Ngành Sư Phạm Lịch Sử Có Những Thông Tin Gì Cần Tìm Hiểu?

Ngành Sư phạm lịch sử

Đào tạo cử nhân trong lĩnh vực khoa học ngành Sư phạm Lịch sử với phẩm chất đạo đức, chính trị và sức khỏe tốt; có hiểu biết sâu rộng và chắc chắn về khoa học Lịch sử

Chuyên ngành đào tạo:  SƯ PHẠM LỊCH SỬ (tên quốc tế: History Teacher Education)

Trình độ đào tạo: Trình độ Đại học     Thời gian đào tạo: Đào tạo trong 4 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân trong lĩnh vực khoa học ngành Sư phạm Lịch sử với phẩm chất đạo đức, chính trị và sức khỏe tốt; có hiểu biết sâu rộng và chắc chắn về khoa học Lịch sử; có khả năng dạy học những kiến thức Lịch sử cho học sinh ở các cấp bậc học phổ thông đáp ứng chương trình phân ban và chuyên ban phù hợp với nội dung đổi mới phương pháp giáo dục ở các trường phổ thông như hiện nay.

Mục tiêu cụ thể

Về phẩm chất đạo đức

Mang phẩm chất đạo đức cơ bản của 1 giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng HCM, yêu CNXH, yêu nước, yêu nghề, yêu học sinh, có ý thức đạo đức tốt, có tình thần trách nhiệm cao và có tác phong chuẩn mực của 1 nhà giáo.

Về kiến thức

Được trang bị kiến thức một cách hệ thống, toàn diện và sâu rộng về các tiến trình lịch sử dân tộc cùng lịch sử nhân loại để thực hiện công tác dạy học môn lịch sử tại các trường phổ thông.

Về kỹ năng

Được trang bị kỹ năng sư phạm cao để đảm bảo được các yêu cầu về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học môn lịch sử ở trường phổ thông, đáp ứng được các yêu cầu trong việc hiệu quả và chất lượng của sự nghiệp giáo dục. Có khả năng đổi mới, tự nghiên cứu, tự bổ túc để nâng cao trình độ nhằm mục đích đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

> Xem thêm: Ngành Sư phạm Toán học > Xem thêm: Ngành Sư phạm Hóa học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Triết học Mác – Lênin 8 Giáo dục Quốc phòng
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 9 Phương pháp nghiên cứu khoa học
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 10 Tin học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 11 Tâm lý học
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 12 Giáo dục học
6 Ngoại ngữ 13 Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục và đào tạo
7 Giáo dục thể chất    
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
1 Cơ sở văn hóa Việt Nam 8 Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại
2 Lịch sử văn minh thế giới 9 Lịch sử Việt Nam cận đại
3 Nhân học đại cương 10 Lịch sử Việt Nam hiện đại
4 Nhập môn sử học 11 Lịch sử thế giới cổ - trung đại
5 Lịch sử sử học 12 Lịch sử thế giới cận đại
6 Cơ sở Khảo cổ học 13 Lịch sử thế giới hiện đại
7 Xã hội học đại cương 14 Lý luận dạy học môn Lịch sử

Nội dung các học phần bắt buộc (Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Cơ sở văn hóa Việt Nam        

Học phần bao gồm: các khái niệm chung trong văn hóa học và văn hóa Việt Nam, hệ thống các thành tố văn hóa Việt Nam và các đặc trưng của chúng; cơ sở văn hóa Việt Nam; tiến trình văn hóa Việt Nam cùng 1 số nền văn hóa tiêu biểu qua từng thời kỳ.

