Loading...

Ngành Quản lý giáo dục

Tên chuyên ngành đào tạo: QUẢN LÝ GIÁO DỤC (Tên quốc tế: Education managenment)

Trình độ đào tạo: Trình độ Đại học

Thời gian đào tạo: Đào tạo trong 4 năm 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

Sau đào tạo chuyên ngành Quản lý giáo dục, sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức chung về mảng quản lý giáo dục và hành chính giáo dục; có khả năng trong công tác tổ chức thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của 1 cán bộ quản lý giáo dục và chuyên viên hành chính giáo dục; ngành học góp phần đào tạo và cung ứng nhân lực cho công cuộc xây dựng nền hành chính giáo dục hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng được các yêu cầu đổi mới giáo dục hiện thời.

Mục tiêu cụ thể

Về phẩm chất đạo đức

Sinh viên sẽ được đào tạo để có phẩm chất đạo đức của 1 nhà giáo hoạt động tại các trường thuộc XHCN VN: Thấm nhuần thế giới quan của Mác – Lênin và tư tưởng HCM, yêu CNXH, yêu nước, yêu nghề, yêu sinh viên, có đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm cao và tác phong mẫu mực của 1 nhà giáo.

Về kiến thức

Được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý giáo dục cũng như hành chính văn phòng. Cam kết kiến thức chuyên ngành sư phạm trong công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục.

Về kỹ năng

Có kỹ năng và phát triển năng lực để áp dụng vào hoạt động quản lý giáo dục và hành chính giáo dục tại các cơ sở VH – GD, các tổ chức KT – XH; đồng thời có khả năng thực hiện các chức năng quản lý giáo dục cũng như khả năng giám sát, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục; có thể tự phát triển thêm các kỹ năng tự học, tự nghiên cứu quản lý giáo dục.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Triết học Mác – Lênin 9 Phương pháp nghiên cứu khoa học
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 10 Tin học
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 11 Tâm lý học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 12 Giáo dục học
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 13 Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục và đào tạo
6 Ngoại ngữ 14 Cơ sở văn hóa Việt Nam
7 Giáo dục Thể chất 15 Logic học
8 Giáo dục Quốc phòng    
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
1 Xác suất và thống kế trong giáo dục 12 Kế hoạch hóa phát triển giáo dục
2 Kinh tế học giáo dục 13 Hệ thống thông tin trong quản lý giáo dục
3 Xã hội học giáo dục 14 Hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy quản lý giáo dục
4 Điều khiển học và Lý thuyết hệ thống 15 Kiểm tra và thanh tra trong giáo dục
5 Bảo đảm chất lượng trong giáo dục 16 Tổ chức và Quản lý cơ sở giáo dục – nhà trường
6 Lịch sử các tư tưởng giáo dục 17 Phát triển nguồn nhân lực và quản lý nhân sự trong GD
7 Nghiệp vụ quản lý hành chính trong các cơ sở giáo dục 18 Quản lý tài chính và cơ sở vật chất trong giáo dục
8 Tâm lý học quản lý 19 Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường
9 Nhân cách và lao động của người cán bộ QLGD 20 Phát triển chương trình đào tạo
10 Cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục 21 Lý luận dạy học hiện đại
11 Đại cương về quản lý và quản lý giáo dục    

Cụ thể nội dung từng học phần bắt buộc (thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Xác suất và thống kê trong giáo dục

Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về lý thuyết xác suất, thống kê. Dựa vào đó tự có kỹ năng tính toán các chỉ số đánh giá trong những hoạt động giáo dục liên quan tới xác suất, thống kê cũng như vận dụng trong công tác quản lý giáo dục của bản thân.

