dậy nấu ăn

Ngành Giáo dục tiểu học

Tên chuyên ngành đào tạo: GIÁO DỤC TIỂU HỌC (Tên quốc tế: Primary Education)

Trình độ đào tạo: Trình độ Đại học      Thời gian đào tạo: Đào tạo trong 4 năm 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  1. Mục tiêu chung

Chú trọng đào tạo cử nhân bậc Giáo dục tiểu học (GDTH) với mục đích đáp ứng những yêu cầu đổi mới của GDTH trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước.

Sinh viên theo học sau tốt nghiệp phải nắm được tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ, có năng lực dạy học, giáo dục học sinh theo các yêu cầu đổi mới của GDTH, có khả năng dạy tốt chương trình tiểu học, NCKH giáo dục, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của GDTH trong tương lai.

Sinh viên theo học sau tốt nghiệp hệ đào tạo này có thể tiếp tục học lên các trình độ cao học như thạc sĩ, tiến sĩ về GDTH, QLGD và có khả năng trở thành giáo viên cốt cán ở bậc tiểu học.

  1. Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp phải đạt được các yêu cầu cụ thể là:

Về phẩm chất đạo đức:

– Yêu nhà nước, yêu CNXH, là công dân tốt, chấp hành đúng và đầy đủ các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, của nhà nước và của ngành.

– Yêu nghề giáo, thương yêu, chăm sóc, tôn trọng, đối xử công bằng với mọi học sinh, được học sinh tin yêu.

– Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, biết đoàn kết, hợp tác, khiêm tốn học hỏi đồng nghiệp, có quan hệ tốt với gia đình học sinh và cộng đồng, biết vận động các lực lượng trong và ngoài nhà trường thực hiện xã hội hoá giáo dục.

– Có ý thức chủ động tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên rèn luyện sức khoẻ.

Về kiến thức

– Có kiến thức giáo dục đại cương đủ rộng, nắm vững các kiến thức chuyên môn, bảo đảm dạy tốt các môn học và các hoạt động giáo dục trong chương trình tất cả các lớp cấp tiểu học, được nâng cao về 3 môn Toán, Tiếng Việt, TN – XH, hoặc 1 môn chuyên sâu (Toán/Tiếng Việt/Sư phạm Âm nhạc/Sư phạm Mĩ thuật/Giáo dục Thể chất/Giáo dục chuyên biệt/Công tác Đội/Tiếng dân tộc), tạo điều kiện để sinh viên tốt nghiệp có thể học tiếp lên các trình độ cao hơn như cao học.

– Nắm bắt kiến thức cơ bản về Tâm lý học, Giáo dục học, Phương pháp dạy học, về đánh giá kết quả học tập ở tiểu học, bước đầu biết vận dụng các kiến thức này vào thực tiễn dạy học, giáo dục học sinh ở trường tiểu học.

– Nắm bắt kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng HCM, hiểu biết những chính sách, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển KTXH, giáo dục, văn hoá của đất nước.

– Có hiểu biết về Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành. Có kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an ninh – quốc phòng, an toàn giao thông, về quyền trẻ em, y tế học đường để có thể thực hiện giáo dục tích hợp.

– Am hiểu về tình hình KT – VH – XH , đời sống, phong tục tập quán của địa phương để có thể hoà nhập và góp phần phát triển cộng đồng.

– Được cung cấp những thông tin cập nhật về đổi mới giáo dục tiểu học trong nước và khu vực, có khả năng vận dụng đổi mới phương pháp dạy học các môn học ở bậc tiểu học.

Về kỹ năng

– Cần niết lập kế hoạch giáo dục cho từng kỳ và năm học, biết lập kế hoạch bài học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá ở tiểu học.

– Biết tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với điều kiện cụ thể của học sinh và địa phương nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập. Biết dạy cho học sinh phương pháp học tập, đặc biệt biết tự học, phát triển ở học sinh năng lực tự đánh giá. Biết sử dụng các phương tiện công nghệ dạy học, đặc biệt là CNTT, vào quá trình dạy học ở bậc tiểu học.

