Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Tuyển Sinh 2023 Chính Thức

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Tuyển Sinh

Học Viện Báo chí và Tuyên truyền mã trường (HBT) Chính thức được ban giám hiệu nhà trường thông báo tuyển sinh 78 mã ngành với chỉ tiêu và tổ hợp xét cụ thể như sau

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Tuyển Sinh 2022

Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

Báo chí, chuyên ngành Báo in

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: R15, R05, R06, R16

Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: R15, R05, R06, R16

Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: R15, R05, R06, R16

Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: R15, R05, R06, R16

Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: R15, R05, R06, R16

Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: R15, R05, R06, R16

Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: R07, R08, , R09, R17

Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: R11, R12, R13, R18

Truyền thông đại chúng

Mã ngành: 7320105

Chỉ tiêu: 100

Tổ hợp xét: C15, A16, D01

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành: 7320104

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: C15, A16, D01

Triết học

Mã ngành: 7229001

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: C15, A16, D01

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Mã ngành: 7229008

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: C15, A16, D01

Kinh tế chính trị

Mã ngành: 7310102

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: C15, A16, D01

Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 60

Tổ hợp xét: C15, A16, D01

Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: C15, A16, D01

Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: C15, A16, D01

Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: C15, A16, D01

Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: C15, A16, D01

Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: C15, A16, D01

Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: C15, A16, D01

Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: C15, A16, D01

Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: C15, A16, D01

Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: C15, A16, D01

Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: C15, A16, D01

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác tổ chức

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 45

Tổ hợp xét: C15, A16, D01

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác dân vận

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 45

Tổ hợp xét: C15, A16, D01

Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: C15, A16, D01

Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: C15, A16, D01

Xã hội học

Mã ngành: 7310301

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: C15, A16, D01

Công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: C15, A16, D01

Quản lý công

Mã ngành: 7340403

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: C15, A16, D01

Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Mã ngành: 7229010

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: C00, C03, D14, C19

Truyền thông quốc tế

Mã ngành: 7320107

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: D01, D72, D78

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: D01, D72, D78

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: D01, D72, D78

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: D01, D72, D78

Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: D01, D72, D78

Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)

Mã ngành:

Chỉ tiêu: 80

Tổ hợp xét:  D01, D72, D78

Quảng cáo

Mã ngành: 7320110

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: D01, D72, D78

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: D01, D72, D78

Báo chí, chuyên ngành Báo in

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R19

Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R19

Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R19

Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R19

Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R19

Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R19

Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R20

Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R21

Truyền thông đại chúng

Mã ngành: 7320105M

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R22

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành: 7320104M

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R22

Triết học

Mã ngành: 7229001M

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R22

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Mã ngành: 7229008M

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R22

Kinh tế chính trị

Mã ngành: 7310102M

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R22

Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R22

Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R22

Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R22

Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R22

Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R22

Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R22

Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R22

Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R22

Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R22

Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R22

Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R22

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác tổ chức

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R22

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác dân vận

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R22

Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R22

Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R22

Xã hội học

Mã ngành: 7310301M

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R22

Công tác xã hội

Mã ngành: 7760101M

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R22

Quản lý công

Mã ngành: 7340403M

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R22

Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Mã ngành: 7229010M

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R23

Truyền thông quốc tế

Mã ngành: 7320107M

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét:

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét:

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R25, R26

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R25, R26

Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R25, R26

Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: R25, R26

Chi Tiết Các Tổ Hợp Xét Tuyển

Các tổ hợp xét tuyển vào Học viện Báo chí và tuyên truyền gồm các khối ngành:

 • Khối A16 gồm các môn (Toán, Khoa học tự nhiên, Văn)
 • Khối C00 gồm các môn (Văn, Sử, Địa)
 • Khối C03 gồm các môn (Văn, Toán, Lịch sử)
 • Khối C15 gồm các môn (Văn, Toán, Khoa học xã hội)
 • Khối C19 gồm các môn (Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân)
 • Khối D01 gồm các môn (Văn, Toán, tiếng Anh)
 • Khối D14 gồm các môn (Văn, Lịch sử, Tiếng Anh)
 • Khối D72 gồm các môn (Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)
 • Khối D78 gồm các môn (Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh)
 • Khối R05 gồm các môn (Văn, Anh, Năng khiếu báo chí)
 • Khối R06 gồm các môn (Văn, KHTN, Năng khiếu báo chí)
 • Khối R07 gồm các môn (Văn, Toán, Năng khiếu ảnh báo chí)
 • Khối R08 gồm các môn (Văn, Anh, Năng khiếu ảnh báo chí)
 • Khối R09 gồm các môn (Văn, KHTN, Năng khiếu ảnh báo chí)
 • Khối R11 gồm các môn (Văn, Toán, Năng khiếu quay phim truyền hình)
 • Khối R12 gồm các môn (Văn, Anh, Năng khiếu quay phim truyền hình)
 • Khối R13 gồm các môn (Văn, KHTN, Năng khiếu quay phim truyền hình)
 • Khối R15 gồm các môn (Văn, Toán, Năng khiếu báo chí)
 • Khối R16 gồm các môn (Văn, KHXH, Năng khiếu báo chí)
 • Khối R17 gồm các môn (Văn, KHXH, Năng khiếu ảnh báo chí)
 • Khối R18 gồm các môn (Văn, KHXH, Năng khiếu quay phim truyền hình)
 • Khối R19 gồm các môn (Văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anhh, Năng khiếu báo chí)
 • Khối R20 gồm các môn (Văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh, Năng khiếu ảnh báo chí)
 • Khối R21 gồm các môn (Văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh, NK quay phim truyền hình)
 • Khối R22 gồm các môn (Văn, Toán, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh)
 • Khối R23 gồm các môn (Văn, Sử, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh)
 • Khối R24 gồm các môn (Văn, Toán, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh)
 • Khối R25 gồm các môn (Văn, KHTN, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh)
 • Khối R26 gồm các môn (Văn, KHXH, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh)

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Là Trường Công Hay Tư ?

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là trường đại học công lập trọng điểm quốc gia của Việt Nam, trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Ở Đâu ?

 • Tên trường tiếng Việt: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 • Tên trường tiếng Anh: Academy of Journalism & Communication (AJC)
 • Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
 • Điện thoại: (84-024) 37.546.963
 • Email: website@ajc.edu.vn
 • Web: https://ajc.hcma.vn
 • Fanpage: www.facebook.com/ajc.edu.vn

Nội Dung Liên Quan:

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.