Lịch sử văn minh thế giới      

Học phần bao gồm: các kiến thức cơ bản một cách hệ thống trong sự phát triển văn minh nhân loại (qua các nền văn minh tiêu biểu ở phương Đông như nền văn minh Ai Cập, Ấn Độ, Lưỡng Hà, Trung Hoa, và ở phương Tây như nền văn minh La Mã cổ đại và Hy Lạp); về bước chuyển giao nền văn minh công nghiệp và văn minh thông tin; những nguyên tắc cùng mối tương quan giữa hội nhập văn minh thế giới và giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Nhân học đại cương   

Chương trình học môn học này bao gồm: các kiến thức cơ bản về Dân tộc học: Chiều dài lịch sử phát triển của Dân tộc học thế giới, các trường phái trong Dân tộc học cùng lịch sử phát triển của Dân tộc học của Việt Nam; về cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam; đặc điểm cộng đồng các dân tộc Việt Nam, sự phân bố cùng các đặc trưng văn hóa tộc người Việt Nam, những nét lớn trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, vị trí của vấn đề dân tộc trên tiến trình lịch sử dân tộc và trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; các nguyên tắc cơ bản của phương pháp và thao tác nghiên cứu Dân tộc học, áp dụng vào việc tiếp cận các vấn đề văn hóa và văn hóa tộc người.

Nhập môn sử học       

Học phần bao gồm: đối tượng, nhiệm vụ, chức năng của khoa học lịch sử, khái niệm lịch sử cơ bản và khái lược lịch sử sử học của Việt Nam và trên thế giới.

Lịch sử sử học

Chương trình học bao gồm: các kiến thức cơ bản về Lịch sử sử học (là 1 môn khoa học, các đối tượng, nhiệm vụ cùng phương pháp học tập Lịch sử sử học); về sự hình thành nhận thức lịch sử, sự ra đời của sử học thời cổ đại, cận đại và nền sử học sau Cách mạng tháng 10 Nga; tiến trình Lịch sử của sử học Việt Nam bao gồm: hoạt động sử học phong kiến, những khuynh hướng sử học Việt Nam thời cận đại, những thành tựu cùng hạn chế của sử học Việt Nam hiện đại.

Cơ sở Khảo cổ học

Học phần môn học bao gồm: các tri thức cơ bản trong Khảo cổ học bao gồm: khái niệm của Khảo cổ học, các đối tượng nghiên cứu của Khảo cổ học; lịch sử trong Khảo cổ học; lý thuyết cùng phương pháp nghiên cứu nền Khảo cổ học; những thời đại Khảo cổ học thế giới và Việt Nam.

> Xem thêm: Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp > Xem thêm: Ngành Sư phạm âm nhạc

Xã hội học đại cương

Học phần môn học bao gồm: các khái niệm và kiến thức cơ bản của xã hội, bao gồm: quá trình hình thành cho tới sự phát triển cũng như đối tượng nghiên cứu của xã hội học; cơ cấu trong Xã hội học; 1 số lĩnh vữc nghiên cứu trong Xã hội học, cá nhân và xã hội – quá trình xã hội hóa và 1 số trường phái xã hội học; các thiết chế cùng tổ chức xã hội cơ bản; các phương pháp định lượng, định tính trong nghiên cứu xã hội học.

Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại

Học phần môn học này bao gồm: quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam từ khởi thủy cho tới nửa đầu thế kỷ XIX, tập trung vào các vấn đề: thời nguyên thủy trên đất nước Việt Nam (giới thiệu các dấu vết và các giai đoạn phát triển); thời kỳ Bắc thuộc cùng cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam nhằm bảo vệ, phát huy nền văn hóa dân tộc, giành quyền tự chủ; Việt Nam trong các thế kỷ X – XV; Việt Nam từ đầu thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVIII; Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ XIX.

Lịch sử Việt Nam cận đại

Học phần môn học này gồm có: những kiến thức cơ bản trong lịch sử dân tộc từ giữa thế kỷ XIX (khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta cho tới Cách mạng tháng 8 năm 1945), chi tiết bao gồm: Việt Nam trước cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp (1858 – 1884); tình hình xã hội – kinh tế Việt Nam cuối thế kỷ XIX; hoàn cảnh, điều kiện mới của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX; các khuynh hướng cùng đảng phái chính trị ở Việt Nam trước năm 1945; phong trào cách mạng Việt Nam theo phương hướng vô sản từ khi ĐCS Việt Nam ra đời cho tới Cách mạng tháng 8 năm 1945 giành thắng lợi.

