dậy nấu ăn

Lời Giải Full 24 Mã Đề Môn GDCD THPTQG 2019 Chính Xác Nhất

Buổi sáng ngày 27/6, tất cả các sỹ tử đăng ký tổ hợp khoa học xã hội đã làm bài dự thi ba môn: Lịch sử, Địa Lý, GDCD. Với hình thức thi trắc nghiệm, tổng có 24 mã đề. Môn GDCD có mã đề từ 301 đến 304, thời gian làm bài thi trong 50 phút.

Dưới đây chuyên trang thông tin tuyển sinh toàn quốc cập nhật danh sách Full đáp án của 24 mã đề thi từ 301 đến 324 chúc các sĩ tử đạt kết quả thi tốt nhất.

MÃ ĐỀ: 301ĐÁP ÁN MÔN GDCD KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.C82.D83.A84.D85.C86.C87.A88.D89.B90.A
91.C92.A93.A94.D95.B96.D97.C98.D99.C100.B
101.A102.A103.C104.B105.A106.C107.D108.A109.A110.C
111.C112.A113.D114.D115.A116.C117.D118.C119.C120.A

Danh Mục Nội Dung Bài Viết


Xem : Đáp án đề thi GDCD mã đề 301 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 302ĐÁP ÁN MÔN GDCD KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.D82.B83.B84.D85.D86.C87.A88.A89.C90.D
91.B92.A93.A94.C95.B96.B97.C98.A99.D100.B
101.D102.A103.D104.C105.C106.B107.D108.D109.B110.A
111.B112.B113.C114.A115.B116.D117.A118.A119.B120.A

Xem : Đáp án đề thi GDCD mã đề 302 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 303ĐÁP ÁN MÔN GDCD KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.C82.D83.A84.D85.A86.B87.D88.B89.C90.A
91.B92.D93.A94.D95.B96.C97.A98.A99.B100.C
101.B102.B103.C104.B105.D106.D107.C108.C109.A110.C
111.C112.A113.A114.D115.B116.A117.D118.A119.D120.B

Xem : Đáp án đề thi GDCD mã đề 303 Kỳ thi THPTQG năm 2019  chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 304ĐÁP ÁN MÔN GDCD KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.B82.D83.C84.B85.C86.C87.A88.B89.D90.B
91.C92.D93.C94.A95.D96.B97.B98.B99.D100.A
101.C102.B103.A104.D105.A106.B107.A108.C109.A110.A
111.C112.D113.A114.B115.C116.B117.C118.C119.B120.A

Xem : Đáp án đề thi GDCD mã đề 304 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 305ĐÁP ÁN MÔN GDCD KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.C82.D83.A84.C85.B86.C87.A88.C89.D90.D
91.D92.A93.B94.C95.A96.B97.A98.D99.C100.B
101.C102.D103.C104.A105.B106.B107.C108.C109.B110.D
111.B112.D113.A114.C115.C116.B117.A118.D119.D120.A

Xem : Đáp án đề thi GDCD mã đề 305 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 306ĐÁP ÁN MÔN GDCD KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.D82.B83.D84.A85.C86.D87.C88.C89.B90.D
91.A92.B93.B94.D95.C96.A97.C98.A99.C100.B
101.D102.B103.D104.C105.B106.C107.B108.C109.B110.C
111.B112.D113.D114.D115.B116.C117.B118.D119.B120.D

Xem : Đáp án đề thi GDCD mã đề 306 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 307ĐÁP ÁN MÔN GDCD KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.C82.B83.A84.B85.A86.C87.D88.A89.B90.B
91.C92.A93.A94.A95.B96.C97.C98.A99.D100.B
101.D102.B103.D104.D105.C106.B107.D108.B109.C110.D
111.B112.B113.C114.D115.D116.D117.B118.C119.D120.C

