dậy nấu ăn

Lời Giải Full 24 Mã Đề Môn Tiếng Anh THPTQG 2019 Chính Xác Nhất

Chiều nay các sĩ tử tiếp tục thi môn Tiếng Anh của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Chuyên trang thông tin tuyển sinh toàn quốc cập nhật lời giải và đáp án của 24 mã đề thi môn tiếng anh trong chiều ngày hôm nay.

dap an de thiu tieng anh thpt quoc gia 2019 1 - Lời Giải Full 24 Mã Đề Môn Tiếng Anh THPTQG 2019 Chính Xác Nhất

lời giải và đáp án của 24 mã đề thi môn tiếng anh

MÃ ĐỀ: 401ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1.B2.A3.A4.D5.B6.D7.A8.D9.D10.D
11.A12.D13.B14.D15.B16.B17.C18.C19.D20.A
21.A22.B23.D24.C25.B26.D27.D28.A29.A30.B
31.A32.C33.C34.B35.D36.A37.D38.D39.A40.D
41.D42.B43.B44.D45.D46.A47.B48.B49.A50.B

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Tiếng Anh mã đề 401 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 402ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1.A2.C3.A4.B5.B6.B7.C8.D9.B10.B
11.A12.B13.C14.B15.B16.C17.D18.B19.A20.D
21.B22.A23.A24.B25.D26.B27.A28.C29.C30.A
31.C32.D33.A34.C35.C36.B37.A38.D39.C40.D
41.D42.D43.B44.A45.D46.C47.D48.D49.C50.C

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Tiếng Anh mã đề 402 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 403ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1.C2.A3.A4.B5.D6.C7.B8.A9.C10.A
11.A12.B13.D14.B15.D16.D17.B18.C19.D20.A
21.B22.A23.A24.C25.B26.D27.B28.B29.B30.D
31.B32.A33.A34.B35.C36.B37.B38.A39.D40.C
41.C42.C43.A44.A45.D46.D47.C48.D49.C50.C

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Tiếng Anh mã đề 403 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 404ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1.B2.D3.B4.C5.D6.C7.C8.A9.D10.D
11.D12.C13.D14.A15.A16.C17.C18.A19.B20.D
21.A22.D23.C24.B25.B26.A27.A28.B29.B30.B
31.C32.C33.C34.D35.B36.C37.C38.B39.D40.B
41.B42.A43.B44.D45.B46.B47.A48.C49.C50.D

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Tiếng Anh mã đề 404 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 405ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1.B
2.A3.B4.B5.C6.A7.C8.A9.D10.A
11.C12.C13.A14.A15.B16.D17.D18.C19.D20.B
21.C22.D23.A24.C25.B26.D27.C28.C29.B30.A
31.A32.D33.D34.B35.C36.C37.A38.A39.A40.D
41.A42.D43.A44.C45.D46.B47.A48.D49.D50.C

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Tiếng Anh mã đề 405 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 406ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1.C2.D3.D4.A5.A6.D7.D8.D9.C10.B
11.A12.B13.C14.B15.B16.D17.A18.D19.D20.C
21.D22.A23.A24.D25.B26.C27.C28.D29.D30.C
31.D32.A33.C34.A35.C36.A37.D38.D39.C40.A
41.C42.C43.B44.A45.B46.A47.C48.C49.A50.A

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Tiếng Anh mã đề 406 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 407ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1.D2.C3.A4.D5.A6.C7.A8.B9.C10.B
11.D12.B13.D14.B15.D16.B17.B18.C19.B20.B
21.A22.C23.A24.D25.B26.A27.A28.A29.D30.C
31.B32.B33.D34.C35.D36.B37.A38.B39.C40.C
41.A42.A43.D44.A45.D46.D47.C48.B49.A50.B

