Ngành Sư Phạm Ngữ Văn Đào Tạo Các Giảng Viên Có Kiến Thức Tốt

Ngành Sư phạm Ngữ văn

Mục tiêu đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Ngữ văn thuộc khối ngành sư phạm với kiến thức vững chắc về khoa học giáo dục và khoa học cơ bản, có khả năng sư phạm tốt

Chuyên ngành đào tạo: SƯ PHẠM NGỮ VĂN (Tên quốc tế: Philology Teacher Education)

Trình độ đào tạo: Trình độ Đại học      Thời gian đào tạo: Đào tạo trong 4 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

Ngành học này có mục tiêu đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Ngữ văn thuộc khối ngành sư phạm với kiến thức vững chắc về khoa học giáo dục và khoa học cơ bản, có khả năng sư phạm tốt; có thể đáp ứng được các yêu cầu đổi mới của nền giáo dục phổ thông hiện thời.

Mục tiêu cụ thể

Về phẩm chất đạo đức

Mang phẩm chất, đạo đức cơ bản của 1 nhà viên thuộc các trường XHCN Việt Nam: đã thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin cùng với tư tưởng HCM, yêu CNXH, yêu nước, yêu nghề, yêu học sinh, có ý thức đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao và có tác phong chuẩn mực của 1 nhà giáo.

Về kiến thức

Nắm vững các kiến thức cơ bản, toàn diện và có hệ thống về khoa học giáo dục, khoa học Ngữ văn. Nắm vững các kiến thức chuyên sâu ở 1 mức độ nhất định để có thể học tập nâng cao trình độ đào tạo ở mức cao hơn thuộc các chuyên ngành như: Lý luận văn học, Văn học dân gian, Văn học Việt Nam, Lý luận ngôn ngữ, Văn học nước ngoài, Phương pháp dạy học văn, Văn hóa học, Phương pháp dạy học tiếng Việt…

Về kỹ năng

Được trang bị đầy đủ các kỹ năng sư phạm, có thể vận dụng tốt các phương pháp giảng dạy chung và phương pháp giảng dạy Ngữ văn; có thể thực hiện được các yêu cầu về đổi mới nội dung, hình thức tổ chức giảng dạy, biết kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục dạy học môn học Ngữ văn tại các trường phổ thông trung học. Có khả năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng gióa dục của sự nghiệp giáo dục hay sự đòi hỏi ngày càng cao trong xã hội.

Sau khi hoàn thành đào tạo, sẽ tốt nghiệp ngành học này thì sinh viên có thể tham gia dạy học môn Ngữ văn tại các trường phổ thông trung học, đại học và cao đẳng, hoặc cũng có thể tham gia các công tác nghiên cứu tại các viện, trung tâm, cơ quan đoàn thể xã hội khác có nhu cầu sử dụng nhân lực trong ngành (như hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, báo chí; theo dõi và quản lý các hoạt động văn học, văn hóa, ngôn ngữ …).

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Triết học Mác – Lênin 8 Giáo dục Quốc phòng
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 9 Phương pháp nghiên cứu khoa học
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 10 Tin học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 11 Tâm lý học
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 12 Giáo dục học
6 Ngoại ngữ 13 Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục và đào tạo
7 Giáo dục thể chất    
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
1. Lôgích học đại cương 11. Văn học Trung Quốc
2. Cơ sở văn hóa Việt Nam 12. Văn học Pháp
3. Thực hành văn bản tiếng Việt 13. Văn học Nga
4. Nguyên lý lý luận văn học 14. Dẫn luận ngôn ngữ học
5. Tác phẩm văn học và thể loại văn học 15. Từ vững - Ngữ nghĩa TV
6. Văn học dân gian Việt Nam 16. Ngữ pháp TV
7. Văn học Việt Nam Trung đại I 17. Văn bản Hán văn Trung Quốc
8. Văn học Việt Nam Trung đại II 18. Văn bản Hán – Nôm Việt Nam
9. Văn học Việt Nam Hiện đại I 19. Lý luận dạy học Ngữ văn
10. Văn học Việt Nam Hiện đại II    

Nội dung các học phần bắt buộc (Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Lôgic học đại cương

Học phần môn học này gồm có các kiến thức cơ bản của logic học hình thức, sự liên quan hữu cơ giữa triết học và logic học; những cách thức nghiên cứu đặc trưng của logic học hình thức; những quy luật logic cơ bản và vai trò, tầm ý nghĩa quan trọng của logic học trong sự hình thành, rèn luyện thói quen tư duy logic chặt chẽ, trình bày các vấn đề 1 cách khoa học; các bản chất, đặc biệt cũng như quan hệ của các khái niệm, sự phán đoán, sự suy luận, chứng minh logic thường dùng, dựa vào đó để vận dụng những quy luật logic trong tư duy, tránh các lỗi thường gặp tại suy nghĩ cũng như khi trình bày vấn đề.

