dậy nấu ăn

Lời Giải Full 24 Mã Đề Môn Sinh THPTQG 2019 Chính Xác Nhất

Trong sáng ngày hôm nay 26/05 Tất cả các thí sinh trên toàn quốc tham gia dự thi môn sinh học . Sau đây là lời giải đáp án của 24 mã đề thi mã đề từ 201 đến 124 thí sinh theo dõi thông tin từng mã đề và đáp án từng mã đề bên dưới đây.

loi giai de thi mon sinh hoc thpt quoc gia 2019 - Lời Giải Full 24 Mã Đề Môn Sinh THPTQG 2019 Chính Xác Nhất

Lời Giải Full 24 Mã đề Môn Sinh Học Kỳ Thi THPT Quốc Gia Năm 2019

 

MÃ ĐỀ 201ĐÁP ÁN MÔN SINH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81. A82. B83. A84. C85. A86. A87. D88. D89. D90. B
91. C92. D93. C94. B95. A96. C97. B98. B99. D100. A
101. D102. B103. B104. D105. D106. A107. C108. D109. A110. B
111. C112. A113. A114. C115. C116. B117. A118. C119. B120. B

Danh Mục Nội Dung Bài Viết

Sau Đây là lời giải : Đáp án đề thi Sinh mã đề 201 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ 202ĐÁP ÁN MÔN SINH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.D82.A83.B84.C85.A86.B87.B88.B89.C90.

B

91.C92.B93.D94.A95.B96.A97.A98.B99.D100.

C

101.D102.B103.C104.A105.C106.A107.C108.D109.C110.

D

111.B112.A113.D114.C115.D116.A117.D118.C119.A120.

D

Đáp án đề thi Sinh mã đề 202 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ 203 ĐÁP ÁN MÔN SINH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81. D82. B83. A84.D85. C86. D87. B88. B89. B90. D
91. B92. C93. B94. S95. A96. B97. A98. C99. B100. C
101.C102.D103.C104.A105. C106. C107. B108. D109.A110.B
111.D112.C113.114.D115.116.C117.B118.C119. B120.B

Đáp án đề thi Sinh mã đề 203 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ 204 ĐÁP ÁN MÔN SINH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81. B82. B83. A84.D85. C86. C87. C88.A89. A90. A
91. B92. A93. C94. A95. B96. D97. B98. B99. A100. B
101.A102.A103.D104.B105. C106. B107. D108. C109.C110.C
111.D112.C113.D114.C115.D116.A117.D118.B119. B120.D

 Đáp án đề thi Sinh mã đề 204 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 205ĐÁP ÁN MÔN SINH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81. D82. D83. A84. B85. A86. C87. C88. B89. A90. C
91. B92. C93. D94. A95. C96. D97. D98. A99. A100. A
101. C102. A103. B104. D105. C106. C107. A108. C109. C110. D
111. D112. C113. A114. D115. C116. D117. C118. A119. A120. A

 Đáp án đề thi Sinh mã đề 205 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ 206ĐÁP ÁN MÔN SINH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.D82.C83.C84.D85.B86.D87.D88.D89.D90.A
91.C92.D93.C94.C95.B96.A97.B98.C99.D100C
101.A102.A103.D104.C105.D106.B107.B108.B109.A110.A
111.A112.B113.C114.B115.A116.A117.A118.B119.A120.C

 Đáp án đề thi Sinh mã đề 206 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ 207ĐÁP ÁN MÔN SINH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.A82.B83.C84.C85.A86.D87.A88.A89.A90.

D

91.A92.B93.B94.D95.B96.D97.D98.D99.C100.

C

101.A102.C103.A104.D105.A106.C107.C108.A109.D110.

C

111.A112.A113.C114.D115.A116.A117.D118.D119.A120.

C

 Đáp án đề thi Sinh mã đề 207 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ 208ĐÁP ÁN MÔN SINH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.D82.D83.B84.B85.C86.C87.B88.B89.D90.

B

91.B92.A93.B94.C95.C96.C97.A98.D99.C100.

A

101A.102.A103.C104.C105.D106.C107.C108.D109.D110.

A

111.C112.A113.D114.C115.B116.A117.A118.A119.B120.

C

 Đáp án đề thi Sinh mã đề 208 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ 209ĐÁP ÁN MÔN SINH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.B82.C83.C84.D85.A86.A87.D88.B89.B90.

A

91.A92.C93.D94.A95.B96.D97.C98.B99.D100.

B

101.C102.D103.D104.A105.A106.A107.D108.D109.B110.

C

111.A112.A113.C114.D115.D116.C117.D118.C119.C120.

B

 Đáp án đề thi Sinh mã đề 209 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 210ĐÁP ÁN MÔN SINH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.D82.C83.B84.A85.D86.C87.A88.D89.D90.

C

91.A92.A93.C94.C95.B96.C97.C98.C99.A100.

B

101.A102.B103.D104.B105.B106.B107.D108.A109.D110.

A

111.A112.B113.A114.D115.B116.A117.A118.B119.B120.

A

 Đáp án đề thi Sinh mã đề 210 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ 211ĐÁP ÁN MÔN SINH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81. A82. A83. B84. A85. B86. C87. A88. B89. A90. C
91. A92. B93. B94. D95. B96. B97. A98. A99. B100. C
101. D102. A103. A104. C105. C106. D107. B108. D109. D110. C
111. C112. A113. B114. D115. C116. B117. C118. A119. A120. D

 Đáp án đề thi Sinh mã đề 211 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ 212ĐÁP ÁN MÔN SINH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.B82.A83.C84.A85.B86.C87.C88.B89.B90.

C

91.A92.A93.D94.C95.D96.B97.A98.A99.D100.