Lịch sử Việt Nam hiện đại      

Học phần môn học này gồm có: các kiến thức cơ bản một cách hệ thống về lịch sử Việt Nam từ năm 1945 cho tới ngày nay qua các giai đoạn 1945 – 1954; 1954 – 1975; 1975 đến nay, chi tiết gồm có: Việt Nam trong thời kỳ những năm 1945 – 1954 (là năm đầu tiên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược); công cuộc xây dựng CNXH tại miền Bắc và cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam (1954 – 1975); xây dựng và bảo vệ đất nước từ 1975 đến nay.

Lịch sử thế giới cổ - trung đại

Chương trình học gồm có: hệ thống các kiến thức cơ bản trong lịch sử thế giới cổ - trung đại, trong đó tập trung vào những vấn đề chính trong lịch sử xã hội nguyên thủy với những đặc trưng cơ bản về đời sống vật chất và tinh thần; quá trình hình thành, sự phát triển xã hội cổ đại thông qua 2 mô hình chủ yếu (xã hội cổ đại phương Đông cùng xã hội cổ đại Hy Lạp – Rôma); từ quá trình hình thành đến phát triển và suy tàn của xã hội phong kiến; các nét chính về lịch sử 1 số quốc gia phong kiến ở châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á.

Lịch sử thế giới cận đại

Học phần môn học này gồm có: hệ thống các kiến thức cơ bản trong lịch sử thế giới cận đại, tập trung tới các vấn đề chính như: lịch sử quá trình ra đời cho tới sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, lịch sử chủ nghĩa thực dân xâm chiếm các nước thuộc địa, quá trình đấu tranh chống xâm lược, quá trình bảo vệ độc lập dân tộc của các nước Á – Phi – Mĩ Latinh trong thời kỳ cận đại.

Lịch sử thế giới hiện đại

Học phần môn học này gồm có: các vấn đề cơ bản trong lịch sử thế giới hiện đại, từ Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga năm 1917 cho đến nay trải qua 2 thời kỳ phát triển chính (1917 – 1945 và 1945 – 2005). Thời kỳ thứ nhất (1917 – 1945), trình bày quá trình thắng lợi của Cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga và công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 – 1941); sự phát triển của chủ nghĩa tư bản cùng quan hệ quốc tế giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới; quá trình giải phóng dân tộc ở các nước Á – Phí – Mĩ Latinh; Chiến tranh thế giới thứ 2 (1939 – 1945). Thời kỳ thứ hai (1945 – 2005) trình bày những nội dung cơ bản trong quan hệ quốc tế; lịch sử phát triển của các nước Đông Âu, Liên Xô, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; phòng trào giải phóng dân tộc; các vấn đề trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2 cho tới ngày nay.

Lý luận dạy học môn Lịch sử 

Học phần môn học này gồm có: trình bày những hiểu biết cơ bản về phương pháp giáo dục lịch sử là 1 khoa học gồm có: đối tượng, chức năng, nhiệm vụ cùng phương pháp nghiên cứu; trình bày quá trình phát triển của bộ môn phương pháp dạy học lịch sử; giới thiệu về môn lịch sử tại các trường phổ thông ở Việt Nam (khái quát chung về bộ môn lịch sử ở trường phổ thông; cấu tạo chương trình, nội dung cơ bản của bộ môn lịch sử hiện nay tại các trường phổ thông; nhiệm vụ cơ bản của bộ môn lịch sử tại trường phổ thông); quá trình hình thành tri thức lịch sử cho các em học sinh trong giảng dạy lịch sử tại các trường phổ thông: tạo biểu tượng, sự kiện, hình thành khái niệm, rút quy luật trong môn học lịch sử; nhiệm vụ, chức năng của bộ môn lịch sử tại các trường phổ thông ở nước ta.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.