Loading...

Ngành tâm lý giáo dục

Chuyên ngành đào tạo: TÂM LÝ  GIÁO DỤC (Tên quốc tế: Psychology and Education)

Trình độ đào tạo: Trình độ Đại học

Thời gian đào tạo: Đào tạo trong 4 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân lĩnh vực Tâm lý Giáo dục với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt và có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy các môn Tâm lý học và Giáo dục học tại những cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; đồng thời có thể nghiên cứu về khoa học tâm lý giáo dục tại các cơ sở nghiên cứu; có đủ năng lực tự nghiên cứu, tự học để có thể học tiếp lên các trình độ cao hơn trong lĩnh vực này.

Mục tiêu cụ thể

Về phẩm chất đạo đức

Có những phẩm chất cơ bản của nhà giáo trong nhà trường thuộc Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng HCM, yêu CNXH, yêu nước, yêu nghề, yêu người học, có ý thức đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, và có tác phong mẫu mực của 1 nhà giáo.

Về kiến thức

Được đào tạo các kiến thức cơ bản về tâm lý người, sự phát triển tâm lý, nhân cách cá nhân; có kiến thức trong việc dạy học và giáo dục giúp hình thành nhân cách cho học sinh cũng như thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Đồng thời cử nhân ngành Tâm lý Giáo dục sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về phương giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực này.

Về kỹ năng

Được đào tạo kỹ năng về việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục, những kỹ năng nghề nghiệp cơ bản như: kỹ năng dạy học và giáo dục, kỹ năng tổ chức, quản lý, lãnh đạo…, đồng thời có kỹ năng tổ chức nghiên cứu những vấn đề thuộc giáo dục học và tâm lý học, có khả năng vận dụng những thành tựu của Tâm lý học và Giáo dục học vào thực tiễn cuộc sống; biết áp dụng các kiến thức được đào tạo trong việc giảng dạy cũng như nghiên cứu Tâm lý học – Giáo dục học tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu lĩnh vực này.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Triết học Mác – Lênin 10 Tin học
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 11 Tâm lý học
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 12 Giáo dục học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 13 Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục và đào tạo
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 14 Sinh lý học hoạt động thần kinh
6 Ngoại ngữ 15 Đại cương văn hóa Việt Nam
7 Giáo dục Thể chất 16 Xã hội học đại cương
8 Giáo dục Quốc phòng 17 Môi trường và phát triển
9 Phương pháp nghiên cứu khoa học 18 Thống kê trong khoa học xã hội
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
1 Tâm lý học nhận thức 7 Tổ chức hoạt động giáo dục
2 Tâm lý học nhân cách 8 Tổ chức hoạt động dạy học
3 Tâm lý học giao tiếp 9 Đánh giá trong giáo dục
4 Tâm lý học phát triển 10 Tổ chức và quản lý trường học
5 Tâm lý học dạy học 11 Lý luận dạy học tâm lý học và giáo dục học
6 Lịch sử giáo dục Việt Nam    

Nội dung các học phần bắt buộc (Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Tâm lý học nhận thức

Môn học này bao gồm những kiến thức cơ bản đến chuyên sâu về hoạt động nhận thức của cá nhân; đưa ra các quan điểm, cũng như cách tiếp cận vấn đề nhận thức, các thành tựu hiện đại về nhận thức trong tâm lý học; các ứng dụng quan trọng của các tri thức trong tâm lý học về nhận thức trong các lĩnh vực thực tiễn, nhất là vào việc phát triển nguồn nhân lực, vào dạy học và giáo dục học sinh.

Tâm lý học nhân cách

Môn học này đề cập tới các khái niệm cơ bản, các quan điểm tiếp cận vấn đề nhân cách trong tâm lý học bao gồm: các đặc trưng của nhân cách, cấu trúc của nhân cách; về quá trình hình thành cũng như phát triển nhân cách; những điều kiện và yếu tố chi phối trong sự hình thành và phát triển nhân cách, đồng thời trình bày những phương pháp cốt lõi trong nghiên cứu nhân cách và các khả năng ứng dụng lý luận tâm lý học về nhân cách vào thực tiễn.

Tâm lý học giao tiếp

Chương trình đào tạo đề cập tới các vấn đề cơ bản trong giao tiếp và truyền thông giữa các cá nhân này với cá nhân khác, giữa nhóm này và nhóm khác như: nguyên tắc, nội dung, phương tiện, phương pháp giao tiếp; những kỹ năng giao tiếp như kỹ năng định vị, định hướng trong giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng điều chỉnh, điều khiển hành của cá nhân và của người khác trong giao tiếp, kỹ năng sự dụng tôt các phương tiện trong giao tiếp …, các đặc trưng dân tộc, văn hóa và cộng đồng trong giao tiếp cũng như trong ứng xử hàng ngày; các yếu tố có thể tác động tới quá trình giao tiếp của nhóm và cá nhân.

Tâm lý học phát triển

Nội dung môn học đề cập tới các vấn đề cơ bản trong sự phát triển tâm lý cá nhân, cụ thể về bản chất và nội dung của sự phát triển tâm lý, nguồn gốc của sự phát sinh đến phát triển tâm lý của cá nhân; các quy luật cùng động lực của sự phát triển; diến biến chi tiết từng giai đoạn phát triển đến các yếu tố tác động tới sự phát triển tâm lý cá nhân; các yếu tố tác động tới sự phát triển tâm lý của cá nhân; các quan niệm truyền thống và hiện đại về các vấn đề liên quan tới sự phát triển của trẻ.