C

101.D102.B103.B104.C105.D106.A107.C108.A109.D110.

A

111.C112.D113.A114.C115.A116.D117.B118.D119.C120.

C

 Đáp án đề thi Sinh mã đề 212 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ 213ĐÁP ÁN MÔN SINH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.C82.A83.B84.D85.B86.B87.B88.A89.A90.

C

91.A92.B93.C94.D95.B96.B97.C98.D99.C100.

C

101.D102.A103.B104.B105.A106.C107.D108.A109.A110.

A

111.D112.C113.A114.C115.B116.C117.C118.C119.A120.

D

 Đáp án đề thi Sinh mã đề 213 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ 214ĐÁP ÁN MÔN SINH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.C82.D83.B84.C85.A86.D87.A88.A89.B90.

C

91.C92.D93.D94.A95.B96.A97.B98.B99.A100.

D

101.D102.A103.B104.D105.A106.B107.A108.A109.D110.

B

111.B112.A113.D114.A115.D116.D117.B118.A119.A120.

D

 Đáp án đề thi Sinh mã đề 214 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ 215ĐÁP ÁN MÔN SINH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.D82.C83.B84.B85.D86.B87.A88.A89.C90.

A

91.C92.B93.A94.D95.C96.B97.D98.A99.B100.

B

101.A102.A103.C104.C105.C106.D107.C108.D109.B110.

D

111.D112.B113.D114.A115.B116.C117.B118.B119.D120.

D

 Đáp án đề thi Sinh mã đề 215 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ 216ĐÁP ÁN MÔN SINH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.B82.A83.C84.D85.C86.A87.D88.C89.B90.

B

91.B92.A93.C94.B95.C96.A97.D98.A99.B100.

D

101.B102.B103.A104.C105.B106.B107.C108.C109.C110.

D

111.C112.C113.C114.A115.B116.B117.D118.D119.A120.

A

 Đáp án đề thi Sinh mã đề 216 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ 217ĐÁP ÁN MÔN SINH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.B82.D83.C84.C85.B86.D87.C88.B89.B90.

D

91.D92.A93.A94.A95.B96.C97.A98.B99.A100.

B

101.D102.D103.A104.C105.D106.C107.B108.A109.D110.

C

111.D112.C113.C114.D115.C116.B117.A118.B119.B120.

B

 Đáp án đề thi Sinh mã đề 217 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ 218ĐÁP ÁN MÔN SINH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.B82.C83.B84.A85.B86.A87.C88.A89.D90.

D

91.C92.B93.B94.A95.D96.B97.C98.C99.A100.

B

101.D102.B103.C104.A105.A106.C107.B108.B109.D110.

C

111.A112.B113.B114.A115.C116.C117.C118.B119.A120.

A

 Đáp án đề thi Sinh mã đề 218 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ 219ĐÁP ÁN MÔN SINH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.C82.D83.A84.B85.C86.A87.D88.C89.D90.

B

91.B92.A93.D94.B95.D96.C97.D98.B99.D100.

A

101.D102.D103.A104.C105.C106.B107.A108.C109.C110.

A

111.A112.D113.C114.A115.B116.C117.A118.B119.B120.

D

 Đáp án đề thi Sinh mã đề 219 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ 220ĐÁP ÁN MÔN SINH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.B82.B83.C84.C85.C86.A87.A88.B89.B90.D
91.C92.B93.B94.A95.B96.D97.D98.D99.A100B
101.A102.D103.B104.D105.D106.A107.A108.A109.B110.B
111.A112.D113.D114.D115.B116.D117.B118.A119.D120.A

 Đáp án đề thi Sinh mã đề 220 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ 221ĐÁP ÁN MÔN SINH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.A82.C83.C84.B85.B86.A87.A88.B89.D90.A
91.C92.C93.B94.A95.C96.B97.B98.C99.A100B
101.D102.A103.B104.A105.C106.A107.B108.D109.A110.A
111.D112.B113.C114.A115.C116.C117.D118.B119.D120.D

 Đáp án đề thi Sinh mã đề 221 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ 222ĐÁP ÁN MÔN SINH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.B82.A83.A84.B85.C86.B87.A88.C89.B90.A
91.B92.C93.B94.B95.C96.D97.A98.A99.C100A
101.C102.A103.B104.D105.D106.B107.C108.B109.B110.C
111.A112.D113.A114.D115.C116.A117.A118.C119.D120.D

 Đáp án đề thi Sinh mã đề 222 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ 223ĐÁP ÁN MÔN SINH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.C82.D83.C84.D85.B86.D87.B88.D89.C90.D
91.C92.B93.C94.D95.A96.A97.B98.B99.A100C
101.A102.A103.C104.A105.D106.A107.B108.C109.D110.B
111.A112.C113.D114.C115.A116.D117.A118.A119.D120.B

 Đáp án đề thi Sinh mã đề 223 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ 224ĐÁP ÁN MÔN SINH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.D82.C83.A84.B85.B86.A87.A88.C89.B90.B
91.D92.B93.C94.D95.C96.B97.B98.D99.B100D
101.D102.A103.D104.D105.A106.A107.B108.B109.B110.C
111.C112.B113.D114.C115.C116.D117.C118.D119.D120.D

Đáp án đề thi Sinh mã đề 224 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

 

Chú Ý : Thí Sinh Click vào Các đáp án đề thi tương ứng với mã đề của mình để xem kết quả và đáp án lời giải :

Bên dưới mỗi đáp án sẽ là chi tiết của đề thi và đáp án của từng đề thi thí sinh xem chi tiết mỗi đề thi thì click và đề thi tương ứng với kết qủa đáp án của từng đề. Các các thí sinh đạt được kết qủa tốt nhất.

Bạn thích bài viết này ?

Bình Luận Của Bạn:

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status