Loading...

Lời Giải Full 24 Mã Đề Môn Vật Lý THPTQG 2019 Chính Xác Nhất

Tổ hợp 3 môn Vật Lý , Hoá Học, Sinh Học được thi trong sáng ngày hôm nay 26/06 sau đây là đáp án lời giải mã đề thi môn vật lý từ mã đề 201, mã đề 201, mã đề vật lý 203, mã đề vật lý 204, mã đề vật lý 205, mã đề vật lý 206, mã đề 207, mã đề 208, mã đề 209, mã đề 210, mã đề 211, mã đề vật lý 212, mã đề vật lý 213, mã đề 214, mã để 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 mã đề 222, mã đề vật lý 223, mã đề 224.

loi giai de thi mon vat ly thpt quoc gia 2019

Lời Giải Đề Thi Môn Vật Lý THPTQG 2019

Sau Đây là lời giải :

Mục lục

Đáp án đề thi Vật Lý mã đề 201 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 201 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.C2.C3.B4.C5.B6.D7.C8.B9.A10.D
11.B12.D13.A14.A15.D16.B17.A18.A19.A20.D
21.D22.A23.D24.D25.B26.A27.D28.D29.B30.A
31.B32.A33.A34.D35.A36.D37.A38.B39.C40.C

Đáp án đề thi Vật Lý mã đề 202 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 202 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.B2.D3.C4.A5.C6.A7.C8.A9.B10.C
11.D12.D13.D14.B15.A16.B17.B18.B19.C20.B
21.A22.A23.B24.A25.A26.A27.C28.B29.C30.A
31.B32.C33.B34.B35.C36.C37.A38.C39.A40.C

 Đáp án đề thi Vật Lý mã đề 203 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 203 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.D2.D3.B4.A5.A6.D7.A8.C9.A10.B
11.B12.D13.B14.A15.A16.C17.D18.D19.A20.B
21.C22.A23.D24.D25.C26.D27.A28.D29.B30.B
31.B32.A33.B34.D35.A36.B37.B38.D39.B40.D

 Đáp án đề thi Vật Lý mã đề 204 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 204 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.B2.B3.C4.B5.B6.D7.A8.C9.B10.D
11.A12.D13.D14.C15.D16.D17.B18.D19.C20.B
21.B22.A23.D24.D25.B26.A27.B28.D29.B30.C
31.C32.C33.B34.D35.C36.C37.D38.C39.D40.D

 Đáp án đề thi Vật Lý mã đề 205 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 205 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.B2.D3.B4.D5.B6.C7.C8.B9.A10.C
11.C12.D13.A14.D15.C16.B17.A18.D19.D20.D
21.B22.D23.C24.B25.B26.C27.C28.D29.C30.C
31.B32.C33.D34.A35.B36.B37.B38.D39.C40.A

 Đáp án đề thi Vật Lý mã đề 206 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 206 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.A2.D3.C4.A5.C6.D7.A8.C9.C10.A
11.C12.D13.C14.A15.B16.A17.C18.B19.C20.D
21.D22.A23.A24.A25.D26.A27.C28.B29.B30.C
31.C32.D33.D34.B35.C36.B37.A38.A39.C40.D

 Đáp án đề thi Vật Lý mã đề 207 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 207 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.C2.A3.B4.A5.B6.B7.C8.D9.A10.A
11.B12.D13.D14.A15.A16.C17.C18.A19.D20.D
21.B22.A23.D24.C25.A26.A27.C28.C29.D30.C
31.A32.D33.C34.C35.A36.A37.D38.A39.C40.C

 Đáp án đề thi Vật Lý mã đề 208 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 208 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.B2.D3.D4.A5.B6.B7.A8.C9.B10.C
11.A12.C13.B14.A15.D16.B17.D18.A19.B20.D
21.D22.D23.C24.D25.B26.D27.A28.C29.D30.C
31.B32.C33.C34.D35.A36.B37.C38.B39.C40.C

 Đáp án đề thi Vật Lý mã đề 209 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 209 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.C2.A3.A4.D5.A6.A7.C8.B9.D10.B
11.C12.B13.A14.B15.C16.A17.A18.A19.D20.D
21.D22.B23.B24.D25.B26.B27.C28.B29.D30.D
31.C32.C33.D34.B35.A36.D37.B38.C39.A40.B

 Đáp án đề thi Vật Lý mã đề 210 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 210 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.D2.B3.D4.C5.C6.D7.B8.C9.B10.B
11.C12.D13.D14.D15.A16.A17.C18.B19.C20.B
21.B22.B23.A24.A25.C26.B27.A28.C29.A30.A
31.A32.B33.B34.A35.A36.C37.B38.D39.C40.C

 Đáp án đề thi Vật Lý mã đề 211 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 211 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.D2.B3.A4.D5.C6.A7.C8.D9.C10.D
11.C12.D13.D14.B15.B16.C17.A18.D19.B20.C
21.D22.A23.B24.D25.A26.A27.B28.D29.B30.C
31.B32.C33.A34.A35.C36.A37.D38.A39.B40.A

