Loading...

Ngành Báo chí

Ngành đào tạo: Ngành Báo Chí (Tên quốc tế: Journalism)

Trình độ đào tạo: Trình độ Đại học

Thời gian đào tạo:  Đào tạo trong 4 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Mục tiêu đào tạo các cử nhân chuyên ngành Báo chí, có thể thực hiện những công việc như phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo, tạp chí, đài phát thanh, hãng tin, đài truyền hình, cán bộ nghiên cứu – giảng dạy tại những cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học về báo chí, truyền thông đại chúng, quản lý thông tin báo chí hoặc thực hiện các chức trách công tác đòi hỏi sự hiểu biết có hệ thống, làm cán bộ chức năng trong các cơ quan lãnh đạo, cơ bản về lý luận cùng với kỹ năng nghiệp vụ báo chí.

– Những cử nhân chuyên ngành Báo chí còn có thể thích ứng rộng để có thể thực hiện những chức trách công tác tại các cơ quan đơn vị có liên quan đến báo chí và truyền thông đại chúng như các cơ quan, tổ chức truyền thông vận động xã hội, các cơ quan văn hoá – tư tưởng, các bộ phận thông tin tổng hợp của các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan, đơn vị,…

– Sinh viên được đào tạo theo chương trình của chuyên ngành này phải có trình độ giác ngộ chính trị và lập trường giai cấp vững vàng; phải có ý thức dân tộc cùng với niềm yêu nước sâu sắc; có năng lực hoạt động nghiệp vụ báo chí để có thể hội nhập bình đẳng trong hoạt động nghề nghiệp tại khu vực và trên thế giới; có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thái độ dũng cảm trong các cuộc đấu tranh bảo vệ đường lối, chính sách của ĐCS và Nhà nước XHCN Việt Nam, chống lại các âm mưu cùng những hành động phá hoại chế độ, cổ vũ cũng như hướng dẫn quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN Việt Nam; có ý thức tổ chức kỷ luật cùng tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề nghiệp, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cầu thị trên cơ sở nhận thức đầy đủ và tự giác về vai trò – vị thế xã hội của báo chí và truyền thông đại chúng.

– Ngày 1 phát triển về thể chất cùng với những phẩm chất về tâm lý phù hợp với những yêu cầu, đòi hỏi của hoạt động nghề nghiệp báo chí.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc 

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Triết học Mác – Lênin 9 Văn học Việt Nam
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 10 Tiếng Việt thực hành
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 11 Cơ sở văn hoá Việt Nam
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 12 Ngoại ngữ
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 13 Tin học đại cương
6 Chính trị học đại cương 14 Giáo dục Thể chất
7 Các nguyên lý kinh tế 15 Giáo dục Quốc phòng
8 Văn học nước ngoài
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
a. Kiến thức cơ sở của ngành
1 Cơ sở lý luận báo chí 3 Đạo đức nghề nghiệp nhà báo
2 Pháp luật về báo chí
b. Kiến thức ngành
1 Lịch sử báo chí thế giới 3 Lao động nhà báo
2 Lịch sử báo chí Việt Nam 4 Tác phẩm báo c

Nội dung các học phần bắt buộc (Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Cơ sở lý luận báo chí

Học phần môn học này sẽ giới thiệu các vấn đề cơ bản trong lý luận cùng với thực tế trong hoạt động báo chí như: bản chất của hoạt động báo chí; quan niệm chung về báo chí; đối tượng và cơ chế tác động của báo chí; vai trò xã hội và các nguyên tắc hoạt động; khái quát sự ra đời và phát triển; công chúng và tính giai cấp của báo chí; luật pháp với báo chí; tự do, tự do báo chí; chủ thể hoạt động báo chí và vấn đề đạo đức nghề nghiệp; trách nhiệm xã hội của nhà báo;… Môn học này sẽ giúp sinh viên xác lập quan điểm, có nhận thức đúng đắn với nghề nghiệp, cùng trách nhiệm xã hội của nhà báo, giúp hình thành phương pháp luận khoa học cho hoạt động báo chí, đồng thời tạo dụng cơ sở giúp sinh viên tiếp thu tốt các học phần khác thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

Pháp luật về báo chí

Học phần môn học này cung cấp cho sinh viên các tri thức cơ bản và hệ thống về: nội dung, phương thức quản lý nhà nước về báo chí; pháp luật báo chí và mối quan hệ của pháp luật báo chí với các luật khác; địa vị pháp lý của những chủ thể tham gia quan hệ pháp luật báo chí… Những tri thức này giúp sinh viên xác định được những việc làm đúng và sai trong hoạt động báo chí sau khi tốt nghiệp ra trường, điều chỉnh thái độ, nâng cao nhận thức, hành vi phù hợp với pháp luật và xây dựng phong cách sống và làm việc theo pháp luật.