Tâm lý học dạy học

Chương trình đào tạo bao gồm các kiến thức thuộc về cơ sở tâm lý của hoạt động dạy học bao gồm: những lý thuyết của sự phát triển tâm lý và những mô hình dạy học; bản chất của hoạt động dạy và học; cơ sở tâm lý học của việc hình thành lên những hoạt động học tập của học sinh như: hình thành động cơ, mục đích học tập, các hành động học cũng như các thao tác học; cơ sở tâm lý trong việc hình thành lên những khái niệm khoa học, các kỹ năng, kỹ xảo và tư duy; mqh giữa việc dạy học và phát triển, cơ sở tâm lý trong việc phát triển trí tuệ cũng như các phương hướng để nhằm nâng cao hiệu quả dạy học và phát triển trong dạy học.

Lịch sử giáo dục Việt Nam

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức thuộc lịch sử tư tưởng giáo dục cùng các sự kiện giáo dục VN trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của đất nước; phân tích các vấn đề về cơ bản trong giáo dục VN gồm: mục đích của giáo dục, nội dung cùng các hình thức giáo dục qua từng thời đại; mqh giữa sự phát triển kinh tế và xã hội với phát triển giáo dục; quan điểm và đường lối giáo dục của Đảng của Nhà nước ta từ cách mạng tháng 8 đến nay; những thành tựu giáo dục cùng những bài học lịch sử thuộc về sự phát triển giáo dục từ trước tới nay.

Tổ chức các hoạt động giáo dục

Nội dung đề cập tới những tri thức cơ bản có hệ thống về nguyên tắc, mục đích, nội dung cùng phương thức, hình thức tổ chức những hoạt động giáo dục để nhằm tạo lên môi trường giáo dục cho học sinh tổ chức các hoạt động của mình, giúp hình thành và phát triển trí lực, thể chất, đạo đức, thẩm mỹ, kỹ năng lao động cùng định hướng nghề; phương thức triển khai và tổ chức hoạt động giáo dục chuyên sâu như tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp; cách thức tổ chức huy động, khai thác và phối hợp, các nguồn lực xã hội trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục dành cho trẻ em, nhất là đối với học sinh của các bậc học phổ thông.

Tổ chức hoạt động dạy học

Chương trình đào tạo bao gồm kiến thức cơ bản được thường xuyên nâng cao về các phương pháp, phương thức, hình thành và tổ chức các hoạt động dạy học trong nhà trường hiện đại; mô tả khái quát về những hệ quy chiếu nhằm xác định tính hiện đại cùng truyền thống của các phương pháp triển khai hoạt động dạy và học hiện nay, từ đó làm nổi nên đặc trưng của các phương pháp tổ chức dạy học hiện đại cùng cách thức và giới hạn phạm vi sử dụng chúng trong việc dạy học; các yêu cầu, điều kiện cho tới phương hướng đổi mới những phương pháp tổ chức hoạt động dạy học trong giai đoạn hiện tại và tương lai.

Đánh giá giáo dục

Nội dung môn học có đề cập các khái niệm chủ yếu trong đánh giá và đo lường giáo dục; các quan điểm tiếp cận trong vấn đề đo lường, đánh giá giáo dục; các loại đánh giá giáo dục, các chuẩn đánh giá cùng các cách đánh giá chương trình giáo dục, thành tích học tập cho học sinh; các kỹ năng và kiến thức về quy trình xây dựng, sử dụng những phương pháp đánh giá 1 cách khách quan về thành tích học tập cho học sinh.

Tổ chức và quản lý trường học

Chương trình học đề cập đến các nội dung chủ yếu thuộc khoa học quản lý, quản lý giáo dục và tổ chức, quản lý nhà trường. Cụ thể tập trung giới thiệu về các vấn đề cơ bản như nội dung, nguyên tắc và phương pháp tổ chức, quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường từ bậc học mầm non cho đến đại học; những ứng dụng của lĩnh vực khoa học quản lý vào việc tổ chức 1 quá trình dạy học và giáo dục cụ thể trong trường.

Lý luận dạy học Tâm lý học và Giáo dục học

Nội dung học phần này đề cập tới đặc trưng trong môn Tâm lý học và Giáo dục học; cấu trúc của các chương trình Tâm lý học và Giáo dục học đang được giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng và các trường nghề; chương trình đào tạo chuyên ngành và không chuyên ngành Tâm lý học và Giáo dục học; những nội dung, nguyên tắc, phương pháp và kỹ thuật giảng dạy 2 môn học trên theo những chương trình khác nhau; các biện pháp sử dụng thiết bị dạy học cùng ứng dụng CNTT vào trong hoạt động giảng dạy bộ môn Tâm lý học và Giáo dục học.

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

2 Comments on "Ngành tâm lý giáo dục"

avatar
Sort by:   newest | oldest
Phương Trâm
Phương Trâm

Cho e học tcsp mầm non chuẩn bị ra trường ,e muốn học thêm ngành tâm lý học thì đc hk ạ? Nếu đc thì như thế nào?

Điện thoại
901181946
DMCA.com Protection Status