 Đáp án đề thi Vật Lý mã đề 212 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 212 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.C2.A3.D4.D5.C6.A7.C8.D9.B10.B
11.B12.D13.C14.C15.B16.D17.C18.B19.D20.A
21.B22.A23.B24.C25.B26.C27.B28.C29.A30.C
31.A32.C33.B34.A35.D36.A37.A38.D39.A40.A

 Đáp án đề thi Vật Lý mã đề 213 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 213 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.C2.B3.D4.D5.A6.D7.D8.B9.C10.B
11.B12.A13.D14.C15.C16.A17.D18.B19.C20.B
21.A22.B23.B24.A25.D26.D27.C28.D29.C30.A
31.B32.D33.C34.D35.C36.C37.B38.C39.D40.C

 Đáp án đề thi Vật Lý mã đề 214 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 214 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.D2.B3.A4.C5.C6.C7.A8.C9.A10.A
11.D12.A13.B14.B15.C16.D17.C18.A19.B20.B
21.C22.A23.D24.C25.B26.B27.B28.D29.D30.A
31.D32.A33.C34.D35.A36.B37.D38.C39.B40.A

 Đáp án đề thi Vật Lý mã đề 215 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 215 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.C2.C3.A4.D5.D6.B7.A8.D9.B10.A
11.D12.C13.B14.D15.D16.D17.B18.A19.B20.A
21.D22.C23.C24.C25.A26.D27.A28.A29.B30.B
31.D32.A33.B34.C35.A36.B37.A38.A39.C40.C

 Đáp án đề thi Vật Lý mã đề 216 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 216 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.D2.A3.C4.D5.C6.C7.A8.D9.A10.C
11.B12.B13.C14.D15.A16.A17.D18.D19.B20.C
21.D22.C23.C24.A25.B26.B27.B28.A29.D30.A
31.C32.B33.D34.C35.A36.B37.D38.B39.A40.C

 Đáp án đề thi Vật Lý mã đề 217 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 217 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.D2.D3.C4.C5.D6.D7.C8.A9.B10.A
11.A12.C13.B14.C15.D16.A17.C18.A19.B20.A
21.D22.A23.D24.B25.D26.B27.C28.A29.B30.A
31.D32.C33.B34.B35.C36.C37.B38.D39.B40.B

 Đáp án đề thi Vật Lý mã đề 218 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 218 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.C2.C3.C4.D5.B6.D7.A8.D9.B10.B
11.A12.C13.A14.D15.A16.D17.D18.D19.B20.B
21.C22.D23.D24.B25.A26.B27.A28.C29.B30.A
31.C32.C33.C34.A35.B36.B37.C38.A39.B40.D

 Đáp án đề thi Vật Lý mã đề 219 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 219 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.D2.D3.A4.B5.B6.C7.B8.C9.A10.D
11.A12.A13.C14.D15.A16.A17.B18.D19.C20.D
21.A22.A23.B24.C25.B26.C27.D28.C29.A30.C
31.D32.B33.A34.D35.C36.B37.C38.D39.C40.C

 Đáp án đề thi Vật Lý mã đề 220 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 220 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.D2.C3.A4.B5.D6.A7.B8.A9.A10.C
11.B12.C13.C14.A15.B16.C17.A18.D19.D20.B
21.D22.A23.B24.A25.C26.C27.B28.C29.C30.B
31.D32.C33.D34.B35.C36.B37.A38.B39.C40.B

 Đáp án đề thi Vật Lý mã đề 221 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 221 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.B2.D3.C4.B5.C6.D7.B8.C9.D10.B
11.A12.D13.C14.A15.D16.C17.B18.A19.B20.A
21.D22.A23.A24.B25.B26.D27.C28.C29.A30.A
31.B32.D33.C34.C35.A36.D37.B38.C39.C40.B

 Đáp án đề thi Vật Lý mã đề 222 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 222ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.B2.A3.B4.A5.B6.A7.B8.B9.C10.C
11.D12.B13.B14.C15.D16.A17.A18.D19.D20.B
21.C22.D23.A24.D25.C26.A27.C28.A29.D30.B
31.C32.C33.D34.D35.A36.B37.D38.D39.D40.A

 Đáp án đề thi Vật Lý mã đề 223 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 223ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.D2.B3.A4.B5.A6.D7.A8.D9.A10.D
11.D12.A13.D14.A15.B16.C17.C18.C19.D20.A
21.A22.B23.D24.C25.C26.B27.D28.D29.A30.C
31.A32.D33.C34.C35.D36.D37.B38.C39.C40.B

 Đáp án đề thi Vật Lý mã đề 224 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 224ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 
1.A2.D3.C4.B5.D6.B7.C8.A9.B10.C
11.D12.D13.C14.A15.D16.B17.C18.B19.D20.C
21.B22.A23.C24.C25.D26.A27.D28.B29.D30.B
31.C32.C33.D34.A35.B36.A37.A38.B39.A40.A

 

Rate this post

Bạn thích bài viết này ?

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Kenhtuyensinh24h.vn đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status