dậy nấu ăn

Đề Thi Và Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2017 Của Tất Cả Các Đề

Chiều ngày 23/6 hàng nghìn thí sinh trên cả nước bắt đầu vào làm bài thi môn tiếng anh THPT quốc gia. Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng anh cụ thể từng đề như sau

Khác với kì thi THPT quốc gia năm trước, môn tiếng anh kì thi THPT quốc gia năm nay được rút gọn hơn với 50 câu hỏi trong thời gian làm bài là 60 phút. Nội dung để thi Tiếng Anh năm nay cũng bám sát chương trình sách giáo khoa tiếng anh 12 với những câu hỏi theo chủ đề quen thuộc. Các câu hỏi được sắp xếp từ dễ đến khó bám sát kiến thức phù hợp và dễ dàng phân loại được học sinh.Với tầm 30 câu hỏi ở múc độ cơ bản thuộc các dạng ngữ ẩm, ngữ pháp hay chức năng giao tiếp. Còn có các câu hỏi ở mức độ trung bình như phát hiện lỗi sai hay tìm từ đồng nghĩa. Các câu hỏi về sau thì độ khó ngày một tăng lên

Nhìn chung đề thi tiếng anh năm nay với mức điểm từ 6 đến 7 điểm cũng không phải khó khăn lắm đối với học sinh. Nhưng để đạt được điểm 9, 10 thì yêu cầu thí sinh phải có tư duy đánh giá tổng hợp và nắm chắc từ vựng cũng như cấu trúc ngữ pháp

Danh Mục Nội Dung Bài Viết

Tổng hợp để thi và đáp án môn tiếng anh THPT quốc gia 2017

Đề thi môn tiếng anh THPT quốc gia mã đề 401

de thi mon tieng anh THPT quoc gia 2017 - Đề Thi Và Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2017 Của Tất Cả Các Đề

Đề thi môn tiếng anh THPT 2017 mã đề 401 trang 1

de thi mon tieng anh THPT quoc gia 2017 2 - Đề Thi Và Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2017 Của Tất Cả Các Đề

Đề thi môn tiếng anh THPT 2017 mã đề 401 trang 2

de thi mon tieng anh THPT quoc gia 2017 3 - Đề Thi Và Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2017 Của Tất Cả Các Đề

Đề thi môn tiếng anh THPT 2017 mã đề 401 trang 3

de thi mon tieng anh THPT quoc gia 2017 4 - Đề Thi Và Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2017 Của Tất Cả Các Đề

Đề thi môn tiếng anh THPT 2017 mã đề 401 trang 4

de thi mon tieng anh THPT quoc gia 2017 5 - Đề Thi Và Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2017 Của Tất Cả Các Đề

Đề thi môn tiếng anh THPT 2017 mã đề 401 trang 5

de thi mon tieng anh THPT quoc gia 2017 6 - Đề Thi Và Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2017 Của Tất Cả Các Đề

Đề thi môn tiếng anh THPT 2017 mã đề 401 trang 6

Đáp án đề thi môn tiếng anh THPT 2017 mã đề 401

Câu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp án
1D11B21B31B41B
2B12A22B32c42c
3D13c23c33A43B
4c14c24A34B44B
5B15c25A35A45A
6D16B26c36A46c
7D17c27A37A47A
8D18B28A38c48A
9A19A29c39B49B
10B20c30A40A50A

Đáp án đề thi môn tiếng anh THPT 2017 mã đề 402

Câu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCảu hỏiĐáp án
1D11B21A31B41D
2A12A22D32c42c
3D13D23A33A43c
4D14B24A34c44B
5A15D25B35A45A
6D16c26A36B46B
7c17D27c37c47c
8D18c28A38B48B
9B19D29A39c49c
10A20D30B40B50c

Đáp án đề thi môn tiếng anh THPT 2017 mã đề 403

Cảu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp án
1C11A21B31C41D
2D12D22D32A42B
3B13A23B33B43D
4D14D24B34A44B
5c15c25B35B45A
6c16c26A36D46D
7D17B27D37D47A
8A18B28c38A48D
9A19c29c39A49B
10D20B30c40B50B

