Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2020 Chính Thức

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đại học quốc gia Hà Nội hệ Đại học chính quy với nhiều ngành nghề tuyển sinh thí sinh xem thông tin dưới đây

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn một trong những trường đại học trực thuộc Đại Học quốc gia Hà Nội với nhiều ngành nghề tuyển sinh. Dưới đây là danh mục điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường năm nay.

diem chuan truong dai hoc khoa hoc xa hoi va nhan van

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn 2020 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 2020

Nhà Trường Đang Cập Nhật .....

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HÀ NỘI 2019

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội chính thức công bố Điểm chuẩn Đại học hệ Chính Quy cụ thể như sau:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
QHX01 Báo chí A00 21.75
  Báo chí C00 26
  Báo chí D01 22.5
  Báo chí D03 19.5
  Báo chí D04 20.25
  Báo chí D78 23
  Báo chí D82 20
  Báo chí D83 20
QHX02 Chính trị học A00 19
  Chính trị học C00 23
  Chính trị học D01 19.5
  Chính trị học D03 18
  Chính trị học D04 17.5
  Chính trị học D78 19.5
  Chính trị học D82 18
  Chính trị học D83 18
QHX03 Công tác xã hội A00 18
  Công tác xã hội C00 24.75
  Công tác xã hội D01 20.75
  Công tác xã hội D03 21
  Công tác xã hội D04 18
  Công tác xã hội D78 20.75
  Công tác xã hội D82 18
  Công tác xã hội D83 18
QHX04 Đông Nam Á học A00 20.5
  Đông Nam Á học C00 27
  Đông Nam Á học D01 22
  Đông Nam Á học D03 20
  Đông Nam Á học D04 20.5
  Đông Nam Á học D78 23
  Đông Nam Á học D82 18
  Đông Nam Á học D83 18
QHX05 Đông phương học C00 28.5
  Đông phương học D01 24.75
  Đông phương học D03 20
  Đông phương học D04 22
  Đông phương học D78 24.75
  Đông phương học D82 20
  Đông phương học D83 19.25
QHX06 Hán Nôm C00 23.75
  Hán Nôm D01 21.5
  Hán Nôm D03 18
  Hán Nôm D04 20
  Hán Nôm D78 21
  Hán Nôm D82 18
  Hán Nôm D83 18.5
QHX07 Khoa học quản lý A00 21
  Khoa học quản lý C00 25.75
  Khoa học quản lý D01 21.5
  Khoa học quản lý D03 18.5
  Khoa học quản lý D04 20
  Khoa học quản lý D78 21.75
  Khoa học quản lý D82 18
  Khoa học quản lý D83 18
QHX08 Lịch sử C00 22.5
  Lịch sử D01 19
  Lịch sử D03 18
  Lịch sử D04 18
  Lịch sử D78 19
  Lịch sử D82 18
  Lịch sử D83 18
QHX09 Lưu trữ học A00 17
  Lưu trữ học C00 22
  Lưu trữ học D01 19.5
  Lưu trữ học D03 18
  Lưu trữ học D04 18
  Lưu trữ học D78 19.5
  Lưu trữ học D82 18
  Lưu trữ học D83 18
QHX10 Ngôn ngữ học C00 23.75
  Ngôn ngữ học D01 21.5
  Ngôn ngữ học D03 22
  Ngôn ngữ học D04 19
  Ngôn ngữ học D78 21.5
  Ngôn ngữ học D82 18
  Ngôn ngữ học D83 18.75
QHX11 Nhân học A00 17
  Nhân học C00 21.25
  Nhân học D01 18
  Nhân học D03 18
  Nhân học D04 18
  Nhân học D78 19
  Nhân học D82 18
  Nhân học D83 18.25
QHX12 Nhật Bản học D01 24
  Nhật Bản học D04 20
  Nhật Bản học D06 22.5
  Nhật Bản học D78 24.5
  Nhật Bản học D81 21.75
  Nhật Bản học D83 19
QHX13 Quan hệ công chúng C00 26.75
  Quan hệ công chúng D01 23.75
  Quan hệ công chúng D03 21.25
  Quan hệ công chúng D04 21.25
  Quan hệ công chúng D78 24
  Quan hệ công chúng D82 20
  Quan hệ công chúng D83 19.75
QHX14 Quản lý thông tin A00 21
  Quản lý thông tin C00 23.75
  Quản lý thông tin D01 21.5
  Quản lý thông tin D03 18.5
  Quản lý thông tin D04 18
  Quản lý thông tin D78 21
  Quản lý thông tin D82 18
  Quản lý thông tin D83 18
QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 23.75
  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D03 19.5
  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D04 21.5
  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D78 24.25
  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D82 19.25
  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D83 20
QHX16 Quản trị khách sạn D01 23.5
  Quản trị khách sạn D03 23
  Quản trị khách sạn D04 21.75
  Quản trị khách sạn D78 23.75
  Quản trị khách sạn D82 19.5
  Quản trị khách sạn D83 20
QHX17 Quản trị văn phòng A00 21.75
  Quản trị văn phòng C00 25.5
  Quản trị văn phòng D01 22
  Quản trị văn phòng D03 21
  Quản trị văn phòng D04 20
  Quản trị văn phòng D78 22.25
  Quản trị văn phòng D82 18
  Quản trị văn phòng D83 18
QHX18 Quốc tế học A00 21
  Quốc tế học C00 26.5
  Quốc tế học D01 22.75
  Quốc tế học D03 18.75
  Quốc tế học D04 19
  Quốc tế học D78 23
  Quốc tế học D82 18
  Quốc tế học D83 18
QHX19 Tâm lý học A00 22.5
  Tâm lý học C00 25.5
  Tâm lý học D01 22.75
  Tâm lý học D03 21
  Tâm lý học D04 19.5
  Tâm lý học D78 23
  Tâm lý học D82 23
  Tâm lý học D83 18
QHX20 Thông tin - Thư viện A00 17.5
  Thông tin - Thư viện C00 20.75
  Thông tin - Thư viện D01 17.75
  Thông tin - Thư viện D03 18
  Thông tin - Thư viện D04 18
  Thông tin - Thư viện D78 17.5
  Thông tin - Thư viện D82 18
  Thông tin - Thư viện D83 18
QHX21 Tôn giáo học A00 17
  Tôn giáo học C00 18.75
  Tôn giáo học D01 17
  Tôn giáo học D03 17
  Tôn giáo học D04 17
  Tôn giáo học D78 17
  Tôn giáo học D82 17
  Tôn giáo học D83 17
QHX22 Triết học A00 17.75
  Triết học C00 19.5
  Triết học D01 17.5
  Triết học D03 18
  Triết học D04 18
  Triết học D78 17.5
  Triết học D82 18
  Triết học D83 18
QHX23 Văn học C00 22.5
  Văn học D01 20
  Văn học D03 18
  Văn học D04 18
  Văn học D78 20
  Văn học D82 18
  Văn học D83 18
QHX24 Việt Nam học C00 25
  Việt Nam học D01 21
  Việt Nam học D03 18
  Việt Nam học D04 18
  Việt Nam học D78 21
  Việt Nam học D82 18
  Việt Nam học D83 18
QHX25 Xã hội học A00 18
  Xã hội học C00 23.5
  Xã hội học D01 21
  Xã hội học D03 20
  Xã hội học D04 18
  Xã hội học D78 19.75
  Xã hội học D82 18
  Xã hội học D83 18
QHX40 Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) A00 18
  Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) C00 21.25
  Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) D01 19.75
  Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) D03 18
  Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) D04 19
  Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) D78 19.75
  Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) D82 18
  Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) D83 18
QHX41 Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) A00 19
  Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) C00 19
  Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) D01 16
  Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) D03 19
  Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) D04 18
  Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) D78 16.5
  Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) D82 18
  Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) D83 18
QHX42 Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) A00 17
  Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) C00 18
  Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) D01 16.75
  Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) D03 18
  Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) D04 18
  Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) D78 16.75
  Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) D82 18
  Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) D83 18
 