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Chương trình môn học này gồm có các kiến thức chung trong văn hóa cùng với văn hóa Việt Nam, hệ thống các thành tố, các đặc trưng cùng với quy luật của sự phát triển văn hóa Việt Nam, giới thiệu các vùng văn hóa Việt Nam; cách thức tiếp cận để tìm hiểu cũng như nghiên cứu các vấn đề trong văn hóa Việt Nam; rèn luyện kỹ năng áp dụng kiến thức văn hóa học vào trong phân tích ngôn ngữ cùng với các tác phẩm văn học.

Thực hành văn bản tiếng Việt

Chương trình môn học này gồm có chủ yếu là những kỹ năng thực hành ngôn ngữ văn bản tiếng Việt: những yêu cầu về dùng từ, đặt câu, đoạn văn, kết cấu văn bản cùng với kỹ năng sử dụng chữ viết tiếng Việt.

Nguyên lý lý luận văn học

Chương trình môn học này gồm có các kiến thức cơ bản, tổng quát về lý luận văn học (sự đặc trưng của văn học, các mối quan hệ của văn học cùng với hiện thực, chức năng với tính khuynh hướng của văn học, quá trình tiếp nhận văn học…); rèn luyện khả năng vận dụng các kiến thức lý luận văn học vào trong phân tích một tác phẩm văn học cụ thể nào đó.

Tác phẩm văn học và thể loại  văn học

Học phần môn học này gồm có các kiến thức về tác phẩm văn học cùng những thành tố cơ bản như đề tài, chủ đề, nhân vật, tính cách, cốt truyện, kết cấu, ngôn từ, giọng điệu, thi pháp…; các kiến thức lý luận về 3 phương thức diễn đạt chính của văn học (tự sự, trữ tình và kịch), các nguồn gốc cùng quá trình hình thành của các thể loại văn học qua từng giai đoạn lịch sử; rèn luyện khả năng áp dụng các kiến thức lý luận văn học vào trong việc phân tích một tác phẩm văn học cụ thể nào đó.

Văn học dân gian Việt Nam   

Học phần môn học này gồm có các kiến thức khái quát của văn học dân gian trong mối quan hệ cùng với văn hóa, các đặc trưng cùng giá trị cơ bản của văn học dân gian; những thể loại chủ yếu, những vùng và những thời kỳ phát triển của văn học dân gian Việt Nam; rèn luyện khả năng tiếp cận cũng như phân tích những tác phẩm văn học dân gian.

Văn học trung đại Việt Nam I (Từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XVII)

Học phần môn học này gồm có các kiến thức khái quát trong sự phát triển của văn học trung đại Việt Nam: những bộ phận văn học, từng thời kỳ phát triển, các thể loại chính, các nội dung chính, các tư tưởng thẩm mỹ chủ chốt; những hiện tượng, sự kiện văn học, những tác giả tiêu biểu của nền văn học Lý - Trần, văn học trong thế kỷ XV,  văn học trong thế kỷ XVI và trong thế kỷ XVII; rèn luyện khả năng tiếp cận cùng với phân tích các tác phẩm văn học thời kỳ trung đại Việt Nam.

Văn học trung đại Việt Nam II (Từ thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX)

Học phần môn học này gồm có các kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam từ thế kỷ XVIII đến cuối thế kỷ XIX: trào lưu chủ nghĩa nhân đạo, các thành tựu lớn trong cả sáng tác chữ Nôm và chữ Hán, những thành tựu nghệ thuật rực rỡ trong thể loại văn học dân tộc được viết bằng ngôn ngữ dân tộc, các tác giả tiêu biểu của nó; rèn luyện khả năng tiếp cận cùng với phân tích tác các phẩm văn học thời kỳ trung đại Việt Nam.

Văn học hiện đại Việt Nam I   (Từ đầu thế kỷ XX đến 1945)

Học phần môn học này gồm có các kiến thức cơ bản trong văn học Việt Nam từ thế kỷ XX cho đến năm 1945: Các đặc điểm cùng với quy luật của từng giai đoạn văn học, các xu hướng với hiện tượng văn học chủ yếu, các thể loại chính, các thành tựu và hạn chế, các tác giả tiêu biểu; các tri thức trong sự phát triển của tiếng Việt cùng với sự đóng góp to lớn của chữ quốc ngữ trong nền văn học thời kỳ hiện đại tại Việt Nam; rèn luyện khả năng tiếp cận cùng với phân tích tác các phẩm văn học thời kỳ hiện đại tại Việt Nam.

Văn học hiện đại Việt Nam II (Từ 1945 đến cuối thế kỷ XX)

Học phần môn học này gồm có các kiến thức cơ bản trong văn học Việt Nam từ những năm 1945 cho tới cuối thế kỷ XX: Các đặc điểm cùng với quy luật của từng giai đoạn văn học, các thể loại chính, các thành tựu cùng với hạn chế, các tác giả tiêu biểu trong nền văn học Việt Nam ở giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1975 và văn học trong thời kỳ đổi mới; rèn luyện khả năng tiếp cận cũng như phân tích các tác phẩm văn học thời kỳ hiện đại tại Việt Nam.

