dậy nấu ăn

Lời Giải Full 24 Đề Toán THPT Quốc Gia 2019 Chính Xác Nhất

Chiều ngày hôm nay 25/06/2019 tất cả các thí sinh trên cả nước tham gia thi kỳ thi THPT quốc gia với môn thứ 2 là môn toán. Chuyên trang thông tin tuyển sinh toàn quốc  kênh tuyển sinh 24h.vn cập nhật toàn bộ danh sách lời giải 24 đề toán năm nay bao gồm các mã đề :

loi giai de toan thpt quoc gia 2019 2 - Lời Giải Full 24 Đề Toán THPT Quốc Gia 2019 Chính Xác Nhất

toàn bộ danh sách lời giải 24 đề toán

  • Mã đề 101, Mã đề 102, Mã đề 103, Mã đề 104, Mã đề 105, Mã đề 106, Mã đề 107, Mã đề 108, Mã đề 109, Mã đề 110, Mã đề 111, Mã đề 112, Mã đề 113, Mã đề 114, Mã đề 115, Mã đề 116, Mã đề 117, Mã đề 118, Mã đề 119, Mã đề 120, Mã đề 121, Mã đề 122, Mã đề 123, Mã đề 124. Sau đây là lời giải của các mã đề :

 

MÃ ĐỀ: 101ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-B2-A3-C4-C5-D6-A7-C8-A9-C10-B
11A-12-B13-C14-C15-A16-C17-B18-A19-A20-B
21-C22-A23-D24-A25-A26-D27-D28-D29-B30-B
31-B32-C33-C34-C35-B36-B37-C38-C39-A40-B
41-B42-C43-B44-A45-D46-C47-A48-D49-B50-B

 

MÃ ĐỀ: 102ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1- A2- C3- C4- D5- D6- C7- C8- C9- B10- B
11- D12- B13- B14- C15- C16- C17- D18- A19- B20- B
21- D22- A23- C24- C25- A26- D27- B28- C29- C30- D
31- A32- C33- A34- A35- B36- D37- B38- C39- D40- A
41- B42-D43- B44-D45-D46-A47- A48-D49- B50-D

 

 

 

MÃ ĐỀ: 103ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1- C2- B3- B4- D5- B6- D7- B8- D9- D10- C
11- D12- B13- A14- A15- A16- C17- D18- D19- A20- C
21- C22- A23- C24- A25- D26- D27- A28- C29- C30- A
31- C32- C33- A34- D35- C36- A37- A38-C39-D40-C
41-A42-C43-D44-D45-A46-A47-A48-C49-A50-B

 

 

 

MÃ ĐỀ: 104LỜI GIẢI MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1- A2- B3- A4- D5- B6- A7- D8- B9- B10- A
11- D12- A13- C14- C15- C16- A17- C18- B19- D20- D
21- B22- C23- C24- A25- D26- B27- A28- D29- A30- B
31- C32- C33- A34- B35- D36- B37- D38- A39- D40- C
41- B42- A43- B44- C45- D46- C47- D48- B49- B50- C

 

 

 

MÃ ĐỀ: 105ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-D2-D3-C4-A5-B6-D7-C8-A9-A10-A
11-C12-D13-D14-C15-C16-A17-B18-A19-B20-A
21-C22-A23-C24-A25-D26-D27-C28-D29-A30-B
31-D32-D33-B34-C35-D36-D37-C38-D39-B40-B
41-A42-C43-A44-C45-D46-A47-D48-D49-B50-B

 

 

 

MÃ ĐỀ: 106ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-A2-C3-A4-B5-A6-C7-B8-B9-B10-A
11-D12-B13-C14-C15-D16-A17-C18-C19-D20-B
21-B22-D23-D24-B25-D26-B27-D28-C29-D30-C
31-B32-D33-D34-B35-B36-D37-C38-C39-B40-B
41-C42-B43-B44-C45-D46-C47-C48-B49-D50-D

 

 

 

