Loading...
dậy nấu ăn

Lời Giải Full 24 Mã Đề Môn Hoá THPTQG 2019 Chính Xác Nhất

Buổi sáng nay ngày 26/06 tất cả các sĩ tử trên cả nước bước vào kỳ thi THPT Quốc gia với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên KHTN gồm 3 môn Vật Lý, Hoá Học và sinh học. Môn thi Hoá học gồm 24 đề từ mã đề số 201 đến mã đề số 224 thời gian làm bài cho cá thí sinh là 150 phút.

dap an de thi mon hoa thptqg 2019 1 - Lời Giải Full 24 Mã Đề Môn Hoá THPTQG 2019 Chính Xác Nhất

đáp án của 24 mã đề thi từ 201 đến 224 hoá học

Dưới đây chuyên trang thông tin tuyển sinh toàn quốc cập nhật danh sách Full đáp án của 24 mã đề thi từ 201 đến 224 chúc các sĩ tử đạt kết quả thi tốt nhất.

MÃ ĐỀ:201 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
41. B 42. C 43. A 44. A 45. A 46.C 47.D 48.A 49.D 50.A
51.B 52.D 53.C 54.C 55.D 56.B 57.A 58.D 59.B 60.B
61.D 62.D 63.B 64.D 65.A 66.B 67.D 68.B 69.D 70.A
71.B 72.A 73.B 74.D 75.D 76.B 77.C 78.A 79.D 80.D

Xem : Đáp án đề thi Hoá mã đề 201 Kỳ thi THPTQG năm 2019 

MÃ ĐỀ: 202 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
41.C 42.B 43.B 44.A 45.C 46.D 47.C 48.D 49.A 50.A
51.A 52.C 53.A 54.D 55.D 56.B 57.D 58.B 59.A 60.A
61.D 62.A 63.A 64.B 65.B 66.D 67.A 68.B 69.D 70.D
71.B 72.D 73.A 74.D 75.A 76.B 77.A 78.B 79.A 80.D

Xem : Đáp án đề thi Hoá mã đề 202 Kỳ thi THPTQG năm 2019 

MÃ ĐỀ: 203 ĐÁP ÁN MÔN HÓA KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
41.A 42.B 43.A 44.A 45.C 46.A 47.D 48.D 49.C 50.D
51.D 52.A 53.B 54.C 55.C 56.C 57.A 58.B 59.C 60.C
61.D 62.A 63.A 64.A 65.C 66.D 67.C 68.C 69.C 70.B
71.D 72.C 73.B 74 75.C 76.B 77.C 78.B 79.B 80.D

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Hoá mã đề 203 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 204 ĐÁP ÁN MÔN HÓA KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
41.A 42.B 43.A 44.A 45.C 46.A 47.D 48.D 49.C 50.D
51.D 52.A 53.B 54.C 55.C 56.C 57.A 58.B 59.C 60.C
61.D 62.A 63.A 64.A 65.C 66.D 67.C 68.C 69.C 70.B
71.D 72.C 73.B 74 75.C 76.B 77.C 78.B 79.B 80.D

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Hoá mã đề 204 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 205 ĐÁP ÁN MÔN HÓA KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.B 2.A 3.B 4.B 5.C 6.A 7.C 8.A 9.D 10.A
11.C 12.C 13.A 14.A 15.B 16.D 17.D 18.C 19.D 20.B
21.C 22.D 23.A 24.C 25.B 26.D 27.C 28.C 29.B 30.A
31.A 32.D 33.D 34.B 35.C 36.C 37.A 38.A 39.A 40.D
41.A 42.D 43.A 44.C 45.D 46.B 47.A 48.D 49.D 50.C

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Hoá mã đề 205 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 206 ĐÁP ÁN MÔN HÓA KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.C 2.D 3.D 4.A 5.A 6.D 7.D 8.D 9.C 10.B
11.A 12.B 13.C 14.B 15.B 16.D 17.A 18.D 19.D 20.C
21.D 22.A 23.A 24.D 25.C 26.D 27.C 28.D 29.A 30.C
31.D 32.A 33.C 34.A 35.C 36.A 37.D 38.D 39.C 40.A
41.C 42.B 43.B 44.A 45.B 46.A 47.C 48.C 49.A 50.A

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Hoá mã đề 206 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 207 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
41.A 42.A 43.B 44.C 45.B 46.C 47.C 48.A 49.B 50.B
51.D 52.B 53.D 54.A 55.C 56.C 57.B 58.A 59.D 60.C
61.D 62.A 63.C 64.B 65.C 66.D 67.D 68.A 69.B 70.D
71.A 72.B 73.A 74.D 75.C 76.D 77.A 78.C 79.C 80.D

