Ngành Sư Phạm Tin Học Sẽ Phát Triển Trong Thời Đại Công Nghệ Hiện Nay

Ngành Sư phạm tin học

Ngành Sư phạm tin học đáp ứng các yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông trung học về chất lượng, quy mô, hiệu quả phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Chuyên ngành đào tạo: SƯ PHẠM TIN HỌC (tên quốc tế: Informatic Teacher Education)

Trình độ đào tạo: Trình độ Đại học     Thời gian đào tạo: Đào tạo trong 4 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

Ngành học đào tạo cử nhân thuộc lĩnh vực Sư phạm Tin học:

- Có được đầy đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để đảm bảo việc tổ chức dạy học môn Tin học cho các lớp thuộc những trường phổ thông trung học cũng như đáp ứng các yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông trung học về chất lượng, quy mô, hiệu quả phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; có khả năng, tiềm lực để luôn luôn hoàn thiện trình độ đào tạo so với ban đầu, vươn lên để đáp ứng các yêu cầu đổi mới mục tiêu, phương pháp, nội dung, hình thức kiểm tra để đánh giá kết quả dạy và học môn tin học.

- Có thể đảm nhiệm những công việc khác ngoài môn Tin học trong kế hoạch dạy học ở các trường phổ thông trung học: làm các công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức những hoạt động giáo dục ngoại khóa…

Mục tiêu cụ thể

Về phẩm chất đạo đức

Mang phẩm chất cơ bản của 1 nhà giáo thuộc nhà trường XHCN Việt Nam: được thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin cùng tư tưởng HCM, yêu CNXH, yêu nước, yêu nghề, yêu học sinh, có ý thức đạo đức tốt, có tình thần trách nhiệm cao và có tác phong mẫu mực của một nhà giáo.

Về kiến thức

- Được trang bị kỹ năng sư phạm cùng các hiểu biết về tâm lý học sinh cũng như năng lực trình bày 1 cách cô đọng về các vấn đề khoa học.

- Có thể làm việc hiệu quả như thành viên của 1 nhóm nghiên cứu tin học và có thể phát triển phần mềm.

- Có trình độ toán rời rạc cao để có thể hiểu cũng như giải quyết được những mối liên quan có bản chất toán học thuộc các vấn đề phải giải quyết.

- Có khả năng tự quản lý việc tự học cũng như tự nâng cao trình độ, bao gồm các việc quản lý thời gian và năng lực tổ chức; giữ vững được sự phát triển của cá nhân và luôn bám sát theo sự phát triển kiến thức của nền công nghệ thông tin ngày một đổi mới.

Về kỹ năng

- Có khả năng phác thảo, thực hiện và nâng cao hệ thống phần mềm dựa theo nền tảng cơ sở máy tính.

- Có khả năng đánh giá được hệ thống máy tính theo những thuộc tính về chất lượng nói chung và những khả năng ứng dụng để có thể giải quyết các vấn đề mang tính chất thực tiễn.

- Có khả năng vận dụng những nguyên tắc quản lý có hiệu lực vào các thông tin, tổ chức thông tin và năng lực thu hồi thông tin cho các loại thông tin khác nhau, kể cả hình ảnh, âm thanh, văn bản và băng hình.

- Có khả năng vận dụng những nguyên lý trong cách thức giao tiếp người – máy để đánh giá cũng như thiết kế 1 khối lượng lớn các sản phẩm dựa vào việc sử dụng giao diện chung, các Website và các hệ thống truyền thông.

- Có khả năng phát triển công việc 1 cách hiệu quả thông qua việc sử dụng những công cụ để thiết kế và xây dựng các phần mềm cho máy tính nhằm giải quyết các vấn đề mang tính chất thực tế.

- Có khả năng thao tác các công cụ máy tính cũng như sử dụng hệ thống phần mềm 1 cách hiệu quả.

> Xem thêm: Ngành Sư phạm tiếng Anh > Xem thêm: Ngành Sư phạm toán học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

  Kiến thức giáo dục đại cương    
1 Triết học Mác – Lênin 8 Giáo dục Quốc phòng
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 9 Phương pháp nghiên cứu khoa học
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 10 Tin học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 11 Tâm lý học
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 12 Giáo dục học
6 Ngoại ngữ 13 Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục và đào tạo
7 Giáo dục thể chất
  Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp    
1 Toán rời rạc 10 Lập trình hướng đối tượng
2 Tối ưu hóa quá trình ngẫu nhiên 11 Nhập môn cơ sở dữ liệu
3 Ngôn ngữ lập trình bậc cao 12 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
4 Phương pháp dạy học Tin học 13 Nhập môn công nghệ phần mềm
5 Truyền và bảo mật thông tin 14 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
6 Lý thuyết tính toán 15 Nhập môn mạng
7 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 16 Nhập môn trí tuệ nhân tạo
8 Kiến trúc máy tính 17 Phân tích và thiết kế thuật toán
9 Nguyên lý hệ điều hành
> Xem thêm: Ngành Kỹ thuật phần mềm > Xem thêm: Ngành Khoa học máy tính

Nội dung các học phần bắt buộc (Khối Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Toán rời rạc

Học phần môn học này gồm có: những kiến thức mang tính chất cơ sở của ngành công nghệ thông tin như lý thuyết tập hợp, logic mệnh đề, thuật toán, đại số Boole, lý thuyết đồ thị.

