Loading...

Lời Giải Full 24 Đề Toán THPT Quốc Gia 2019 Chính Xác Nhất

Chiều ngày hôm nay 25/06/2019 tất cả các thí sinh trên cả nước tham gia thi kỳ thi THPT quốc gia với môn thứ 2 là môn toán. Chuyên trang thông tin tuyển sinh toàn quốc  kênh tuyển sinh 24h.vn cập nhật toàn bộ danh sách lời giải 24 đề toán năm nay bao gồm các mã đề :

loi giai de toan thpt quoc gia 2019 2 - Lời Giải Full 24 Đề Toán THPT Quốc Gia 2019 Chính Xác Nhất

toàn bộ danh sách lời giải 24 đề toán

  • Mã đề 101, Mã đề 102, Mã đề 103, Mã đề 104, Mã đề 105, Mã đề 106, Mã đề 107, Mã đề 108, Mã đề 109, Mã đề 110, Mã đề 111, Mã đề 112, Mã đề 113, Mã đề 114, Mã đề 115, Mã đề 116, Mã đề 117, Mã đề 118, Mã đề 119, Mã đề 120, Mã đề 121, Mã đề 122, Mã đề 123, Mã đề 124. Sau đây là lời giải của các mã đề :

 

MÃ ĐỀ: 101 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-B 2-A 3-C 4-C 5-D 6-A 7-C 8-A 9-C 10-B
11A- 12-B 13-C 14-C 15-A 16-C 17-B 18-A 19-A 20-B
21-C 22-A 23-D 24-A 25-A 26-D 27-D 28-D 29-B 30-B
31-B 32-C 33-C 34-C 35-B 36-B 37-C 38-C 39-A 40-B
41-B 42-C 43-B 44-A 45-D 46-C 47-A 48-D 49-B 50-B

 

MÃ ĐỀ: 102 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1- A 2- C 3- C 4- D 5- D 6- C 7- C 8- C 9- B 10- B
11- D 12- B 13- B 14- C 15- C 16- C 17- D 18- A 19- B 20- B
21- D 22- A 23- C 24- C 25- A 26- D 27- B 28- C 29- C 30- D
31- A 32- C 33- A 34- A 35- B 36- D 37- B 38- C 39- D 40- A
41- B 42-D 43- B 44-D 45-D 46-A 47- A 48-D 49- B 50-D

 

 

 

MÃ ĐỀ: 103 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1- C 2- B 3- B 4- D 5- B 6- D 7- B 8- D 9- D 10- C
11- D 12- B 13- A 14- A 15- A 16- C 17- D 18- D 19- A 20- C
21- C 22- A 23- C 24- A 25- D 26- D 27- A 28- C 29- C 30- A
31- C 32- C 33- A 34- D 35- C 36- A 37- A 38-C 39-D 40-C
41-A 42-C 43-D 44-D 45-A 46-A 47-A 48-C 49-A 50-B

 

 

 

MÃ ĐỀ: 104 LỜI GIẢI MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1- A 2- B 3- A 4- D 5- B 6- A 7- D 8- B 9- B 10- A
11- D 12- A 13- C 14- C 15- C 16- A 17- C 18- B 19- D 20- D
21- B 22- C 23- C 24- A 25- D 26- B 27- A 28- D 29- A 30- B
31- C 32- C 33- A 34- B 35- D 36- B 37- D 38- A 39- D 40- C
41- B 42- A 43- B 44- C 45- D 46- C 47- D 48- B 49- B 50- C

 

 

 

MÃ ĐỀ: 105 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-D 2-D 3-C 4-A 5-B 6-D 7-C 8-A 9-A 10-A
11-C 12-D 13-D 14-C 15-C 16-A 17-B 18-A 19-B 20-A
21-C 22-A 23-C 24-A 25-D 26-D 27-C 28-D 29-A 30-B
31-D 32-D 33-B 34-C 35-D 36-D 37-C 38-D 39-B 40-B
41-A 42-C 43-A 44-C 45-D 46-A 47-D 48-D 49-B 50-B

 

 

 

MÃ ĐỀ: 106 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-A 2-C 3-A 4-B 5-A 6-C 7-B 8-B 9-B 10-A
11-D 12-B 13-C 14-C 15-D 16-A 17-C 18-C 19-D 20-B
21-B 22-D 23-D 24-B 25-D 26-B 27-D 28-C 29-D 30-C
31-B 32-D 33-D 34-B 35-B 36-D 37-C 38-C 39-B 40-B
41-C 42-B 43-B 44-C 45-D 46-C 47-C 48-B 49-D 50-D

 

 

 

MÃ ĐỀ: 107 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-C 2-A 3-D 4-A 5-D 6-D 7-B 8-A 9-B 10-C
11-A 12-C 13-C 14-A 15-D 16-A 17-C 18-D 19-B 20-C
21-C 22-D 23-B 24-A 25-C 26-C 27-D 28-C 29-C 30-B
31-B 32-D 33-D 34-C 35-A 36-A 37-D 38-D 39-B 40-D
41-C 42-A 43-D 44-A 45-B 46-C 47-A 48-A 49-C 50-D