MÃ ĐỀ: 107ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-C2-A3-D4-A5-D6-D7-B8-A9-B10-C
11-A12-C13-C14-A15-D16-A17-C18-D19-B20-C
21-C22-D23-B24-A25-C26-C27-D28-C29-C30-B
31-B32-D33-D34-C35-A36-A37-D38-D39-B40-D
41-C42-A43-D44-A45-B46-C47-A48-A49-C50-D

 

 

MÃ ĐỀ: 108ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1- B2- D3- C4- A5- C6- A7- B8- B9- B10- C
11- A12- D13- A14- D15- D16- B17- A18- B19- B20- C
21- C22- D23- B24- C25- B26- C27- D28- D29- C30- A
31- C32- D33- A34- D35- C36- B37- D38- A39- A40- C
41-A42-C43-B44-A45-D46-A47-C48-A49-A50-D

 

 

 

MÃ ĐỀ: 109ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-D2-C3-C4-C5-A6-B7-B8-B9-A10-D
11-A12-A13-D14-A15-B16-C17-D18-C19-A20-B
21-D22-D23-A24-A25-A26-C27-B28-C29-A30-A
31-D32-D33-B34-D35-A36-B37-B38-D39-D40-B
41-D42-B43-C44-B45-C46-C47-D48-C49-B50-B

 

 

 

 

MÃ ĐỀ: 110ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1- D2- C3- C4- D5- C6- A7- D8- A9- B10- C
11- A12- A13- D14- B15- A16- D17- D18- B19- C20- A
21- D22- D23- A24- D25- A26- B27- B28- B29- B30- A
31- A32- B33- B34- A35- B36- A37- A38- D39- B40- D
41-D42-A43-A44-D45-A46-A47-C48-A49-B50-B

 

 

 

 

 

MÃ ĐỀ: 111ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-A2-B3-C4-A5-D6-D7-A8-B9-B10-A
11-C12-B13-A14-A15-C16-B17-B18-B19-B20-C
21-D22-A23-B24-D25-A26-C27-B28-B29-D30-C
31-D32-C33-D34-C35-C36-A37-D38-A39-B40-C
41-A42-C43-C44-B45-D46-D47-A48-D49-A50-A

 

 

 

MÃ ĐỀ: 112ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-C2-A3-C4-B5-D6-C7-D8-A9-C10-D
11-A12-A13-D14-C15-B16-C17-D18-B19-C20-B
21-C22-D23-D24-B25-A26-C27-A28-B29-C30-A
31-D32-C33-C34-A35-B36-B37-D38-D39-D40-B
41-C42-D43-D44-D45-B46-B47-A48-A49-B50-B

 

 

 

MÃ ĐỀ: 113ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-C2-B3-C4-C5-C6-A7-B8-B9-A10-C
11-D12-D13-A14-C15-D16-C17-D18-B19-C20-D
21-D22-C23-B24-A25-B26-A27-B28-D29-C30-B
31-D32-A33-A34-B35-A36-B37-B38-A39-D40-B
41-D42-D43-B44-C45-B46-C47-A48-C49-B50-A

 

 

 

MÃ ĐỀ: 114ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-B2-A3-B4-B5-B6-D7-C8-B9-B10-B
11-A12-D13-C14-A15-A16-B17-A18-A19-D20-A
21-D22-A23-D24-C25-D26-D27-B28-D29-C30-B
31-C32-A33-C34-B35-A36-D37-B38-A39-A40-A
41-D42-D43-C44-D45-B46-D47-B48-D49-A50-A

 

 

 

MÃ ĐỀ: 115ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-D2-C3-C4-C5-D6-A7-D8-C9-D10-A
11-B12-B13-B14-D15-C16-D17-D18-A19-C20-B
21-C22-B23-B24-A25-D26-B27-A28-C29-A30-A
31-B32-D33-B34-B35-B36-C37-C38-D39-B40-D
41-D42-C43-B44-D45-D46-B47-A48-D49-A50-B

 

 

