Trường Cao Đẳng Sư Phạm Lạng Sơn

Đăng ngày 01-09-2020

Cao Đẳng Sư Phạm Lạng Sơn là cơ sở giáo dục có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên đảm bảo chất lượng thuộc các lĩnh vực tự nhiên, xã hội - nhân văn