Điểm Chuẩn Đại học Kinh Tế Đà Nẵng 2023 Chính Thức

Điểm Chuẩn Đại học Kinh Tế Đà Nẵng 2023 Chính Thức

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng thông báo mức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường căn cứ theo kết quả của kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2023

Điểm Chuẩn Đại học Kinh Tế Đà Nẵng mới nhất

Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng Xét Tuyển Theo Học Bạ THPT Năm 2023

Điểm Chuẩn Trúng Tuyển Theo Hình Thức Học Bạ THPT Các Ngành Như sau:

STT THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN (điểm học bạ)
1 Tên Ngành: quản trị kinh doanh
Mã Ngành: 7340101
Điểm Trúng Tuyển: 27
Điều Kiện Phụ:
Điều Kiện Học Lực Lớp 12:
2 Tên Ngành: Marketing
Mã Ngành: 7340115
Điểm Trúng Tuyển: 28
Điều Kiện Phụ:
Điều Kiện Học Lực Lớp 12:
3 Tên Ngành: Marketing
Mã Ngành: 7340115
Điểm Trúng Tuyển: 28
Điều Kiện Phụ:
Điều Kiện Học Lực Lớp 12:
4 Tên Ngành: Kinh doanh thương mại
Mã Ngành: 7340121
Điểm Trúng Tuyển: 27
Điều Kiện Phụ:
Điều Kiện Học Lực Lớp 12:
5 Tên Ngành: Thương mại điện từ
Mã Ngành: 7340122
Điểm Trúng Tuyển: 27.75
Điều Kiện Phụ:
Điều Kiện Học Lực Lớp 12:
6 Tên Ngành: Tài chính - ngân hàng
Mã Ngành: 7340201
Điểm Trúng Tuyển: 26.75
Điều Kiện Phụ:
Điều Kiện Học Lực Lớp 12:
7 Tên Ngành: kế toán
Mã Ngành: 7340301
Điểm Trúng Tuyển: 26.5
Điều Kiện Phụ:
Điều Kiện Học Lực Lớp 12:
8 Tên Ngành: kiểm toán
Mã Ngành: 7340302
Điểm Trúng Tuyển: 26.75
Điều Kiện Phụ:
Điều Kiện Học Lực Lớp 12:
9 Tên Ngành: quản trị nhân lực
Mã Ngành: 7340404
Điểm Trúng Tuyển: 27
Điều Kiện Phụ:
Điều Kiện Học Lực Lớp 12:
10 Tên Ngành: Hệ thống thông tin quàn lý
Mã Ngành: 7340405
Điểm Trúng Tuyển: 26.25
Điều Kiện Phụ:
Điều Kiện Học Lực Lớp 12:
11 Tên Ngành: Khoa học dữ liệu
Mã Ngành: 7460108
Điểm Trúng Tuyển: 27
Điều Kiện Phụ:
Điều Kiện Học Lực Lớp 12:
12 Tên Ngành: Luật
Mã Ngành: 7380101
Điểm Trúng Tuyển: 27
Điều Kiện Phụ:
Điều Kiện Học Lực Lớp 12:
13 Tên Ngành: Luật kinh tê
Mã Ngành: 7380107
Điểm Trúng Tuyển: 27.5
Điều Kiện Phụ:
Điều Kiện Học Lực Lớp 12:
14 Tên Ngành: Kinh tể
Mã Ngành: 7310101
Điểm Trúng Tuyển: 26.75
Điều Kiện Phụ:
Điều Kiện Học Lực Lớp 12:
15 Tên Ngành: quản lý nhà nước
Mã Ngành: 7310205
Điểm Trúng Tuyển: 26
Điều Kiện Phụ:
Điều Kiện Học Lực Lớp 12:
16 Tên Ngành: thông kế kinh tế
Mã Ngành: 7310107
Điểm Trúng Tuyển: 26
Điều Kiện Phụ:
Điều Kiện Học Lực Lớp 12:
17 Tên Ngành: quản trị dịch vụ du lịch vả lữ hành
Mã Ngành: 7810103
Điểm Trúng Tuyển: 26.25
Điều Kiện Phụ:
Điều Kiện Học Lực Lớp 12:
18 Tên Ngành: Quản trị khách sạn
Mã Ngành: 7810201
Điểm Trúng Tuyển: 26
Điều Kiện Phụ:
Điều Kiện Học Lực Lớp 12:
19 Tên Ngành: công nghệ tải chính
Mã Ngành: 7340205
Điểm Trúng Tuyển: 27
Điều Kiện Phụ:
Điều Kiện Học Lực Lớp 12:

Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng Xét Theo Điểm Thi 2022

Đại học Kinh tế Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn năm nay. Sau đây là chi tiết điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2022:

Ngành Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn: 24.5

Ngành Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 25

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 24

Ngành Quản trị khách sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm chuẩn: 23

Ngành Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm chuẩn: 26,5

Ngành Kinh doanh quốc tế 

Mã ngành: 7340120

Điểm chuẩn: 26

Ngành Kinh doanh thương mại 

Mã ngành: 7340121

Điểm chuẩn: 25

Ngành Tài chính – Ngân hàng 

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 23.75

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 23.75

Ngành Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Điểm chuẩn: 23.75

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành: 7340405

Điểm chuẩn: 23.75

Ngành Thống kê kinh tế 

Mã ngành: 7310107

Điểm chuẩn: 23.25

Ngành Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm chuẩn: 26

Ngành Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh

Mã ngành: 7340420

Điểm chuẩn: 24.5

Ngành Quản trị nhân lực (chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực)

Mã ngành: 7340404

Điểm chuẩn: 24.75

Ngành Quản lý nhà nước

Mã ngành: 7310205

Điểm chuẩn: 23

Ngành Luật 

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn: 23.5

Ngành Luật kinh tế 

Mã ngành: 7380107

Điểm chuẩn: 25

Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng Xét Theo Học Bạ 2022

Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.5

Thống kê kinh tế

Mã ngành: 7310107

Điểm trúng tuyển học bạ: 25.5

Quản lý nhà nước

Mã ngành: 7310205

Điểm trúng tuyển học bạ: 25.5

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm trúng tuyển học bạ: 27.5

Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm trúng tuyển học bạ: 28

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Điểm trúng tuyển học bạ: 28

Kinh doanh thương mại

Mã ngành: 7340121

Điểm trúng tuyển học bạ: 28

Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm trúng tuyển học bạ: 27.8

Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm trúng tuyển học bạ: 27.3

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Quản trị nhân lực

Mã ngành: 7340404

Điểm trúng tuyển học bạ: 27.8

Hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành: 7340405

Điểm trúng tuyển học bạ: 26

Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh

Mã ngành: 7340420

Điểm trúng tuyển học bạ: 27.5

Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.5

Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107

Điểm trúng tuyển học bạ: 27.5

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Quản trị khách sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng Xét Theo Điểm Thi 2021

Đại học Kinh tế Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn năm nay. Mức điểm chuẩn dao động từ 24,75 cho đến 26.75. Sau đây là chi tiết điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2021:

Ngành Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn: 25

Ngành Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 26

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 25,25

Ngành Quản trị khách sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm chuẩn: 24,75

Ngành Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm chuẩn: 26,75

Ngành Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Ngoại thương)

Mã ngành: 7340120

Điểm chuẩn: 26,75

Ngành Kinh doanh thương mại (chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại)

Mã ngành: 7340121

Điểm chuẩn: 26,25

Ngành Tài chính – Ngân hàng 

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 25,25

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 25,25

Ngành Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Điểm chuẩn: 25,25

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành: 7340405

Điểm chuẩn: 24,75

Ngành Thống kê kinh tế (chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội)

Mã ngành: 7310107

Điểm chuẩn: 24,75

Ngành Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm chuẩn: 26,5

Ngành Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh

Mã ngành: 7340420

Điểm chuẩn: 25,5

Ngành Quản trị nhân lực (chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực)

Mã ngành: 7340404

Điểm chuẩn: 26

Ngành Quản lý nhà nước

Mã ngành: 7310205

Điểm chuẩn: 24,25

Ngành Luật (chuyên ngành Luật học)

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn: 24,75

Ngành Luật kinh tế (chuyên ngành Luật kinh doanh)

Mã ngành: 7380107

Điểm chuẩn: 25,5

 
Kết luận: Với thông tin điểm chuẩn trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng trên đây các bạn thí sinh có thể cập nhật ngay tại đây. Năm 2021, mức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường dao động từ 24,25 đến 26,75. Ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là ngành Marketing và kinh doanh quốc tế.

Nội Dung Liên Quan:

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.