Xem : Đáp án đề thi GDCD mã đề 307 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 308ĐÁP ÁN MÔN GDCD KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.D82.B83.A84.A85.D86.D87.C88.C89.D90.B
91.A92.B93.B94.D95.A96.A97.D98.B99.D100.A
101.A102.B103.A104.D105.B106.D107.A108.B109.C110.A
111.B112.A113.D114.B115.A116.B117.D118.C119.D120.D

Xem : Đáp án đề thi GDCD mã đề 308 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 309ĐÁP ÁN MÔN GDCD KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.B82.C83.B84.C85.C86.A87.B88.D89.D90.A
91.D92.C93.C94.D95.B96.B97.C98.A99.D100.A
101.D102.A103.B104.C105.D106.A107.C108.A109.D110.C
111.A112.A113.D114.C115.A116.D117.C118.A119.C120.C

Xem : Đáp án đề thi GDCD mã đề 309 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 310ĐÁP ÁN MÔN GDCD KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.D82.C83.C84.C85.A86.C87.B88.D89.B90.C
91.B92.C93.B94.A95.A96.C97.B98.D99.D100.A
101.D102.C103.D104.D105.A106.D107.B108.B109.B110.A
111.C112.A113.C114.B115.C116.B117.B118.C119.A120.D

Xem : Đáp án đề thi GDCD mã đề 310 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 311ĐÁP ÁN MÔN GDCD KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.D82.D83.A84.C85.C86.A87.C88.B89.C90.C
91.B92.C93.A94.B95.A96.A97.D98.C99.B100.D
101.D102.C103.A104.D105.A106.A107.B108.D109.C110.D
111.A112.B113.C114.B115.D116.D117.C118.A119.B120.B

Xem : Đáp án đề thi GDCD mã đề 311 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 312ĐÁP ÁN MÔN GDCD KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.B82.C83.D84.A85.A86.A87.C88.A89.B90.B
91.B92.D93.B94.B95.C96.D97.B98.C99.D100.B
101.B102.A103.A104.C105.A106.D107.A108.C109.A110.C
111.B112.C113.C114.B115.A116.B117.B118.C119.C120.C

Xem : Đáp án đề thi GDCD mã đề 312 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất 

MÃ ĐỀ: 313ĐÁP ÁN MÔN GDCD KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.D82.A83.C84.C85.B86.A87.B88.C89.D90.B
91.A92.C93.D94.B95.D96.A97.C98.D99.A100.B
101.D102.A103.B104.C105.A106.C107.B108.D109.C110.A
111.B112.A113.A114.C115.C116.C117.A118.C119.B120.B

Xem : Đáp án đề thi GDCD mã đề 313 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất 

MÃ ĐỀ: 314ĐÁP ÁN MÔN GDCD KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.B82.A83.B84.C85.D86.C87.A88.B89.D90.A
91.D92.C93.A94.A95.D96.A97.B98.B99.D100.A
101.A102.D103.C104.B105.C106.D107.C108.B109.D110.A
111.C112.D113.A114.C115.C116.D117.A118.C119.C120.B

Xem : Đáp án đề thi GDCD mã đề 314 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 315ĐÁP ÁN MÔN GDCD KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.B82.A83.C84.B85.D86.B87.D88.B89.C90.A
91.B92.A93.B94.D95.C96.C97.A98.C99.D100.B
101.A102.B103.B104.A105.C106.A107.C108.B109.B110.A
111.A112.C113.C114.B115.A116.C117.A118.C119.A120.B

Xem : Đáp án đề thi GDCD mã đề 315 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

Mã đề: 316ĐÁP ÁN MÔN GDCD KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.D82.A83.A84.C85.D86.C87.B88.A89.B90.C
91.B92.D93.A94.D95.A96.D97.D98.A99.C100.C
101.D102.C103.D104.C105.B106.D107.B108.A109.A110.C
111.B112.D113.D114.C115.A116.B117.B118.A119.B120.A