– Khi có yê cầu, có thể dạy lớp ghép, dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc, dạy học sinh khuyết tật, tàn tật theo hướng hoà nhập.

– Biết làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Sao nhi đồng, Đội TNTP HCM. Có kỹ năng quản lý lớp học, xây dựng lớp thành tập thể đoàn kết, tự quản. Có khả năng giáo dục học sinh cá biệt. Biết lập sổ sách, xây dựng và lưu trữ hồ sơ về quá trình học tập rèn luyện đạo đức của học sinh.

– Biết giao tiếp và ứng xử thích hợp với học sinh, gia đình học sinh, với đồng nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng.

> Xem thêm: Ngành Giáo dục chính trị

> Xem thêm: Ngành Giáo dục đặc biệt

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương
1Triết học Mác-Lênin8Giáo dục thể chất
2Kinh tế chính trị Mác-Lênin9Giáo dục quốc phòng
3Chủ nghĩa xã hội khoa học10Toán học 1
4Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam11Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê toán
5Tư­ tưởng Hồ Chí Minh12Cơ sở văn hoá Việt Nam
6Ngoại ngữ13Giáo dục môi tr­ường
7Quản lý hành chính Nhà n­ước và quản lý ngành
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
a) Kiến thức cơ sở của khối ngành và của ngành
1Tâm lý học đại cương5Lý luận giáo dục tiểu học và Lý luận dạy học tiểu học
2Sinh lý học trẻ em6Đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học
3Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư­ phạm7Ph­ương pháp nghiên cứu Khoa học giáo dục
4Những vấn đề chung của Giáo dục học8Phương tiện kỹ thuật dạy học và Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu học
b) Kiến thức ngành
1Tiếng Việt 19Phương pháp dạy học Tự nhiên và Xã hội  ở tiểu học
2Tiếng Việt 210Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức ở tiểu học
3Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 111Ph­ương pháp dạy học Thủ công và Kỹ thuật ở tiểu học
4Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 212Âm nhạc 1
5Văn học 113Phương pháp dạy học Âm nhạc ở tiểu học
6Toán học 214Mỹ thuật 1
7Ph­ương pháp dạy học Toán ở tiểu học 115Phương pháp dạy học Mỹ thuật ở tiểu học
8Ph­ương pháp dạy học Toán ở tiểu học 216Phương pháp dạy học Thể dục ở tiểu học
c) Thực hành, thực tập sư phạm
1Rèn luyện nghiệp vụ s­ư phạm thường xuyên3Thực tập s­ư phạm
2Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Thực hành Công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Sao nhi đồng

> Xem thêm: Ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh

> Xem thêm: Ngành Sư phạm tiếng Anh

Các nội dung của những học phần bắt buộc (thuộc khối kiến thức GDCN)

Tâm lý học đại cương

Trình bày tổng quát về khoa học tâm lý; các khái niệm cơ bản về tâm lý học như: tâm  lý, ý thức, hoạt động, giao tiếp, nhân cách; các hoạt động tâm lý cơ bản.

Sinh lý học trẻ em

Trình bày các giai đoạn tăng trưởng & phát triển của cơ thể trẻ em. Cấu tạo, đặc điểm sinh lý lứa tuổi và vệ sinh bảo vệ các hệ cơ quan: hệ Thần kinh và hoạt động thần kinh cấp cao; hoạt động của các Cơ quan phân tích; hệ Nội tiết và hệ Sinh dục; hệ Hô hấp; hệ Tuần hoàn; hệ Tiêu hoá và trao đổi chất của trẻ em lứa tuổi tiểu học.

Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm

Bao gồm các kiến thức chung về sự phát triển tâm lý của trẻ em, những đặc điểm tâm lý cơ bản, các hoạt động cơ bản của học sinh tiểu học; một số nội dung cơ bản về tâm lý học dạy học và tâm lý học GDTH; nhân cách người giáo viên tiểu học (GVTH): đặc trưng lao động sư phạm, phẩm chất và năng lực của người GVTH.

