D83 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
117 D84 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
118 D85 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức
119 D86 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
120 D87 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
121 D88 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
122 D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
123 D91 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
124 D92 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
125 D93 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
126 D94 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
127 D95 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
128 D96 Toán, Khoa học xã hội, Anh
129 D97 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
130 D98 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
131 D99 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

Có nhiều bạn thí sinh khi nghe tới những khối thi “độc và “lạ” trên sẽ cảm thấy hoang mang, lo lắng và dè chừng trong việc lựa chọn chúng, nhưng cơ hội vào những trường Đại học TOP đầu với các khối thi này là rất có triển vọng. Hiện có khá nhiều trường Đại học TOP đầu tuyển sinh các khối thi Đại học với tổ hợp môn trên như:

Trường Đại học Bách Khoa

Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Ngoại Thương

Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

…………….

Rất nhiều sự lựa chọn trường Đại học TOP đầu cho các bạn thí sinh 2k thoải mái lựa chọn.

Các khối thi Đại học “Lạ” nhưng ôn thi chẳng đâu xa

Như thí sinh 2k đã biết, đề thi THPT quốc gia 2018 trở đi sẽ bao gồm kiến thức lớp 10, 11, 12 nên rất có thể, từ năm 2020, nội dung đề thi cũng sẽ bao phủ cả ba năm học. Bởi vậy, muốn thi 2 khối để ăn chắc cơ hội vào các trường đại học mơ ước, thí sinh 2k cần bắt đầu lựa chọn khối thi sớm để tập trung ôn luyện.

Thí sinh 2k cũng có thể chọn khối thi truyền thống như khối A (Toán, Lý, Hóa), khối B (Toán, Hóa, Sinh), khối D (Toán, Văn, Anh) và kết hợp với một trong các khối thi Đại học có môn trùng như Khối A1, Khối D7, Khối C1, Khối C2, Khối C5, Khối D12…để tăng thêm cơ hội vào trường Đại học mong muốn.

Giả sử nếu không hoàn thành tốt khối thi thứ nhất, thí sinh 2k vẫn có cơ hội “trông cậy” ở khối thi còn lại. Muốn vậy, thí sinh 2k nên chuẩn bị kiến thức ít nhất 1 môn học trong các môn: Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn, Sinh để có thêm nhiều lựa chọn khối thi, thêm cơ hội vào các trường đại học.

Biết sớm điều trên, thí sinh 2k có thể kịp thời sắp xếp thời gian để chuẩn bị ôn thi THPT Quốc gia 2018 so cho đạt kết như mong đợi. Chúc các bạn thí sinh học tập tốt và có một kỳ thi thành công tốt đẹp với các khối thi Đại học “Độc” & “Lạ” kể trên.

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status