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Hoá mã đề 207 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 208 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
41.C 42.D 43.B 44.C 45.B 46.C 47.C 48.A 49.B 50.D
51.A 52.C 53.A 54.D 55.C 56.A 57.B 58.B 59.B 60.C
61.C 62.A 63.A 64.C 65.A 66.B 67.D 68.D 69.A 70.C
71.D 72.D 73.B 74.B 75.A 76.C 77.A 78.B 79.A 80.C

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Hoá mã đề 208 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 209 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
41.B 42.C 43.D 44.C 45.D 46.A 47.C 48.D 49.B 50.C
51.D 52.A 53.D 54.C 55.D 56.A 57.A 58.A 59.B 60.A
61.B 62.B 63.C 64.D 65.A 66.D 67.B 68.C 69.A 70.A
71.B 72.A 73.D 74.D 75.C 76.C 77.B 78.D 79.C 80.C

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Hoá mã đề 209 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 210 ĐÁP ÁN MÔN HÓA KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.A 2.D 3.A 4.B 5.C 6.C 7.B 8.A 9.C 10.B
11.D 12.C 13.D 14.B 15.D 16.A 17.B 18.D 19.D 20.B
21.B 22.B 23.D 24.D 25.A 26.D 27.A 28.D 29.A 30.C
31.C 32.C 33.A 34.A 35.D 36.C 37.C 38.A 39.A 40.D
41.C 42.D 43.C 44.C 45.A 46.A 47.C 48.D 49.A 50.D

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Hoá mã đề 210 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 211 ĐÁP ÁN MÔN HÓA KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
41.C 42.B 43.C 44.A 45.A 46.B 47.B 48.B 49.B 50.C
51.C 52.B 53.B 54.D 55.D 56.C 57.B 58.C 59.A 60.B
61.D 62.A 63.C 64.B 65.C 66.A 67.A 68.D 69.A 70.C
71.B 72.B 73.D 74.B 75.C 76.A 77.D 78.D 79.A 80.A

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Hoá mã đề 211 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 212 ĐÁP ÁN MÔN HÓA KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.B 2.A 3.C 4.B 5.C 6.D 7.C 8.B 9.B 10.B
11.D 12.C 13.A 14.B 15.C 16.C 17.D 18.C 19.D 20.B
21.D 22.A 23.A 24.D 25.B 26.D 27.A 28.B 29.B 30.C
31.A 32.A 33.A 34.D 35.C 36.A 37.A 38.A 39.D 40.C
41.A 42.D 43.D 44.A 45.A 46.D 47.A 48.C 49.C 50.A

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Hoá mã đề 212 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 213 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
41.C 42.C 43.D 44.D 45.A 46.D 47.B 48.B 49.B 50.A
51.B 52.A 53.C 54.D 55.B 56.D 57.C 58.C 59.B 60.D
61.D 62.A 63.C 64.A 65.B 66.D 67.D 68.C 69.C 70.B
71.A 72.C 73.A 74.A 75.B 76.C 77.A 78.D 79.D 80.A

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Hoá mã đề 213 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 214 ĐÁP ÁN MÔN HÓA KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.C 2.C 3.B 4.A 5.C 6.A 7.D 8.A 9.B 10.C
11.B 12.C 13.C 14.A 15.A 16.D 17.C 18.D 19.C 20.A
21.D 22.C 23.D 24.D 25.A 26.C 27.C 28.A 29.A 30.A
31.D 32.D 33.C 34.A 35.A 36.C 37.A 38.A 39.D 40.D
41.C 42.A 43.D 44.C 45.B 46.A 47.B 48.C 49.D 50.D

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Hoá mã đề 214 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 215 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
41.A 42.C 43.C 44.D 45.B 46.A 47.B 48.A 49.B 50.C
51.C 52.D 53.B 54.B 55.A 56.C 57.C 58.D 59.B 60.D
61.C 62.C 63.B 64.D 65.B 66.A 67.B 68.C 69.B 70.D
71.C 72.A 73.D 74.D 75.C 76.D 77.B 78.C 79.D 80.D

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Hoá mã đề 215 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 216 ĐÁP ÁN MÔN HÓA KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
41.B 42.B 43.D 44.A 45.D 46.A 47.C 48.D 49.A 50.C
51.C 52.C 53.A 54.D 55.B 56.B 57.C 58.A 59.C 60.D
61.D 62.A 63.B 64.A 65.B 66.B 67.B 68.B 69.B 70.A
71.C 72.B 73.A 74.D 75.A 76.C 77.B 78.D 79.D 80.D