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội Tại mỗi khu vực đều xác định điểm trúng tuyển cho từng đối tượng.

- Chênh lệch điểm chuẩn giữa các nhóm đối tượng ưu tiên là 1.0 điểm.

- Chênh lệch điểm chuẩn giữa các khu vực ưu tiên kế tiếp nhau là 0.5 điểm.

- Sau khi biết điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các ngành tương ứng cả thí sinh trúng tuyển và không trúng tuyển nguyện vọng lưu ý một số vấn đề sau:

Lưu ý thí sinh: 

  • Căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 trường đại học khoa học xã hội và nhân văn chuẩn bị hồ sơ nhập học Đại học theo hướng dẫn của trường để nhập học theo đúng quy định và theo đúng thời gian như thông báo của trường.
  • Nội dung hướng dẫn xét tuyển đợt 2 dành cho các thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 thí sinh có thể để đăng ký xét tuyển bổ sung vào trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội với nguyện vọng 2 nếu trường còn chỉ tiêu cho các nguyện vọng 2
  • Thí sinh không đăng ký chỉ tiêu vào trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn có thể tham khảo điểm chuẩn các trường Đại học trên toàn quốc được cập nhật liên tục.
  • Với những trường chưa có điểm chuẩn thí sinh theo dõi danh sách Dự kiến điểm chuẩn Đại học để biết khoảng điểm chuẩn kỳ tuyển sinh năm nay.

Kết: Trên đây là thông tin danh sách trúng tuyển và điểm chuẩn trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội do Kênh tuyển sinh 24h thực hiện.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.