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Tiếng Anh mã đề 407 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 408ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1.D2.D3.D4.A5.D6.C7.D8.B9.C10.B
11.A12.A13.B14.C15.C16.B17.A18.B19.C20.A
21.A22.C23.B24.B25.B26.A27.C28.A29.C30.C
31.B32.C33.C34.C35.B36.B37.C38.A39.B40.A
41.A42.C43.B44.B45.A46.C47.A48.A49.A50.C

 Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Tiếng Anh mã đề 408 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 409ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1.D2.C3.B4.C5.B6.C7.D8.C9.D10.D
11.A12.D13.B14.C15.A16.C17.B18.A19.D20.C
21.B22.B23.A24.B25.B26.A27.B28.A29.C30.C
31.D32.C33.D34.D35.A36.C37.D38.B39.A40.D
41.D42.B43.D44.C45.A46.B47.B48.A49.A50.C

 Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Tiếng Anh mã đề 409 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 410ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1.A2.D3.A4.B5.C6.C7.B8.A9.C10.B
11.D12.C13.D14.B15.D16.A17.B18.D19.D20.B
21.B22.B23.D24.D25.A26.D27.A28.D29.A30.A
31.C32.C33.A34.A35.D36.C37.C38.A39.A40.D
41.C42.D43.C44.C45.A46.A47.C48.D49.A50.D

 Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Tiếng Anh mã đề 410 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 411ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1.B
2.A3.B4.B5.D6.C7.C8.A9.C10.D
11.A12.D13.D14.D15.B16.D17.A18.B19.B20.C
21.B22.A23.A24.C25.B26.B27.A28.B29.D30.D
31.D32.B33.D34.C35.B36.C37.C38.A39.B40.A
41.C42.A43.B44.C45.A46.C47.D48.A49.A50.D

 Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Tiếng Anh mã đề 411 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 412ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1.B
2.A3.C4.B5.C6.D7.C8.B9.B10.B
11.D12.C13.A14.B15.C16.C17.D18.C19.D20.B
21.D22.A23.A24.D25.B26.D27.A28.B29.B30.C
31.A32.A33.A34.D35.C36.A37.A38.A39.D40.C
41.A42.D43.D44.A45.A46.D47.A48.C49.C50.A

 Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Tiếng Anh mã đề 412 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 413ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1.D
2.B3.C4.D5.B6.C7.B8.A9.D10.B
11.A12.C13.A14.B15.A16.B17.B18.D19.A20.B
21.A22.C23.C24.A25.A26.A27.D28.C29.A30.A
31.D32.C33.B34.C35.C36.B37.C38.D39.B40.D
41.C42.D43.D44.B45.D46.A47.D48.B49.D50.D

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Tiếng Anh mã đề 413 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 414ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1.C
2.C3.B4.A5.C6.A7.D8.A9.B10.C
11.B12.C13.C14.A15.A16.D17.C18.D19.C20.A
21.D22.C23.D24.D25.A26.C27.C28.A29.A30.A
31.D32.D33.C34.A35.A36.C37.A38.A39.D40.D
41.C42.A43.D44.C45.B46.A47.B48.C49.D50.D


Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Tiếng Anh mã đề 414 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 415ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1.A2.D3.C4.A5.B6.D7.D8.B9.C10.C
11.C12.C13.A14.C15.B16.B17.D18.B19.C20.A
21.B22.B23.C24.A25.C26.A27.D28.A29.B30.C
31.A32.C33.D34.A35.D36.B37.D38.D39.D40.C
41.D42.B43.A44.D45.D46.B47.B48.A49.C50.C

 Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Tiếng Anh mã đề 415 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 416ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1.A2.A3.B4.C5.A6.D7.D8.B9.B10.B
11.C12.C13.C14.A15. A16. C17. D18. D19. B20. A
21.A22. B23. B24. B25.C26.A27.C28.D29.B30. D
31.D32. B33. B34. C35.B36.A37.C38.A39.C40.B
41.B42.D43. D44. D45. A46. D47. D48.C49. C50. A

 Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Tiếng Anh mã đề 416 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 417ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1.C
2.D3.C4.A5.B6.B7.D8.A9.A10.D
11.C12.A13.A14.B15.D16.A17.C18.A19.C20.D
21.B22.C23.D24.A25.C26.D27.B28.A29.B30.A
31.D32.C33.B34.B35.C36.B37.D38.C39.D40.D
41.D42.B43.D44.B45.C46.D47.D48.B49.D50.B

 Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Tiếng Anh mã đề 417 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 418ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1.C2.C3.B4.B5.D6.C7.C8.D9.B10.C
11.D12.B13.C14.D15.D16.A17.C18.B19.B20.B
21.D22.D23.A24.D25.A26.A27.B28.C29.B30.C
31.D32.C33.B34.C35.B36.B37.A38.A39.C40.B
41.C42.B43.A44.C45.D46.C47.A48.C49.A50.A

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Tiếng Anh mã đề 418 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 419ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1.B
2.A3.C4.B5.B6.C7.D8.B9.A10.D
11.B12.C13.C14.B15.D16.B17.D18.A19.C20.D
21.D22.B23.D24.A25.A26.C27.B28.A29.D30.B
31.B32.D33.B34.B35.B36.A37.C38.A39.D40.C
41.A42.C43.C44.D45.A46.C47.D48.D49.B50.A

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Tiếng Anh mã đề 419 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 420ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1.D2.C3.C4.D5.B6.C7.A8.B9.B10.C
11.C12.D13.B14.B15.A16.D17.B18.D19.D20.C
21.A22.D23.A24.D25.C26.B27.C28.A29.B30.B
31.A32.C33.C34.A35.A36.D37.B38.D39.C40.C
41.B42.A43.D44.D45.C46.C47.A48.A49.D50.D

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Tiếng Anh mã đề 420 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 421ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1.D
2.C3.C4.B5.A6.D7.D8.A9.A10.D
11.B12.A13.B14.C15.D16.C17.B18.B19.D20.B
21.C22.D23.B24.B25.C26.D27.C28.C29.C30.D
31.B32.D33.B34.D35.D36.D37.C38.D39.B40.C
41.D42.C43.B44.C45.C46.B47.B48.A49.D50.B

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Tiếng Anh mã đề 421 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 422ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1.B2.B3.D4.B5.D6.D7.B8.A9.D10.A
11.A12.C13.A14.B15.A16.A17.A18.D19.C20.A
21.C22.B23.D24.A25.B26.C27.C28.C29.D30.A
31.B32.C33.C34.A35.B36.C37.B38.A39.B40.A
41.C42.D43.C44.C45.C46.A47.B48.B49.C50.C

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Tiếng Anh mã đề 422 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 423ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1.C2.C3.A4.A5.B6.C7.C8.C9.B10.A
11.C12.A13.B14.D15.A16.D17.C18.A19.A20.D
21.C22.B23.C24.D25.B26.A27.A28.D29.D30.A
31.D32.D33.C34.D35.B36.D37.A38.C39.B40.C
41.C42.B43.C44.D45.A46.C47.A48.B49.A50.B

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Tiếng Anh mã đề 423 Kỳ thi THPTQG năm 2019

MÃ ĐỀ: 424ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
1.B2.D3.A4.D5.D6.C7.D8.D9.A10.C
11.A12.B13.D14.D15.B16.B17.A18.A19.A20.D
21.B22.A23.D24.D25.A26.D27.C28.A29.C30.C
31.D32.B33.B34.C35.C36.C37.B38.D39.C40.C
41.B42.B43.A44.A45.C46.B47.A48.A49.B50.C

Xem : Đầy Đủ Đáp án đề thi Tiếng Anh mã đề 424 Kỳ thi THPTQG năm 2019

 

 

Bạn thích bài viết này ?

Bình Luận Của Bạn:

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status