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Hoá mã đề 216 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 217 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
41.B 42.D 43.D 44.B 45.C 46.D 47.C 48.A 49.B 50.B
51.A 52.D 53.A 54.D 55.A 56.A 57.C 58.A 59.C 60.B
61.A 62.C 63.D 64.A 65.C 66.D 67.C 68.B 69.D 70.D
71.C 72.A 73.B 74.D 75.B 76.D 77.C 78.A 79.D 80.D

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Hoá mã đề 217 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 218 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
41.B 42.C 43.D 44.B 45.B 46.C 47.A 48.D 49.C 50.A
51.B 52.D 53.C 54.B 55.A 56.D 57.D 58.B 59.C 60.A
61.A 62.B 63.D 64.D 65.A 66.B 67.C 68.D 69.B 70.C
71.A 72.A 73.D 74.A 75.A 76.C 77.B 78.C 79.C 80.C

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Hoá mã đề 218 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 219 ĐÁP ÁN MÔN HÓA KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.B 2.A 3.C 4.B 5.B 6.C 7.D 8.B 9.A 10.D
11.B 12.C 13.C 14.B 15.D 16.B 17.D 18.A 19.C 20.D
21.D 22.B 23.D 24.A 25.A 26.C 27.B 28.A 29.D 30.B
31.B 32.D 33.B 34.B 35.B 36.A 37.C 38.A 39.D 40.C
41.A 42.C 43.C 44.D 45.A 46.C 47.D 48.D 49.B 50.A

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Hoá mã đề 219 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 220 ĐÁP ÁN MÔN HÓA KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.D 2.C 3.C 4.D 5.B 6.C 7.A 8.B 9.B 10.C
11.C 12.D 13.B 14.B 15.A 16.D 17.B 18.D 19.D 20.B
21.A 22.D 23.A 24.D 25.C 26.B 27.C 28.A 29.B 30.B
31.A 32.C 33.C 34.A 35.A 36.D 37.B 38.D 39.C 40.C
41.B 42.A 43.D 44.D 45.C 46.C 47.A 48.A 49.D 50.B

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Hoá mã đề 220 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 221 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
41.B 42.D 43.C 44.C 45.A 46.B 47.D 48.D 49.B 50.D
51.A 52.D 53.D 54.B 55.A 56.C 57.D 58.C 59.A 60.B
61.B 62.B 63.D 64.A 65.C 66.B 67.B 68.C 69.D 70.B
71.A 72.B 73.A 74.D 75.A 76.C 77.A 78.D 79.C 80.A

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Hoá mã đề 221 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 222 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
41.B 42.D 43.C 44.D 45.C 46.B 47.B 48.B 49.A 50.B
51.B 52.C 53.D 54.D 55.B 56.A 57.C 58.A 59.C 60.C
61.A 62.A 63.A 64.C 65.B 66.A 67.C 68.B 69.A 70.B
71.A 72.C 73.A 74.B 75.B 76.C 77.A 78.C 79.B 80.A

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Hoá mã đề 222 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 223 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
41.B 42.A 43.C 44.D 45.B 46.D 47.C 48.A 49.C 50.A
51.D 52.A 53.C 54.B 55.D 56.C 57.B 58.D 59.D 60.A
61.B 62.D 63.A 64.C 65.C 66.A 67.D 68.C 69.B 70.D
71.B 72.C 73.B 74.C 75.C 76.D 77.B 78.A 79.B 80.A

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Hoá mã đề 223 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 224 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
41.B 42.D 43.C 44.D 45.C 46.D 47.C 48.C 49.B 50.D
51.B 52.D 53.A 54.A 55.D 56.D 57.B 58.C 59.A 60.A
61.D 62.D 63.C 64.A 65.A 66.C 67.B 68.D 69.B 70.A
71.A 72.D 73.A 74.A 75.B 76.C 77.D 78.D 79.C 80.B

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Hoá mã đề 224 Kỳ thi THPTQG năm 2019

Chú Ý : Thí Sinh Click vào Các đáp án đề thi tương ứng với mã đề của mình để xem kết quả và đáp án lời giải :

Bên dưới mỗi đáp án sẽ là chi tiết của đề thi và đáp án của từng đề thi thí sinh xem chi tiết mỗi đề thi thì click và đề thi tương ứng với kết qủa đáp án của từng đề. Các các thí sinh đạt được kết qủa tốt nhất.

Bạn thích bài viết này ?

Bình Luận Của Bạn:

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status