 

 

MÃ ĐỀ: 108 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1- B 2- D 3- C 4- A 5- C 6- A 7- B 8- B 9- B 10- C
11- A 12- D 13- A 14- D 15- D 16- B 17- A 18- B 19- B 20- C
21- C 22- D 23- B 24- C 25- B 26- C 27- D 28- D 29- C 30- A
31- C 32- D 33- A 34- D 35- C 36- B 37- D 38- A 39- A 40- C
41-A 42-C 43-B 44-A 45-D 46-A 47-C 48-A 49-A 50-D

 

 

 

MÃ ĐỀ: 109 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-D 2-C 3-C 4-C 5-A 6-B 7-B 8-B 9-A 10-D
11-A 12-A 13-D 14-A 15-B 16-C 17-D 18-C 19-A 20-B
21-D 22-D 23-A 24-A 25-A 26-C 27-B 28-C 29-A 30-A
31-D 32-D 33-B 34-D 35-A 36-B 37-B 38-D 39-D 40-B
41-D 42-B 43-C 44-B 45-C 46-C 47-D 48-C 49-B 50-B

 

 

 

 

MÃ ĐỀ: 110 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1- D 2- C 3- C 4- D 5- C 6- A 7- D 8- A 9- B 10- C
11- A 12- A 13- D 14- B 15- A 16- D 17- D 18- B 19- C 20- A
21- D 22- D 23- A 24- D 25- A 26- B 27- B 28- B 29- B 30- A
31- A 32- B 33- B 34- A 35- B 36- A 37- A 38- D 39- B 40- D
41-D 42-A 43-A 44-D 45-A 46-A 47-C 48-A 49-B 50-B

 

 

 

 

 

MÃ ĐỀ: 111 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-A 2-B 3-C 4-A 5-D 6-D 7-A 8-B 9-B 10-A
11-C 12-B 13-A 14-A 15-C 16-B 17-B 18-B 19-B 20-C
21-D 22-A 23-B 24-D 25-A 26-C 27-B 28-B 29-D 30-C
31-D 32-C 33-D 34-C 35-C 36-A 37-D 38-A 39-B 40-C
41-A 42-C 43-C 44-B 45-D 46-D 47-A 48-D 49-A 50-A

 

 

 

MÃ ĐỀ: 112 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-C 2-A 3-C 4-B 5-D 6-C 7-D 8-A 9-C 10-D
11-A 12-A 13-D 14-C 15-B 16-C 17-D 18-B 19-C 20-B
21-C 22-D 23-D 24-B 25-A 26-C 27-A 28-B 29-C 30-A
31-D 32-C 33-C 34-A 35-B 36-B 37-D 38-D 39-D 40-B
41-C 42-D 43-D 44-D 45-B 46-B 47-A 48-A 49-B 50-B

 

 

 

MÃ ĐỀ: 113 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-C 2-B 3-C 4-C 5-C 6-A 7-B 8-B 9-A 10-C
11-D 12-D 13-A 14-C 15-D 16-C 17-D 18-B 19-C 20-D
21-D 22-C 23-B 24-A 25-B 26-A 27-B 28-D 29-C 30-B
31-D 32-A 33-A 34-B 35-A 36-B 37-B 38-A 39-D 40-B
41-D 42-D 43-B 44-C 45-B 46-C 47-A 48-C 49-B 50-A

 

 

 

MÃ ĐỀ: 114 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-B 2-A 3-B 4-B 5-B 6-D 7-C 8-B 9-B 10-B
11-A 12-D 13-C 14-A 15-A 16-B 17-A 18-A 19-D 20-A
21-D 22-A 23-D 24-C 25-D 26-D 27-B 28-D 29-C 30-B
31-C 32-A 33-C 34-B 35-A 36-D 37-B 38-A 39-A 40-A
41-D 42-D 43-C 44-D 45-B 46-D 47-B 48-D 49-A 50-A

 

 

 

MÃ ĐỀ: 115 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-D 2-C 3-C 4-C 5-D 6-A 7-D 8-C 9-D 10-A
11-B 12-B 13-B 14-D 15-C 16-D 17-D 18-A 19-C 20-B
21-C 22-B 23-B 24-A 25-D 26-B 27-A 28-C 29-A 30-A
31-B 32-D 33-B 34-B 35-B 36-C 37-C 38-D 39-B 40-D
41-D 42-C 43-B 44-D 45-D 46-B 47-A 48-D 49-A 50-B

 

 

