Loading...

Ngành Giáo dục An ninh Quốc phòng

Tên chuyên ngành đào tạo: GIÁO DỤC AN NINH QUỐC PHÒNG

Trình độ đào tạo: Trình độ Đại học

Thời gian đào tạo: Đào tạo trong 4 năm

  • MỤC TIÊU  ĐÀO TẠO

  1.Mục tiêu chung

Đào tạo giáo viên Giáo dục An ninh Quốc phòng (ANQP) trình độ ĐH có năng lực đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong các trường THPT, TCCN, TCN, ĐH, CĐ

  2. Mục tiêu cụ thể

2.1 Về phẩm chất đạo đức

Giáo viên Giáo dục ANQP có phẩm chất của người giáo viên nhà trường XHCNVN; tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; mang bản lĩnh chính trị vững vàng; yêu nước, yêu CNXH, yêu học sinh, yêu nghề; có ý thức trách nhiệm cao, có sức khoẻ và tác phong mẫu mực.

2.2 Về kiến thức

Sẽ trang bị cho sinh viên các hệ thống kiến thức cơ bản bao gồm như sau: khối kiến thức giáo dục đại cương với các học phần bắt buộc; kiến thức chuyên nghiệp bao gồm kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành ANQP; những vấn đề về kết hợp quốc phòng với kinh tế, đối ngoại, VH – XH trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

2.3 Về kỹ năng

– Thành thạo trong giảng dạy.

– Thuần thục thao tác kỹ năng quân sự, sử dụng thành thạo vũ khí bộ binh & hiểu biết các thiết bị quân sự khác.

– Hiểu biết & thực hiện tốt công tác QP, quân sự địa phương trong các cơ sở GD&ĐT.

  • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
  1. Danh mục các học phần bắt buộc

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương:

 –        Giáo dục ANQP
–         Tư tưởng HCM
–         Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
–         Tin học cơ sở
–         Ngoại ngữ cơ sở 1
–         Ngoại ngữ cơ sở 2
–         Môi trường và phát triển
–         Giáo dục thể chất
–         Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

1.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

1.2.1 Kiến thức cơ sở ngành:

–         Quân sự chung
–         Lịch sử chiến tranh và Nghệ thuật quân sự thế giới
 –        Tâm lý học đại cương
–         Lịch sử chiến tranh và Nghệ thuật quân sự VN
–         Giáo dục học đại cương
–         Tâm lý học quân sự
–         Giáo dục học quân sự
–         Lý luận dạy học đại học
–         Pháp luật về quốc phòng, an ninh
–         Học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng HCM về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

1.2.2 Kiến thức ngành         

 –         Thực tập Sư phạm
–         Vũ khí bộ binh
–         Công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội và công an nhân dân
–         Quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh
–         Công tác quốc phòng, quân sự địa phương
–         Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
–         Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới Quốc gia
–         Địa hình quân sự
–         Kỹ thuật bắn súng bộ binh và ném lựu đạn
–         Công tác bảo đảm hậu cần, quân y
–         Chiến thuật: cá nhân, tổ bộ binh
–         Chiến thuật: tiểu đội, trung đội bộ binh
–         Phương pháp dạy học GDQP-AN 1
–         Phương pháp dạy học GDQP-AN 2
–         Điều lệnh Quân đội

2. Mô tả các học phần bắt buộc (khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Học thuyết Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

Trình bày các quan điểm cơ bản của học thuyết Mác – Lênin, Tư tưởng HCM về chiến tranh, quân đội & bảo vệ tổ quốc XHCNVN.

Đưa ra nhận thức và tư duy mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc XHCNVN.

Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự thế giới

Lịch sử chiến tranh và Nghệ thuật quân sự Thế giới qua các thời đại:

– Thời đại chiếm hữu nô lệ

– Thời đại Phong kiến

– Thời đại Tư bản chủ nghĩa

– Thời đại Đế quốc chủ nghĩa

– Trong đại chiến Thế giới lần thứ 2

– Sau đại chiến Thế giới lần thứ 2.

Lịch sử chiến tranh và Nghệ thuật quân sự VN

Lịch sử chiến tranh và Nghệ thuật quân sự VN qua các giai đoạn:

– Từ Thế kỷ III trước công nguyên đến thế kỷ X

– Từ thế kỷ X đến thế kỷ XVIII

– Giai đoạn chống xâm lược Pháp (1945-1954)

– Giai đoạn chống xâm lược Mỹ (1954-1975).