Những vấn đề chung của Giáo dục học

Trình bày cho sinh viên về đối tượng và nhiệm vụ của Giáo dục học; Hệ thống khái niệm và phạm trù của Giáo dục học; Giáo dục và sự phát triển; Mục đích và nhiệm vụ của giáo dục: những nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường, quản lý giáo dục…

Lý luận giáo dục tiểu học & Lý luận dạy học tiểu học

Bao gồm các kiến thức cơ bản về lý luận giáo dục cụ thể như sau: bản chất của quá trình giáo dục, nội dung, nguyên tắc và phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục ở trư­ờng tiểu học.

Các kiến thức cơ bản về quá trình dạy học ở trư­ờng tiểu học: bản chất, nhiệm vụ, động lực, nguyên tắc, nội dung, phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, phương tiện dạy học và các đặc điểm của hoạt động dạy học ở tr­ường tiểu học.

Đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học

Giới thiệu 1 số kiến thức cơ bản về đánh giá kết quả học tập ở tiểu học bao gồm các kiến thức và kỹ năng cơ bản về đánh giá kết quả học tập ở tiểu học: khái niệm & chức năng của đánh giá kết quả học tập ở tiểu học; nguyên tắc đánh giá, phân loại kiểm tra và đánh giá kết quả học tập ở tiểu học; nội dung và kỹ thuật đánh giá kết quả học tập ở tiểu học.

Phương pháp NCKH giáo dục

Trình bày về kiến thức về khoa học giáo dục và nghiên cứu khoa học (NCKH) giáo dục; quan điểm tiếp cận và phương pháp NCKH giáo dục; lôgic tiến hành một đề tài khoa học giáo dục; đánh giá một công trình khoa học giáo dục.

Phương tiện kỹ thuật dạy học & Ứng dụng CNTT trong dạy học ở tiểu học

Bao gồm 1 số kiến thức cơ bản về sử dụng các phương tiện kỹ thuật trong dạy học ở tiểu học; giới thiệu một số ứng dụng CNTT trong dạy học ở tiểu học (chủ yếu đề cập đến việc thiết kế và trình bày bài giảng bằng Power Point, sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học tiểu học và khai thác internet, dạy học logo).

Tiếng Việt 1    

Học phần này bao gồm các nội dung cụ thể như sau: đại cương về tiếng Việt (nguồn gốc, đặc điểm Tiếng Việt); ngữ âm tiếng Việt (âm tiết, hệ thống âm vị và chữ viết tiếng Việt); từ vựng – ngữ nghĩa tiếng Việt (đặc điểm của từ tiếng Việt, các lớp từ tiếng Việt xét trên bình diện: cấu tạo, ngữ nghĩa, nguồn gốc).

Tiếng Việt 2

Trình bày các kiến thức cơ bản, hiện đại, thiết thực về bản chất, chức năng của hệ thống tiếng Việt hiện đại. Bao gồm các nội dung về Ngữ pháp tiếng Việt: khái niệm về ngữ pháp và ngữ pháp học, ý nghĩa ngữ pháp, quan hệ ngữ pháp, từ loại; ngữ pháp văn bản; phong cách học tiếng Việt.

Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1

Trình bày các kiến thức đại cương về phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học; những kiến thức, kỹ năng tổ chức quá trình dạy học các phân môn Học vần, Tập viết; Luyện từ và câu ở tiểu học.

Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 2

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và cách  rèn luyện kỹ năng tổ chức quá trình dạy học các phân môn Chính tả, Tập đọc, Kể chuyện, Tập làm văn.

Văn học 1

Hệ thống hoá một số kiến thức, kỹ năng về Văn học viết Việt Nam đã học ở THPT. Giới thiệu một số kiến thức về Lý luận văn học, VHDG VN, Văn học thiếu nhi ViệtNam, Văn học nước ngoài.

Toán học 2

Điều kiện tiên quyết: Toán học 1.