MÃ ĐỀ: 116 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1- A 2- B 3- C 4- B 5- D 6- A 7- B 8- A 9- D 10- C
11- B 12- C 13- B 14- D 15- B 16- C 17- B 18- B 19- A 20- D
21- D 22- D 23- C 24- B 25- A 26- A 27- C 28- A 29- C 30- D
31- B 32- D 33- D 34- D 35- A 36- D 37- A 38- D 39- C 40- A
41-C 42-D 43-A 44-C 45-D 46-B 47-B 48-B 49-B 50-B

 

 

 

MÃ ĐỀ: 117 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-D 2-C 3-D 4-D 5-C 6-D 7-B 8-D 9-D 10-C
11-B 12-B 13-C 14-A 15-D 16-D 17-C 18-B 19-B 20-D
21-C 22-C 23-B 24-A 25-A 26-A 27-D 28-D 29-A 30-D
31-B 32-A 33-A 34-B 35-C 36-D 37-A 38-B 39-B 40-C
41-A 42-A 43-C 44-C 45-B 46-B 47-A 48-A 49-B 50-B

 

 

 

MÃ ĐỀ: 118 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-C 2-A 3-D 4-B 5-B 6-B 7-B 8-A 9-D 10-C
11-A 12-B 13-B 14-A 15-C 16-C 17-B 18-B 19-A 20-D
21-A 22-B 23-C 24-D 25-D 26-A 27-B 28-A 29-D 30-D
31-B 32-A 33-C 34-B 35-D 36-A 37-A 38-C 39-A 40-D
41-C 42-D 43-D 44-C 45-D 46-A 47-C 48-A 49-C 50-A

 

 

 

MÃ ĐỀ: 119 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-D 2-A 3-B 4-A 5-A 6-B 7-B 8-B 9-C 10-C
11-D 12-A 13-D 14-A 15-D 16-A 17-A 18-B 19-C 20-C
21-C 22-D 23-C 24-D 25-B 26-D 27-B 28-D 29-A 30-A
31-D 32-C 33-C 34-B 35-B 36-D 37-B 38-A 39-A 40-C
41-B 42-B 43-B 44-C 45-B 46-C 47-C 48-A 49-D 50-C

 

 

 

 

 

 

 

MÃ ĐỀ: 120 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1- A 2- C 3- C 4- C 5- A 6- C 7- C 8- B 9- A 10- A
11-D 12- A 13- C 14- C 15- D 16- C 17- C 18- B 19- D 20- C
21- B 22- B 23- B 24- C 25- A 26- B 27- B 28- A 29- D 30- A
31- B 32- D 33- A 34- B 35- C 36- D 37- D 38- C 39- B 40- A
41- A 42- D 43- A 44- D 45- C 46- D 47- A 48- A 49- D 50- D

 

 

MÃ ĐỀ: 121 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-B 2-B 3-B 4-C 5-D 6-D 7-B 8-B 9-C 10-D
11-C 12-B 13-C 14-C 15-B 16- 17-B 18-C 19-A 20-C
21-A 22-A 23-A 24-C 25-D 26-C 27-D 28-C 29-A 30-D
31-C 32-A 33-B 34-A 35-A 36-C 37-A 38-B 39-A 40-D
41-A 42-B 43-C 44-A 45-B 46-B 47-D 48-B 49-D 50-D

 

MÃ ĐỀ: 122 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-A 2-D 3-D 4-A 5-C 6-D 7-C 8-C 9-D 10-B
11-C 12-A 13-D 14-C 15-B 16-B 17-B 18-A 19-B 20-C
21-C 22-A 23-A 24-D 25-B 26-D 27-A 28-C 29-B 30-B
31-C 32-B 33-D 34-A 35-A 36-C 37-C 38-B 39-B 40-B
41-B 42-C 43-A 44-A 45-B 46-A 47-D 48-D 49-B 50-D

 

MÃ ĐỀ: 123 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-A 2-C 3-B 4-A 5-B 6-A 7-C 8-D 9-B 10-D
11-D 12-C 13-C 14-D 15-A 16-A 17-B 18-A 19-B 20-B
21-D 22-A 23-C 24-A 25-C 26-B 27-C 28-B 29-D 30-A
31-C 32-A 33-B 34-A 35-B 36-B 37-A 38-C 39-D 40-B
41-B 42-C 43-C 44-A 45-C 46-B 47-C 48-A 49-A 50-C

 

MÃ ĐỀ: 124 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1-C 2-B 3-D 4-B 5-C 6-A 7-C 8-B 9-D 10-D
11-B 12-D 13-B 14-B 15-B 16-B 17-D 18-A 19-C 20-D
21-A 22-C 23-A 24-B 25-D 26-D 27-D 28-C 29-B 30-A
31-B 32-B 33-B 34-C 35-C 36-D 37-C 38-A 39-A 40-D
41-D 42-B 43-A 44-C 45-D 46-A 47-D 48-A 49-D 50-B

 

 

Bạn thích bài viết này ?

Bình Luận Của Bạn:

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status