Môn học này gồm có những nội dung cụ thể như sau: Luật báo chí và địa vị pháp lý của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật báo chí; Luật báo chí trong hệ thống luật pháp của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; Quản lý nhà nước về báo chí.

Đạo đức nghề nghiệp nhà báo

Học phần này sẽ cung cấp các tri thức lý luận hệ thống, cơ bản về đạo lý cùng với đạo đức nghề nghiệp báo chí, đặc biệt là sự hình thành năng lực thực tế điều chỉnh hành vi đạo đức trong hoạt động nghề nghiệp cùng với giao tiếp xã hội, có thể đáp ứng được các yêu cầu, đòi hỏi chuẩn mực đạo đức của nhà báo.

Môn học này gồm có những nội dung chủ yếu như sau: Cơ sở lý luận- thực tiễn và yêu cầu xã hội về đạo dức nghề nghiệp báo chí; Các mối quan hệ và yêu cầu đạo đức nghề nghiệp; Lịch sử vấn đề đạo đức nghề nghiệp; Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp báo chí.

Lịch sử báo chí thế giới

Học phần môn học này sẽ giúp sinh viên hiểu được quá trình phát triển của lịch sử báo chí trên thế giới thông qua các sự kiện nổi bật, các điểm mốc, các giai đoạn chính; có khả năng phân tích, đánh giá các vấn đề có tính quy luật như điều kiện ra đời, sự phát triển cùng với xu thế, xu hướng phát triển của báo chí trên thế giới; các bài học kinh nghiệm trong lịch sử; đặc điểm, diện mạo của báo chí 1 số nước, 1 số khu vực; tiếp cận nghiên cứu 1 số nhà báo nổi tiếng …

Môn học này gồm có những nội dung cụ thể như sau: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Lịch sử phát triển báo chí của một số nước tiêu biểu trong các châu lục; Khái quát lịch sử phát triển.

Lịch sử báo chí Việt Nam

Học phần môn học này sẽ giúp sinh viên tìm hiểu về cội nguồn phát triển của nền báo chí Việt Nam, hiểu và phân tích các dòng báo chí trước năm 1925; hiểu và phân tích bài học kinh nghiệm của báo chí cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ phát triển; nghiên cứu 1 số tờ báo cùng với nhà báo tiêu biểu qua từng thời kỳ phát triển và tổng kết bài học kinh nghiệm lịch sử, hun đúc lòng yêu nghề, yêu nước.

Môn học này gồm có những nội dung cụ thể như sau: Báo chí Việt Nam từ thời kỳ khởi thuỷ cho tới khi ra đời; Báo chí Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1945; Báo chí Việt Nam thời kỳ từ năm 1945 đến năm 1975; Báo chí Việt Nam từ khi đất nước thống nhất cho tới ngày nay.

Lao động nhà báo

Học phần môn học này trang bị cho sinh viên các tri thức cơ bản về: toà soạn báo chí (bao gồm: điều kiện thành lập, cơ cấu tổ chức, đặc điểm cùng với cơ chế vận hành của toà soạn, những mối quan hệ của toà soạn…); đặc điểm lao động cùng những phương pháp thu thập thông tin – dữ liệu của nhà báo; phẩm chất nghề nghiệp của nhà báo; những mối liên quan nghề nghiệp của nhà báo. Học phần được triển khai nhờ sự kết hợp giữa tri thức lý luận cùng với các kinh nghiệm thực tế nghề nghiệp (của các nhà báo) và thao tác thực hành của sinh viên nhằm hình thành kỹ năng phát hiện, tiếp cận cùng với  khai thác nguồn tin, kỹ năng giao tiếp và hoà nhập…

Môn học này gồm có những nội dung cụ thể như sau: Toà soạn báo chí; Ban lãnh đạo toà soạn; Các loại hình phóng viên; Quy trình thực hiện tác phẩm báo chí; Đặc điểm lao động của nhà báo; Các phương pháp khai thác tư liệu; Trách nhiệm xã hội cùng với nghĩa vụ công dân của nhà báo; Luật pháp với đạo đức đối với nhà báo; Nhà báo cùng với các hoạt động xã hội khác.

Tác phẩm báo chí

Học phần này cung cấp cho sinh viên các tri thức lý luận và thực tế về tác phẩm báo chí, về phân loại tác phẩm cùng các thể loại báo chí, gồm có: khái niệm cùng các yếu tố cấu thành tác phẩm báo chí; đề tài, sự kiện, chi tiết và vai trò của nó; chủ đề, các tiêu chí phân chia thể loại; các thao tác và phương pháp phân tích tác phẩm báo chí; các loại thể tác phẩm báo chí và đặc điểm, quy trình sáng tạo loại thể báo chí… Các tri thức này sẽ giúp sinh viên nhận diện, phân tích tác phẩm báo chí theo các loại thể cùng với chuẩn bị cho các thao tác sáng tạo tác phẩm.

 

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

Be the First to Comment!

avatar
DMCA.com Protection Status