Trình bày 1 số kiến thức về cấu trúc đại số, xây dựng tập hợp số tự nhiên, xây dựng tập hợp số hữu tỉ theo sơ đồ NQ+Q, xây dựng tập hợp số thực dựa trên khái niệm số thập phân và vận dụng kiến thức các tập hợp số vào dạy học các tập hợp số ở tiểu học.

Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 1       

Trình bày những vấn đề chung về phương pháp dạy học Toán ở tiểu học, bao gồm: Những đặc điểm tâm lý của trẻ em tiểu học khi học toán; các phương pháp & hình thức dạy học toán ở tiểu học; phương pháp kiểm tra đánh giá; sử dụng thiết bị dạy học toán ở tiểu học.

Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 2

Trình bày các phương pháp dạy học Toán cụ thể ở tiểu học như: dạy học số và các phép tính, đại lượng và đo đại lượng, dạy học các yếu tố hình học, các yếu tố thống kê, dạy học giải toán có lời văn…

Phương pháp dạy học Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học

Phần 1: Các vấn đề chung về Phương pháp dạy TN – XH ở tiểu học: giới thiệu mục tiêu, nội dung, chương trình, sách giáo khoa môn TN – XH, môn Khoa học, môn Lịch sử và Địa lí; một số phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện dạy học TN – XH; kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn TN – XH, môn Khoa học, môn Lịch sử và Địa lý.

Phần 2: Hướng dẫn dạy học các môn học ở tiểu học: Hướng dẫn dạy môn TN – XH; Hướng dẫn dạy môn Khoa học; Hướng dẫn dạy môn Lịch sử và Địa lý.

Đạo đức và ph­ương pháp giáo dục Đạo đức ở tiểu học

Trình bày 1 số kiến thức cơ bản về giáo dục đạo đức và dạy học đạo đức trong chương trình môn Đạo đức ở bậc tiểu học, phương pháp giáo dục đạo đức  cùng phương pháp dạy học môn Đạo đức ở bậc tiểu học, trách nhiệm rèn luyện đạo đức của 1 giáo viên tiểu học để thực hiện tốt  nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học sinh bậc tiểu học.

Phương pháp dạy học Thủ công và Kỹ thuật ở tiểu học

Trình bày các kiến thức chung về phương pháp dạy học Thủ công – Kỹ thuật ở trường TH; mục tiêu, nội dung chương trình Thủ công – Kỹ thuật ở bậc tiểu học; các phương pháp dạy và học cũng như đánh giá kết quả học tập Thủ công – Kỹ thuật ở bậc tiểu học; thực hành 1 số bài tập về: xây dựng kế hoạch bài học, tổ chức dạy học theo chương trình, SGK tiểu học.

Âm nhạc 1

Trình bày 1 số khái niệm về ca hát (sơ lược bộ máy phát hơi thở – hơi thở ca hát, phát âm, bài tập luyện thanh và tư thế ca hát thông thường); động tác dàn dựng, giữ nhịp bài hát; học các bài hát  thuộc chư­ơng trình tiểu học mới.

Trình bày sơ lược về phím đàn điện tử (sơ lược về nhận biết các nốt trên phím đàn, cấu trúc, chức năng & bảo quản, sử dụng đàn và tư thế tập); luyện các gam; bước đầu tập sử dụng một nhạc cụ để phục vụ cho dạy học tiểu học.

Phương pháp dạy học Âm nhạc ở tiểu học

Trình bày chung về vai trò âm nhạc, đặc điểm cũng như khả năng tiếp thụ âm nhạc của HSTH; chương trình, SGK âm nhạc ở tiểu học; phương pháp dạy học nghe nhạc, hát nhạc, tập đọc nhạc, cách xây dựng kế hoạch bài học âm nhạc cùng cách vận dụng vào việc dạy học âm nhạc theo chư­ơng trình, SGK tiểu học mới.