Đáp án đề thi tiếng anh THPT 2017 mã đề 404

Câu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp án
1A11C21B31B41C
2B12A22D32c42c
3A13D23A33c43D
4A14A24B34c44A
5c15c25A35B45D
6D16D26c36c46D
7D17A27D37c47A
8D18B28D38B48A
9B19c29B39B49A
10c20c30D40A50A

Đáp án đề thi tiếng anh THPT 2017 mã đề 405

Câu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp án
1A11B21B31B41A
2B12A22D32D42A
3A13D23c33c43A
4A14D24A34D44A
5c15A25D35c45B
6B16A26B36D46A
7c17c27D37A47D
8c18B28B38c48B
9B19c29D39c49B
10c20D30A40D50B

Đáp án đề thi tiếng anh THPT 2017 mã đề 406

Câu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp án
1B11A21C31B41C
2B12A22D32B42A
3A13B23c33c43c
4B14B24B34D44A
5B15c25c35c45D
6D16c26D36B46A
7D17D27D37A47c
8D18A28A38A48A
9B19B29D39B49D
10c20D30D40B50c

Đáp án đề tiếng anh THPT 2017 mã đề 407

Câu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp án
1C11A21C31A41C
2B12A22B32c42D
3A13B23B33A43D
4A14c24A34c44c
5D15B25D35A45c
6A16c26B36A46A
7B17B27A37c47A
8D18B28D38B48D
9c19A29B39c49c
10D20c30B40D50D

Đáp án đề tiếng anh THPT 2017 mã đề 408

Câu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp án
1B11D21B31B41A
2c12D22D32B42c
3D13c23B33A43A
4c14c24c34B44D
5B15c25A35c45A
6D16B26c36D46D
7c17B27c37B47A
8c18A28c38A48A
9B19A29D39D49A
10c20c30A40D50D

Đáp án đề tiếng anh THPT 2017 mã đề 409

Câu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp án
1A11B21A31C41D
2c12D22D32D42c
3c13c23A33c43A
4A14B24A34B44c
5D15c25c35A45B
6A16D26B36A46B
7D17A27B37A47D
8B18D28D38A48c
9c19c29B39c49D
10B20B30c40D50B

Đáp án đề tiếng anh THPT 2017 mã đề 410

Câu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp án
1B11A21B31C41D
2c12D22c32c42c
3B13D23c33A43B
4B14c24A34D44D
5A15B25B35B45B
6D16c26c36B46c
7A17D27A37c47A
8A18D28D38D48c
9B19D29c39A49B
10c20D30A40c50D

Đáp án đề tiếng anh THPT 2017 mã đề 411

Câu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp án
1A11C21D31A41D
2D12D22A32A42B
3B13A23B33A43B
4A14B24D34A44B
5A15B25A35B45D
6D16c26A36D46B
7A17c27D37A47D
8D18B28c38B48D
9c19A29B39D49B
10A20B30B40B50D

Đáp án đề tiếng anh THPT 2017 mã đề 412

Câu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp án
1A11B21A31D41D
2B12B22A32c42D
3A13A23A33B43B
4A14D24D34D44D
5c15D25A35B45D
6B16A26B36A46A
7c17A27A37B47D
8B18c28A38A48B
9B19A29c39B49D
10D20D30D40D50B

Đáp án đề tiếng anh THPT 2017 mã đề 413

Câu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp án
1B11D21C31A41B
2A12A22c32D42B
3B13D23A33D43D
4D14B24D34D44A
5A15c25c35B45D
6D16c26c36D46c
7c17D27A37c47A
8c18D28D38B48A
9A19A29A39A49B
10c20D30c40A50B