Văn học Trung Quốc  

Học phần môn học này gồm có các kiến thức cơ bản trong đặc điểm, tiến trình văn học Trung Quốc từ thời kỳ cổ đại cho tới hiện đại trên những phương tiện đặc trưng như về thể loại, những mô típ nhân vật, các tác giả tiêu biểu, các ảnh hưởng của nền văn học Trung Quốc trong văn học Việt Nam; rèn luyện khả năng tìm hiểu và phân tích văn học Trung Quốc.

Văn học Pháp 

Học phần môn học này gồm có các kiến thức cơ bản thuộc về đặc điểm và tiến trình của văn học Pháp trong thế kỷ XVII cho tới thế kỷ XX, dựa trên những phương diện trào lưu, thể loại, tập trung trong sáng tác của các tác giả tiêu biểu, các ảnh hưởng của nền văn học Pháp với văn học Việt Nam; rèn luyện khả năng tìm hiểu và phân tích nền văn học Pháp.

Văn học Nga

Học phần môn học này gồm có các kiến thức cơ bản về đặc điểm và tiến trình văn học Nga từ trong thế kỷ XIX cho tói thế kỷ XX dựa trên những phương diện hệ vấn đề, những môtíp nhận vật, các khuynh hướng trong phong cách thể loại của các tác giả tiêu biểu, các ảnh hưởng qua lại giữa văn học Nga và văn học Việt Nam; rèn luyện khả năng tìm hiểu, phân tích nền văn học Nga.

Dẫn luận Ngôn ngữ học

Học phần môn học này gồm có các kiến thức cơ bản về chất, các chức năng, bản thể của ngôn ngữ và nguồn gốc của ngôn ngữ, mối liên hệ giữa ngôn ngữ - tư duy, trong hệ thống cùng các cấp độ, đơn vị của ngôn ngữ; các tri thức căn bản, mở đầu trong ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa của ngôn ngữ với trong cùng 1 chừng mực nhất định, 1 số vấn đề về ngữ dựng; các thao tác làm việc cần thiết để sinh viên nhận thức rõ hơn và thực hành tốt hơn về các vấn đề kể trên.

Từ vựng - Ngữ nghĩa tiếng Việt

Học phần môn học này gồm có các kiến thức về đại cương của từ vựng học: đơn vị từ vựng, quan hệ từ vựng, hệ thống từ vừng…, các thao tác làm việc trong lĩnh vực từ vựng, phương pháp so sánh - đối chiếu, phương pháp phân loại, hệ thống…, rèn luyện khả năng sử dụng từ cũng như phân tích giá trị của từ ngữ khi sử dụng.

Ngữ pháp tiếng Việt

Học phần môn học này gồm có các kiến thức ngữ pháp đại cương như: đơn vị ngữ pháp, ý nghĩa ngữ pháp, hình thức ngữ pháp, quan hệ ngữ pháp, phạm trù ngữ pháp,… các khuynh hướng và trường phái chủ yếu ở ngữ pháp học để có thể lựa chọn cũng như vận dụng vào tiếng Việt; rèn luyện khả năng phân tích và tạo câu.

Văn bản Hán văn Trung Quốc

Học phần môn học này gồm có các kiến thức cơ sở của Hán văn, gồm có những nguyên tắc cấu tạo về hệ thống văn tự biểu ý của người Hán, những quy tắc cú pháp, những hư từ quan trọng cùng với vốn chữ Hán thường dùng; khái niệm chung, các tri thức thông thường về thể loại Hán văn cùng với các tri thức văn hóa có liên quan để lý giải 1 số văn bản Hán văn của Việt Nam và Trung Quốc.

Văn bản Hám Nôm Việt Nam 

Học phần môn học này bao gồm các kiến thức cơ bản về 1 nền văn tự cổ của Việt Nam từng được sử dụng để ghi chép về văn hóa và văn chương Việt Nam trong lịch sử: như về điều kiện ra đời, quá trình phát triển của chữ Nôm, đặc điểm loại hình văn tự khối vuông biểu ý, tính chất ghi âm đặc biệt của chữ Nôm, cấu trúc của chữ Nôm cùng với cách đọc; phân loại các cách đọc âm khác nhau của chữ Nôm (như Tiền Hán Việt, Hán Việt, Hán Việt Việt hóa và đọc chỉnh âm), khả năng phân tích những kiểu mô thức cấu trúc của chữ Nôm (về chữ đơn hoặc vay mượn, chữ ghép hoặc sáng tạo, các tiểu loại chữ Nôm…).

Lý luận dạy học Ngữ văn

Học phần môn học này gồm có các kiến thức cơ bản và kỹ năng về phương pháp dạy học môn Ngữ văn: cụ thể phương pháp dạy học môn Văn học, phương pháp dạy học tiếng Việt, phương pháp dạy làm văn trong các trường trung học phổ thông, phương pháp thiết kế bài giảng cùng với việc tổ chức các hoạt động giảng dạy.

 

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.