Kinh tế học giáo dục

Môn học này sẽ cung cấp các kiến thức đại cương trong lĩnh vực kinh tế học giáo dục; các đặc trưng và khái niệm cơ bản về chi phí lợi ích hay ngân sách đầu tư cho giáo dục…

Xã hội học giáo dục

Chương trình sẽ cung cấp các kiến thức đại cương về xã hội học, xã hội học giáo dục; 1 số nội dung cơ bản của xã hội hóa (XHH) và XHH GD

Điều khiển học và Lý thuyết hệ thống

Chương trình học phần bao gồm các kiến thức đại cương trong lý thuyết hệ thống và điều khiển học, cũng gồm các khái niệm cơ bản và các đặc trưng cơ bản của khoa học điều khiển và cách tiếp cận hệ thống; 1 số ứng dụng trong giáo dục và quản lý giáo dục.

Bảo đảm chất lượng trong giáo dục

Học phần bao gồm: kiến thức đại cương về đo lường và đánh giá trong giáo dục theo hướng chuẩn hóa và các thành tố của bảo đảm chất lượng giáo dục như định chuẩn, kiểm định chất lượng, bao gồm các khái niệm cơ bản và các đặc trưng, quy trình cơ bản của các vấn đề nêu trên; giới thiệu một số phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục phổ biến đang được sử dụng hiện nay.

Lịch sử các tư tưởng Giáo dục

Học phần bao gồm: một số vấn đề về các tư tưởng giáo dục theo tiến trình lịch sử phát triển giáo dục và xã hội loài người, bao gồm các khái niệm cơ bản và các đặc trưng cơ bản; giới thiệu các tư tưởng giáo dục Nho giáo Trung Hoa và các tư tưởng giáo dục hiện đại.

Nghiệp vụ quản lý hành chính trong các cơ sở giáo dục

Học phần bao gồm: những khái niệm chung về văn bản và vai trò của văn bản trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức giáo dục và đào tạo; các chức năng chủ yếu của văn bản và văn thư trong hoạt động hành chính nhà nước ở các cơ sở giáo dục và phân loại chúng; trình bày một số vấn đề cơ bản về kỹ thuật xây dựng văn bản và công tác quản lý văn bản nói chung và nghiệp vụ hành chính công sở nói riêng.

Tâm lý học quản lý

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức đại cương về Tâm lý học xã hội và Tâm lý học quản lý; các khái niệm cơ bản và các đặc trưng cơ bản; khả năng vận dụng vào quản lý giáo dục.

Nhân cách và lao động của người cán bộ quản lý GD

Học phần bao gồm: trình bày cấu trúc nhân cách của một người cán bộ quản lý giáo dục và tổ chức lao động khoa học của người quản lý; nội dung cơ bản của chuyên đề tập trung vào nội dung về cách thức tự tu dưỡng và quản lý bản thân của một người cán bộ quản lý giáo dục.

Cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục

Học phần bao gồm: kiến thức đại cương về cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục, bao gồm các khái niệm cơ bản và các đặc trưng cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; cụ thể hóa một số cơ sở pháp lý.

Đại cương về quản lý và quản lý giáo dục

Học phần bao gồm: kiến thức đại cương về lý luận quản lý và quản lý giáo dục, bao gồm các khái niệm cơ bản và các chức năng cơ bản của quản lý nói chung và quản lý giáo dục nói riêng; giới thiệu một số vấn đề về phương pháp quản lý và quản lý giáo dục.

Kế hoạch hóa phát triển giáo dục

Giúp người học hiểu và tiếp cận với các khái niệm về dự báo, về chiến lược phát triển giáo dục nói riêng và kế hoạch hóa giáo dục nói chung, nắm được các đặc trưng của chiến lược giáo dục, các giải pháp phát triển giáo dục.

Hệ thống thông tin trong quản lý giáo dục

Học phần bao gồm: kiến thức đại cương về hệ thống thông tin trong quản lý giáo dục, bao gồm các khái niệm cơ bản và các đặc trưng cơ bản của hệ thống thông tin quản lý giáo dục; các nội dung của hệ thông tin quản lý giáo dục và vai trò của chúng trong hoạt động quản lý giáo dục nói chung và quản lý nhà trường nói riêng.

Hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy QLGD

Học phần bao gồm: kiến thức đại cương về hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy quản lý giáo dục, bao gồm các khái niệm cơ bản và các đặc trưng cơ bản của hệ thống giáo dục quốc dân và lịch sử phát triển của nó trong so sánh với một số hệ thống giáo dục của một số nước. Nội dung cơ bản của phần bộ máy quản lý giáo dục phải làm nổi bật cấu trúc phân tầng của bộ máy quản lý giáo dục của một nước và các quy định phân cấp, phân quyền trong quy định chức năng nhiệm vụ quản lý giáo dục của từng bộ phận cấu thành.

Kiểm tra và thanh tra trong giáo dục

Học phần bao gồm: kiến thức đại cương về kiểm tra và thanh tra trong giáo dục, bao gồm các khái niệm cơ bản và các đặc trưng cơ bản của kiểm tra trường học và thanh tra chuyên ngành giáo dục, gồm nội dung, quy trình và các hình thức kiểm tra, thanh tra các mặt hoạt động cũng như các nội dung hoạt động cụ thể của một cơ sở giáo dục.

Tổ chức và quản lý cơ sở giáo dục – nhà trường

Học phần bao gồm: kiến thức cơ bản về Quản lý các hoạt động giáo dục nói chung và hoạt động dạy học nói riêng trong một cơ sở giáo dục và đào tạo, bao gồm các khái niệm cơ bản và các đặc trưng cơ bản về quá trình giáo dục và dạy học ở một cơ sở giáo dục và những vấn đề quản lý liên quan tới công tác tổ chức và quản lý các loại hình cơ sở giáo dục và đào tạo.

Phát triển nguồn nhân lực và quản lý nhân sự trong GD

Học phần bao gồm: kiến thức lý thuyết quản lý về Phát triển nguồn nhân lực và Quản lý nhân sự trong giáo dục, bao gồm các khái niệm cơ bản và các đặc trưng cơ bản; nội dung chủ yếu của quản lý đội ngũ ở các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Quản lý tài chính và cơ sở vật chất trong giáo dục

Học phần bao gồm: kiến thức về Quản lý tài chính và cơ sở vật chất trong giáo dục, bao gồm các khái niệm cơ bản và các đặc trưng cơ bản; giới thiệu một số vấn đề về đầu tư và quản lý tài chính giáo dục; xác định các yêu cầu cụ thể của việc trang bị cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục, thiết bị trong giáo dục và cách thức phát huy hiệu quả của chúng.

Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường

Học phần này trình bày nội dung cơ bản của quản lý hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò cũng như kế hoạch hóa các hoạt động giáo dục của một nhà trường. Trọng tâm của học phần này chỉ ra cách thức quản lý nề nếp dạy học của một nhà trường.

Phát triển chương trình đào tạo

Học phần bao gồm: kiến thức đại cương về chương trình đào tạo và phát triển chương trình đào tạo, bao gồm các khái niệm cơ bản và các đặc trưng về các loại chương trình giáo dục; giới thiệu một số vấn đề về tiếp cận cơ bản trong phát triển chương trình giáo dục, quy trình xây dựng và phát triển chương trình giáo dục và phân tích chương trình các bậc học, ngành học.

Lý luận dạy học hiện đại

Chương trình đào tạo cung cấp các kiến thức nền tảng, cơ bản và cập nhật của lý luận dạy học; cách tiếp cận mang tính thời sự của lý luận dạy học nói chung và dạy học ở các cấp học, bậc học nói riêng; kỹ năng vận dụng các kiến thức của lý luận dạy học vào quá trình dạy học ở một nhà trường, đối với các môn học cụ thể trong giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay.

 

Để lại bình luận

Hãy là người bình luận đầu tiên!

avatar
wpDiscuz
Tin tức giáo dục