Phương pháp tối ưu và quá trình ngẫu nhiên

Nội dung môn học gồm có: 2 khối kiến thức cơ bản trong quá trình tối ưu hóa: các quy luật dừng của quá trình ngẫu nhiên cùng phương pháp quy hoạch động trên quá trình ngẫu nhiên khi đã dừng. Ứng dụng giải quyết 3 bài toàn: quản lý kho, phục vụ xếp hàng và quản trị thiết bị.

Ngôn ngữ lập trình bậc cao   

Học phần môn học này gồm có: những kiến thức nâng cao trong Turbo Pascal: thủ tục và hàm, những cấu trúc dữ liệu phức tạp và đồ họa.

> Xem thêm: Ngành Truyền thông và mạng máy tính > Xem thêm: Ngành Điện tử viễn thông

Phương pháp dạy học Tin học

Chương trình học phần môn học gồm có: các cơ sở lý luận trong phương pháp dạy học bộ môn như:

+ Những phương pháp phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh.

+ Tổ chức việc dạy học bằng hoạt động, thông qua hoạt động.

+ Cung cấp kiến thức về các phương pháp dạy học truyền thống cùng hiện đại.

+ Biết lựa chọn, sử dụng phù hợp các phương pháp dạy học.

+ lên kế hoạch và tổ chức cho năm học, học kỳ và bài giảng (giáo án)…

Truyền và bảo mật thông tin 

Chương trình môn học này gồm có: những phương pháp xây dựng độ đo thông tin, truyền thông tin trên kênh truyền số, sửa lỗi và mật mã.

Lý thuyết tính toán    

Chương trình môn học này gồm có: những kiến thức về ngôn ngữ hình thức, ô-tô-mát, máy Turing và khả năng tính toán của các loại máy tính trừu tượng.

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Chương trình môn học này gồm có: những kiến thức về cấu trúc dữ liệu và thuật toán, phương pháp giải 1 số bài toán thông dụng, cài đặt bằng chương trình các thuật toán trên 1 số ngôn ngữ lập trình cụ thể.

Kiến trúc máy tính

Chương trình môn học này gồm có: những kiến thức trong hệ đếm, khái niệm các mạch logic cấu thành các phần tử của hệ thống máy tính; những bộ phận chính của máy tính như: CPU và các lệnh trong ngôn ngữ máy; bộ nhớ chính cùng các cơ chế quản lý bộ nhớ; những giao diện vào ra; hệ điều hành cùng vai trò của nó đối với hệ thống máy tính.

Nguyên lý hệ điều hành

Chương trình môn học này gồm có: những kiến thức cơ bản của hệ điều hành máy tính, sinh viên có thể hiểu được vai trò của hệ điều hành cũng như nguyên lý hoạt động của nó; giúp sinh viên nắm bắt được nguyên lý cùng kỹ thuật thiết kế hệ điều hành và phương thức ứng dụng các cơ chế trong việc thiết kế hệ điều hành hiện đại hoặc hệ điều hành thông dụng.

Lập trình hướng đối tượng     

Học phần môn học này gồm có: những cấu trúc dữ liệu và thiết kế giải thuật hướng đối tượng, được minh họa cụ thể trên các ngôn ngữ lập trình như C và C++.

Nhập môn cơ sở dữ liệu

Học phần môn học này gồm có: những nguyên lý cùng cách ứng dụng cơ sở dữ liệu; những kỹ thuật xây dựng, thiết kế và tạo lập cơ sở dữ liệu; phương pháp cập nhật cũng như khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu; chuẩn hóa lược đồ cơ sở dữ liệu cùng khả năng thực hiện trên máy tính.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Học phần môn học này gồm có: những kiến thức trong thành phần và các chức năng cơ bản của 1 hệ quản trị cơ sở dữ liệu kiểu quan hệ; trong những nội dung kể trên, sẽ tập trung tới các khả năng khai báo dữ liệu, thao tác dữ liệu, truy vấn và quản trị giao dịch của SQL – ngôn ngữ cơ sở dữ liệu.

Nhập môn Công nghệ phần mềm

Chương trình môn họ gồm có: những quy trình xây dựng cũng như đánh giá 1 phần mềm; vận dụng để xây dựng được các phần mềm nhỏ nhằm đáp ứng thực tế công việc cùng các đề án.

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Chương trình đào tạo môn học này gồm có: những phương pháp phân tích, thiết kế và phát triển 1 hệ thống công nghệ thông tin; phương pháp vận dụng để xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin.

Nhập môn mạng máy tính

Yêu cầu trước tiên: sinh viên phải biết sử dụng các phần mềm Tin học văn phòng, đồng thời có hiểu biết nhất định đối với cấu trúc máy tính.

Học phần môn học này gồm có: các khái niệm, mô hình lý thuyết, công nghệ cùng nguyên lý kết nối cơ bản trong mạng máy tính; phần thực hành sẽ giúp học viên có thể làm quen với hoạt động của mạng, bước đầu nghiên cứu sử dụng 1 số phần mềm mạng cơ bản.

Nhập môn trí tuệ nhân tạo

Chương trình môn học này gồm có: những kiến thức cơ bản trong tìm kiếm trên không gian trạng thái; những thuật toán tìm kiếm theo kinh nghiệm, cùng biểu diễn tri thức với lập luận.

Phân tích và thiết kế thuật toán

Chương trình học phần môn học này gồm có: những nguyên lý lập trình, công cụ cùng môi trường lập trình với những nguyên lý hay phương pháp để đánh giá độ phức tạp của thuật toán.

 

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.