Đáp án đề tiếng anh THPT 2017 mã đề 414

Câu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp án
1D11B21B31C41B
2D12c22D32c42B
3D13c23c33D43D
4c14A24D34c44A
5A15B25D35B45D
6D16c26D36D46c
7D17B27c37c47B
8B18D28D38D48B
9A19c29D39B49c
10c20B30c40B50B

Đáp án đề tiếng anh THPT 2017 mã đề 415

Câu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp án
1A11D21D31A41D
2c12A22A32A42c
3B13c23A33A43c
4A14B24A34A44c
5D15A25D35D45D
6B16B26D36c46A
7c17c27c37c47A
8D18D28A38D48c
9A19D29c39c49D
10B20A30c40c50D

Đáp án đề tiếng anh THPT 2017 mã đề 416

Câu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp án
1C11B21C31B41C
2D12D22B32B42c
3B13A23B33D43c
4A14A24B34D44c
5c15D25c35B45D
6B16c26B36D46c
7D17B27D37B47A
8A18D28c38c48B
9D19c29B39B49D
10D20D30c40c50D

Đáp án đề tiếng anh THPT 2017 mã đề 417

Câu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp án
1D11D21C31C41C
2B12B22D32D42D
3D13c23A33D43B
4B14A24A34A44D
5D15A25B35A45B
6D16B26A36D46c
7A17B27c37B47c
8B18A28A38D48c
9c19B29A39B49A
10D20c30D40c50D

Đáp án đề tiếng anh THPT 2017 mã đề 418

Câu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp án
1A11D21B31C41C
2B12D22A32c42A
3A13A23c33B43c
4c14B24B34A44A
5B15A25A35c45A
6B16B26B36c46B
7D17D27c37B47A
8A18A28B38c48c
9c19c29c39A49c
10D20B30B40c50c

Đáp án đề tiếng anh THPT 2017 mã đề 419

Câu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp án
1D11D21D31C41D
2A12A22c32B42D
3B13c23D33A43A
4B14c24c34D44c
5c15D25A35B45D
6c16B26c36B46A
7A17B27D37D47B
8B18D28c38D48B
9c19A29B39A49A
10A20B30c40A50D

Đáp án đề tiếng anh THPT 2017 mã đề 420

Câu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp án
1A11D21D31D41A
2A12c22c32B42B
3B13D23A33A43B
4D14A24D34A44c
5c15A25c35A45c
6B16D26D36D46c
7c17A27A37D47B
8D18c28D38B48c
9c19c29D39c49B
10B20c30B40A50B

Đáp án đề tiếng anh THPT 2017 mã đề 421

Câu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp án
1D11C21D31B41C
2B12A22c32A42A
3D13D23c33c43A
4B14D24c34A44c
5D15D25D35A45c
6A16B26c36c46A
7c17D27c37A47A
8D18D28D38D48D
9A19c29A39c49c
10D20c30B40A50A

Đáp án đề tiếng anh THPT 2017 mã đề 422

Câu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp án
1B11A21B31A41B
2B12c22A32c42B
3A13D23D33c43A
4c14c24D34D44A
5B15B25D35A45D
6c16A26A36B46D
7c17c27D37B47c
8B18A28D38D48D
9c19A29A39A49c
10B20B30B40D50D

Đáp án đề tiếng anh THPT 2017 mã đề 423

Câu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp án
1B11C21A31D41A
2D12B22c32D42B
3c13c23c33A43D
4B14B24c34c44A
5c15D25D35B45A
6B16B26D36D46c
7c17c27D37A47A
8B18c28D38A48A
9D19D29B39D49B
10A20A30c40A50B

Đáp án đề tiếng anh THPT 2017 mã đề 424

Câu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp án
1D11A21B31A41C
2B12c22D32D42A
3D13c23B33B43c
4B14A24c34B44A
5A15D25B35c45D
6A16A26B36D46D
7c17c27A37c47c
8c18A28c38B48D
9A19c29D39A49D
10B20A30B40A50c
Bạn thích bài viết này ?

Bình Luận Của Bạn:

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status