Tâm lý học đại cương          

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản thuộc tâm lý học: Bản chất cũng như cấu trúc tâm lý xã hội; văn hóa giao tiếp của xã hội; tư cách và những thuộc tính tâm lý của chủ thể trong giao tiếp; 1 số hiện tượng tâm lý & 1 số vấn đề tâm lý của xã hội; nhận định & đánh giá 1 con người qua giao tiếp đồng thời giúp sinh viên tìm hiểu 1 số vấn đề văn hóa, nghệ thuật giao tiếp.

Giáo dục học đại cương     

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về giáo dục học bao gồm: Lý luận chung về giáo dục (những vấn đề lý luận về giáo dục, hệ thống giáo dục & giáo dục học); lý luận & thực hành tổ chức hoạt động dạy học & giáo dục (nghĩa hẹp) trong nhà trường; lý luận & thực hành đo lường, đánh giá trong giáo dục.

Tâm lý học quân sự

Dựa vào kiến thức về tâm lý học, giáo dục học đại cương và nội dung của học phần lý thuyết đi sâu nghiên cứu tâm lý học nhân cách quân nhân; tâm lý hoạt động dạy của giáo viên giáo dục an ninh quốc phòng.

Giáo dục học quân sự

Là cơ sở tâm lý để hình thành tri thức, kỹ năng và nhiệm vụ, nội dung giáo dục, hình thức tổ chức giáo dục & hoạt động tự giáo dục của sinh viên trong nhà trường quân sự.

Lý luận dạy học

Đây là 1 môn học mở đầu cho các môn lý luận dạy học bộ môn. Dưới sự phát triển của lí luận dạy học, về thay đổi phương pháp dạy học trong thời đại mới (môn học này sẽ được tách ra từ 1 chương của Giáo dục học để có thể có đủ thời lượng đề cập đến các lí luận về dạy học cũng như các phương pháp dạy học mang tính tích cực).

Những vấn đề về lí thuyết dạy học cơ bản, cổ điển ở VN như: quá trình dạy học là gì? nhiệm vụ của nhà giáo là gì? các quy luật và các nguyên tắc của dạy học trong trường học xã hội chủ nghĩa. Các quan điểm mới về lý luận dạy học, các phương pháp dạy học tích cực … 

Pháp luật về QPAN

Cung cấp cho các sinh viên về hệ thống kiến thức pháp luật ANQP bao gồm:

– 1 số Luật về QPAN: Luật Quốc phòng, Nghĩa vụ quân sự,  Sĩ quan, Dân quân tự vệ, An ninh quốc gia, CAND…

– Các Pháp lệnh về: Tình trạng khẩn cấp, Công nghiệp quốc phòng, Dự bị động viên, …

– Các văn bản về công tác quốc phòng, an ninh.

Quân sự chung

Cung cấp cho các sinh viên những kiến thức cơ bản như sau: Công tác chỉ huy, tham mưu; lựu đạn, thuốc nổ; Vũ khí huỷ diệt; Thông tin tác chiến điện tử; công sự, vật cản, nguỵ trang; Vũ khí tự tạo; Máy bắn tập.

Điều lệnh Quân đội

Trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội ngũ: chức trách, mối quan hệ, lễ tiết, tác phong quân nhân, trang phục, cấp hiệu, phù hiệu của quân đội và CAND.

Rèn luyện kỹ năng thực hành bao gồm: động tác đội ngũ từng người không có súng và có súng; đội ngũ từ tiểu đội đến tiểu đoàn.

Vũ khí bộ binh

Giới thiệu cho sinh viên những hiểu biết cơ bản và kỹ năng sử dụng các vũ khí: AK, K54, CKC, RBĐ, B41, B40, cối 60, Đại liên…

Công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội và công an

Cung cấp cho các sinh viên lý luận cơ bản nội dung, phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội, CAND.

ĐCSVN tổ chức và lãnh đạo quân đội, CAND; công tác Đảng, công tác chính trị, công tác tư tưởng, công tác tổ chức của Đảng trong quân đội, CAND. 1 số vấn đề về công tác chi bộ, chi đoàn & thi đua khen thưởng.