MÃ ĐỀ: 116ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1- A2- B3- C4- B5- D6- A7- B8- A9- D10- C
11- B12- C13- B14- D15- B16- C17- B18- B19- A20- D
21- D22- D23- C24- B25- A26- A27- C28- A29- C30- D
31- B32- D33- D34- D35- A36- D37- A38- D39- C40- A
41-C42-D43-A44-C45-D46-B47-B48-B49-B50-B

 

 

 

MÃ ĐỀ: 117ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-D2-C3-D4-D5-C6-D7-B8-D9-D10-C
11-B12-B13-C14-A15-D16-D17-C18-B19-B20-D
21-C22-C23-B24-A25-A26-A27-D28-D29-A30-D
31-B32-A33-A34-B35-C36-D37-A38-B39-B40-C
41-A42-A43-C44-C45-B46-B47-A48-A49-B50-B

 

 

 

MÃ ĐỀ: 118ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-C2-A3-D4-B5-B6-B7-B8-A9-D10-C
11-A12-B13-B14-A15-C16-C17-B18-B19-A20-D
21-A22-B23-C24-D25-D26-A27-B28-A29-D30-D
31-B32-A33-C34-B35-D36-A37-A38-C39-A40-D
41-C42-D43-D44-C45-D46-A47-C48-A49-C50-A

 

 

 

MÃ ĐỀ: 119ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-D2-A3-B4-A5-A6-B7-B8-B9-C10-C
11-D12-A13-D14-A15-D16-A17-A18-B19-C20-C
21-C22-D23-C24-D25-B26-D27-B28-D29-A30-A
31-D32-C33-C34-B35-B36-D37-B38-A39-A40-C
41-B42-B43-B44-C45-B46-C47-C48-A49-D50-C

 

 

 

 

 

 

 

MÃ ĐỀ: 120ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1- A2- C3- C4- C5- A6- C7- C8- B9- A10- A
11-D12- A13- C14- C15- D16- C17- C18- B19- D20- C
21- B22- B23- B24- C25- A26- B27- B28- A29- D30- A
31- B32- D33- A34- B35- C36- D37- D38- C39- B40- A
41- A42- D43- A44- D45- C46- D47- A48- A49- D50- D

 

 

MÃ ĐỀ: 121ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-B2-B3-B4-C5-D6-D7-B8-B9-C10-D
11-C12-B13-C14-C15-B16-17-B18-C19-A20-C
21-A22-A23-A24-C25-D26-C27-D28-C29-A30-D
31-C32-A33-B34-A35-A36-C37-A38-B39-A40-D
41-A42-B43-C44-A45-B46-B47-D48-B49-D50-D

 

MÃ ĐỀ: 122ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-A2-D3-D4-A5-C6-D7-C8-C9-D10-B
11-C12-A13-D14-C15-B16-B17-B18-A19-B20-C
21-C22-A23-A24-D25-B26-D27-A28-C29-B30-B
31-C32-B33-D34-A35-A36-C37-C38-B39-B40-B
41-B42-C43-A44-A45-B46-A47-D48-D49-B50-D

 

MÃ ĐỀ: 123ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-A2-C3-B4-A5-B6-A7-C8-D9-B10-D
11-D12-C13-C14-D15-A16-A17-B18-A19-B20-B
21-D22-A23-C24-A25-C26-B27-C28-B29-D30-A
31-C32-A33-B34-A35-B36-B37-A38-C39-D40-B
41-B42-C43-C44-A45-C46-B47-C48-A49-A50-C

 

MÃ ĐỀ: 124ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-C2-B3-D4-B5-C6-A7-C8-B9-D10-D
11-B12-D13-B14-B15-B16-B17-D18-A19-C20-D
21-A22-C23-A24-B25-D26-D27-D28-C29-B30-A
31-B32-B33-B34-C35-C36-D37-C38-A39-A40-D
41-D42-B43-A44-C45-D46-A47-D48-A49-D50-B

 

 

Bạn thích bài viết này ?

Bình Luận Của Bạn:

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status