Xem : Đáp án đề thi GDCD mã đề 316 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 317ĐÁP ÁN MÔN GDCD KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.B82.A83.C84.A85.D86.C87.A88.C89.C90.C
91.D92.C93.B94.A95.D96.B97.A98.B99.C100.D
101.A102.D103.A104.C105.B106.B107.A108.B109.B110.B
111.C112.A113.C114.B115.D116.D117.D118.C119.B120.D

Xem : Đáp án đề thi GDCD mã đề 317 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 318ĐÁP ÁN MÔN GDCD KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.C82.A83.D84.B85.D86.D87.D88.C89.B90.C
91.A92.A93.A94.B95.B96.D97.C98.D99.C100.C
101.C102.B103.B104.D105.B106.D107.C108109110
111112113114115116117.D118.B119.C120.B

Xem : Đáp án đề thi GDCD mã đề 318 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 319ĐÁP ÁN MÔN GDCD KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.B82.A83.C84.B85.A86.A87.B88.D89.A90.D
91.A92.B93.A94.D95.A96.A97.B98.D99.D100.D
101.C102.C103.B104.D105.B106.D107.D108.A109.B110.A
111.D112.D113.A114.B115.A116.D117.A118.B119.B120.A

Xem : Đáp án đề thi GDCD mã đề 319 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 320ĐÁP ÁN MÔN GDCD KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.B82.B83.B84.D85.D86.A87.B88.C89.D90.D
91.B92.C93.A94.A95.B96.C97.D98.D99.A100.A
101.B102.A103.C104.B105.C106.A107.B108.C109.B110.B
111.D112.C113.D114.A115.A116.C117.B118.A119.C120.D

Xem : Đáp án đề thi GDCD mã đề 320 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 321ĐÁP ÁN MÔN GDCD KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.A82.C83.C84.B85.A86.B87.C88.B89.A90.C
91.D92.C93.D94.C95.D96.D97.C98.D99.B100.D
101.D102.A103.B104.C105.C106.B107.C108.A109.A110.A
111.C112.D113.B114.C115.A116.D117.A118.D119.B120.B

Xem : Đáp án đề thi GDCD mã đề 321 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 322ĐÁP ÁN MÔN GDCD KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.C82.B83.C84.D85.C86.C87.A88.D89.D90.A
91.A92.B93.C94.B95.A96.A97.D98.B99.A100.C
101.D102.D103.B104.D105.D106.C107.D108.D109.C110.A
111.A112.D113.B114.A115.B116.C117.A118.C119.B120.B

Xem : Đáp án đề thi GDCD mã đề 322 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 323ĐÁP ÁN MÔN GDCD KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.D82.D83.B84.C85.D86.C87.C88.B89.D90.C
91.D92.D93.A94.B95.A96.B97.B98.D99.B100.A
101.D102.B103.B104.A105.C106.A107.C108.B109.D110.A
111.C112.A113.A114.D115.C116.D117.C118.A119.D120.D

Xem : Đáp án đề thi GDCD mã đề 323 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 324ĐÁP ÁN MÔN GDCD KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.D82.C83.C84.D85.D86.C87.D88.B89.A90.A
91.A92.D93.A94.B95.A96.B97.B98.A99.B100.B
101.B102.C103.D104.C105.A106.B107.C108.D109.B110.D
111.D112.C113.A114.A115.B116.C117.C118.A119.B120.B

Xem : Đáp án đề thi GDCD mã đề 324 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

Chú Ý : Thí Sinh Click vào Các đáp án đề thi tương ứng với mã đề của mình để xem kết quả và đáp án lời giải :

Bên dưới mỗi đáp án sẽ là chi tiết của đề thi và đáp án của từng đề thi thí sinh xem chi tiết mỗi đề thi thì click và đề thi tương ứng với kết qủa đáp án của từng đề. Các các thí sinh đạt được kết qủa tốt nhất.

Bạn thích bài viết này ?

Bình Luận Của Bạn:

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status