Mỹ thuật 1

Trình bày 1 số kiến thức cơ bản về tập nặn, vẽ tranh và tạo dáng (vai trò, khái niệm, 1 số phương pháp thể hiện, 1 số thể loại tranh và tượng); khái niệm về bố cục tranh & điêu khắc trong mĩ thuật; 1 số hình thức bố cục tranh & thể loại của điêu khắc; hư­ớng dẫn cách thức thực hành thông qua những bài ứng dụng giúp sinh viên thực hiện bài tập có tính sáng tạo.

Ph­ương pháp dạy học Mỹ thuật ở tiểu học

Cung cấp chương trình, SGK mỹ thuật ở TH; tiếp cận, làm quen với phư­ơng pháp giới thiệu, phân tích tác phẩm mĩ thuật cổ & dân gian VN; 1 số hoạ sỹ hiện đại tiêu biểu của nghệ thuật cách mạng VN cùng các tác phẩm của họ; giới thiệu tranh thiếu nhi; 1 số vấn đề chung về phương pháp dạy học mỹ thuật ở trường TH; những ph­ương pháp dạy và học các phân môn Mỹ thuật ở bậc tiểu học; xây dựng kế hoạch bài học theo các phân môn Mỹ thuật ở bậc tiểu học.

Phương pháp dạy học Thể dục ở tiểu học

Trình bày 1 số kiến thức chung về phương pháp dạy học thể dục tại bậc tiểu học bao gồm: các vấn đề chung, các phương pháp, nguyên tắc, phương tiện dạy học & các hình thức tổ chức dạy học thể dục; những phương pháp dạy học cụ thể những phân môn thể dục: Nhảy dây, Thể dục,  Điền kinh, Bơi lội, Đá cầu, Trò chơi vận động.

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

Cụ thể gồm 1 số biện pháp chung về rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên: phương pháp, biện pháp tổ chức rèn luyện các kỹ năng SP, các kỹ năng nghe, đọc, nói, viết (viết chữ, viết bảng…), giao tiếp… và rèn luyện kỹ năng dạy các môn học, NCKH giáo dục; tổng kết đánh giá hoạt động thực hành sư phạm thường xuyên.

Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp – Thực hành Công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Sao nhi đồng

Ý nghĩa, vai trò của việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học; rèn luyện các kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho HSTH.

Thực hành tổ chức các hoạt động Đội TNTP HCM (cắm trại, trò chơi, các bài múa, hát của thiếu nhi, kể chuyện); thực hành tổ chức các sinh hoạt Sao nhi đồng.

Thực tập sư phạm

Thực tập sư phạm bao gồm:

– Các hoạt động tìm hiểu thực tế địa phương; tìm hiểu thực tế giáo dục.

– Kiến tập dạy các môn học và kiến tập các hoạt động giáo dục ở trường TH.

– Thực tập dạy học và các hoạt động giáo dục ở trường TH trên cơ sở chuẩn nghề nghiệp GVTH; sinh viên thực hiện các nhiệm vụ như GVTH ở cơ sở thực tập.

– Đánh giá hoạt động thực tập sư phạm.

Tổ chức thực tập: thực tập sư phạm có thể thực hiện theo 2 phương án:

Phương án 1: thực tập liên tục trong 1 học kì 15 đơn vị học trình, thực hiện toàn bộ các nội dung của thực tập sư phạm.

Phương án 2: bố trí thực tập theo hai đợt:

– Đợt 1: kiến tập ở trường tiểu học 4 đơn vị học trình, bao gồm: các hoạt động tìm hiểu thực tế địa phương; tìm hiểu thực tế giáo dục, kiến tập dạy các môn học và kiến tập các hoạt động giáo dục ở trường tiểu học; tổng kết, đánh giá kiến tập sư phạm.

– Đợt 2: Thực tập ở trường tiểu học 11 đơn vị học trình, sinh viên thực hiện các nhiệm vụ như GVTH ở trường thực tập: thực tập dạy học và các hoạt động giáo dục ở trườg TH trên cơ sở chuẩn nghề nghiệp GVTH; tổng kết, đánh giá thực tập sư phạm.

Bạn thích bài viết này ?

Bình Luận Của Bạn:

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status