Quan điểm của Đảng về ANQP

Trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản về quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về ANQP, bao gồm: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc XHCNVN; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, ANND; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; kết hợp kinh tế văn hóa, xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh & đối ngoại.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Cung cấp cho các sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, bao gồm: Công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp; phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao (gắn với nội dung phòng chống bom đạn địch, thiên tai); công tác phòng không nhân dân; xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc; phòng thủ dân sự.

Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Cung cấp cho các sinh viên kiến thức cơ bản về an ninh quốc gia và TTATXH, bao gồm: Phòng chống chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng VN; Bảo vệ an ninh quốc gia; Giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xây dựng, quản lý, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; Quản lý Nhà nước về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, biển đảo VN.

Nêu nên những vấn đề cơ bản về đấu tranh chống phản động ở khu vực biên giới; đấu tranh chống gián điệp ở khu vực biên giới; đấu tranh chống hoạt động xâm phạm TTATXH ở khu vực biên giới, trên biển đảo VN.

Địa hình quân sự      

Cung cấp cho các sinh viên những hiểu biết chung về địa hình quân sự, gồm:  Cơ sở toán học và danh pháp bản đồ; Ký hiệu trên bản đồ địa hình; Chữ tắt và ký hiệu quân sự; Thước chỉ huy; Cách sử dụng bản đồ quân sự và các thiết bị địa bàn, ống nhòm, máy định vị GPRS…

Kỹ thuật bắn súng bộ binh và ném lựu đạn

Giới thiệu nguyên lý bắn súng bộ binh (các thời kỳ của hiện tượng bắn, sức giật và sự hình thành góc nảy, hình dáng đường đạn và ý nghĩa thực tiễn trong chiến đấu; ngắm bắn, kiểm tra, hiệu chỉnh súng tiểu liên AK, súng trường CKC) và ném lựu đạn; giới thiệu động tác bắn tại chỗ; tổ chức tập luyện bắn súng; thực hành bắn AK (CKC), K54, ném lựu đạn.

Công tác bảo đảm hậu cần, quân y

Đưa ra 1 số kiến thức về công tác bảo đảm hậu cần, quân y: giới thiệu những vấn đề chung về công tác bảo đảm hậu cần quân đội trong thời bình và trong chiến đấu. Thực hành kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương, gồm: kiến thức và kỹ năng về cấp cứu đầu tiên vết thương chiến tranh; các kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương.

Chiến thuật cá nhân, tổ bộ binh

Cung cấp cho các sinh viên những kiến thức cơ bản về tổ  chức biên chế, nguyên tắc, thủ đoạn, chiến đấu của cấp tiểu đội, trung đội, đại đội quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Mỹ, Nga…); chiến thuật cá nhân (bao gồm lợi dụng địa hình, địa vật, các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường); tổ bộ binh trong chiến đấu tiến công và phòng ngự.

Chiến thuật tiểu đội, trung đội bộ binh

Cung cấp cho các sinh viên những kiến thức cơ bản về chiến thuật tiểu đội, trung đội bộ binh trong chiến đấu tiến công và phòng ngự: Các vấn đề chung (đặc điểm, nhiệm vụ, khả năng, tư tưởng chỉ đạo, yêu cầu chiến thuật, cách đánh); tổ chức chuẩn bị chiến đấu; hành động sau khi chiến đấu.

Phương pháp dạy học giáo dục an ninh quốc phòng 1

Trên cơ sở lý luận dạy học ĐH, cung cấp cho các sinh viên những kiến thức cơ bản về dạy học giáo dục an ninh quốc phòng: nguyên tắc, các mối kết hợp, hình thức tổ chức, phương pháp dạy học giáo dục an ninh quốc phòng. Tổ chức thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện. Nêu nên chương trình ngành học, giáo trình, sách giáo khoa, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học giáo dục an ninh quốc phòng. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học. Hướng dẫn thiết kế bài học theo hướng tích cực hóa hoạt động của sinh viên.

Phương pháp dạy học giáo dục an ninh quốc phòng 2

Thiết kế và thực hiện bài học:

– Lý thuyết giáo dục an ninh quốc phòng trong chương trình THPT, TCN và TCCN

– Kỹ năng thực hành với các nội dung giáo dục trong chương trình giáo dục  an ninh quốc phòng trong các trường THPT, TCN và TCCN

Để lại bình luận

Hãy là người bình luận đầu tiên!

avatar
wpDiscuz
Tin tức giáo dục